Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která?

Kreditovaný kurz Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která? jehož autorem je pan prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., se zaměřuje na farmakologickou léčbu generalizované úzkostné poruchy (GAD) v kontaktu mechanismů účinků jednotlivých anxiolytických preparátů. Celý kurz je veden moderním trendem individualizace farmakoterapie dle podrobného rozporu příznaků pacienta. Kurz přehledně provede lékaře jednotlivými anxiolyticky působícími farmaky, jejich účinností, snášenlivostí a bezpečností. Důležitou kapitolou je také léčba komorbidní bolesti u GAD. Zajímavou kapitolou je také léčba anxiolytickými preparáty podle různých podtypů GAD.

Připravený výukový kurz je vysoce aktuální, odpovídá nejmodernějším psychofarmakologickým trendům a současně také didakticky přehledný. Seznamuje efektivně lékaře s důležitými modalitami anxiolytické léčby GAD.

Kurz lze doporučit praktickým lékařům, ale také specialistům z různých oborů, kteří se s GAD ve své praxi setkávají.
MUDr. Pavel Doubek

Autor kurzu: prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU

prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., emeritní profesor brněnské Masarykovy univerzity, člen České lékařské akademie a dlouholetý člen výboru České neuropsychofarmakologické společnosti, jejímž byl též předsedou.
Jaromír Švestka vystudoval medicínu v Brně. Po promoci v r. 1961 nastoupil do Psychiatrické léčebny v Jihlavě. V r. 1965 pak nastoupil na brněnskou psychiatrickou kliniku, kde je zaměstnán dosud.
První atestaci z psychiatrie složil v r. 1967, druhou v r. 1976. O desetiletí později se stal zástupcem profesora Náhunka v křesle přednosty kliniky.
Vychoval řadu žáků a doktorandů, k nimž patří i současná přednostka Psychiatrické kliniky LF MU, prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Od počátku své kariéry se Švestka zajímal o biologickou psychiatrii a psychofarmakologii. Patřil k průkopníkům lithioprofylaxe u nás a v r. 1976 obhájil titul CSc. prací na téma Prediktory lithioprofylaxe Jaromír Švestka po řadu let působil jako člen Oborové komise 06 Interní grantové agentury (IGA) MZ ČR (psychiatrie, neurologie a psychologické a sociální otázky). Je členem redakční rady časopisů Psychiatrie (Praha), Remedia (Praha), Pharmacotherapy (Praha) a Update (Brno).

V zahraničí je členem redakční rady časopisu Neuroendocrinology letters, komise pro obhajoby doktorátů věd (DrSc.) na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Slovensko) a zakládajícím členem European College of Neuro-Psychopharmacology (ECNP). Je dlouholetým členem Collegium Internationale Neurosychopharmacologicum (CINP) a od roku 1998 také Rakouské společnosti pro biologickou psychiatrii (Austrian Society for Biological Psychiatry). Aktivně se podílí jako poradce a lektor na činnosti vzdělávací instituce Academia Medica Pragensis. Odborná bilance profesora Švestky a jeho zásluhy o obor psychiatrie a zejména klinické psychofarmakologie byly oceněny nejenom zvolením řádným členem České lékařské akademie (2004), ale také Kuffnerovou cenou Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (za knihu Höschl C., Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie /2002/) a čestným členstvím jak v Psychiatrické společnosti ČLS JEP, tak v ČNPS. Za své další publikace získal celkem třikrát Hanzlíčkovu cenu Janssenova Nadačního fondu (1997, 1999, 2003).

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Pavel Doubek

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články