Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Gastrointestinální léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Obavy týkající se bezpečnosti užívání inhibitorů protonové pumpy

Specializace: gastroenterologie a hepatologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Gastrointestinální léčba

Vydáno: 2.8.2017

Obavy týkající se bezpečnosti užívání inhibitorů protonové pumpy

Existují tři specifické obavy v kontextu s terapií inhibitory protonové pumpy (PPI):

  1. možná interakce mezi PPI a klopidogrelem,
  2. souvislost mezi užíváním PPI a zlomeninami,
  3. možnost, že dlouhodobé užívání PPI může vést k hypomagnezémii.

Následující článek sumarizuje informace ze studií zabývajících se nežádoucími účinky terapie PPI a v jeho závěru jsou předložena doporučení ve spojení s jejich užíváním.

Interakce PPI a klopidogrelu

Na základě výsledků z in vitro studií varoval americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) před podáváním některých PPI u pacientů užívajících klopidogrel, jelikož tato léčiva mohou vzájemně interagovat. Teoreticky možným mechanismem lékové interakce je kompetice látek o vazbu na izoformu 2C19 cytochromu P450 (CYP2C19) při jejich metabolizaci.

Autoři přehledu provedli analýzu celkem 25 studií, které se zabývaly vlivem užívání jednoho či více PPI na protisrážlivou aktivitu klopidogrelu. Z 5 studií, které zahrnovaly podskupinové analýzy pacientů podle různých PPI, obecně vyplývá, že na aktivitu klopidogrelu neměl vliv pantoprazol, omeprazol vliv měl a výsledky pro esomeprazol byly nejednoznačné. V randomizované kontrolované studii, ve které byl srovnáván samotný klopidogrel vs. kombinace klopidogrelu a omeprazolu, nebyl nalezen žádný nárůst nepříznivých účinků na kardiovaskulární systém v důsledku koterapie s omeprazolem.

Při posuzování rizik a benefitů užívání PPI společně s klopidogrelem by měly být brány v potaz důkazy o tom, že při zmíněné kombinaci léčiv se u pacientů snižuje incidence peptických ulcerací a krvácení z horní části gastrointestinálního traktu.

Užívání PPI a riziko zlomenin či hypomagnezémie

U pacientů na PPI se jeví spojitost jejich užívání s mírně vyšším rizikem výskytu určitých typů zlomenin. Tento závěr většinou pochází z retrospektivních pozorování, v nichž nelze dostatečně kontrolovat zavádějící skutečnosti. V současnosti nejsou pro pacienty na PPI doporučena opatření týkající se suplementace vápníku, vitaminu D nebo monitorování hustoty kostí.

Mechanismy, kterými by užívání PPI vedlo k vyššímu riziku zlomenin nebo vyvolalo hypomagnezémii, nejsou známy. Prevalence symptomatické hypomagnezémie spojené s terapií PPI je pravděpodobně velmi nízká a důkazy o ní byly popsány jen u malého počtu případů. FDA však navrhl sledování sérových hladin hořčíku u pacientů léčených PPI.

Závěr

Závěry přehledového článku poukazují na převahu benefitů PPI terapie nad jejími riziky. Léčba PPI by však měla být, ostatně jako jakákoliv jiná farmakoterapie, indikovaná na základě klinického obrazu pacienta a podávána v nejnižší účinné dávce, aby se snížilo riziko případných nežádoucích vedlejších účinků.

(pbl) 

Zdroj: Chen J., Yuan Y. C., Leontiadis G. I., Howden C. W. Recent safety concerns with proton pump inhibitors. J Clin Gastroenterol 2012; 46(2): 93−114, doi: 10.1097/MCG.0b013e3182333820.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ovlivňuje pantoprazol reaktivitu destiček u pacientů s akutním STEMI léčených blokátory receptorů pro adenosindifosfát?

Inhibitory protonové pumpy (PPI) podávané dohromady s blokátory receptorů pro adenosindifosfát (ADPRB) signifikantně snižují riziko gastrointestinálního krvácení. Panují nicméně nejasnosti ohledně interakce mezi PPI a ADPRB, která by mohla vést k vysoké reaktivitě destiček na léčbě (HTPR − high on-treatment platelet reactivity). Autoři následující studie si tedy položili otázku, jaký je vztah mezi zástupcem PPI pantoprazolem a HTPR při terapii ADPRB u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací úseku ST (STEMI).

Léčba pantoprazolem může zlepšovat funkci beta-buněk pankreatu a diabetes mellitus

Inhibitory protonové pumpy (PPIs) potlačují sekreci žaludeční kyseliny a tím mohou navodit v organismu hypergastrinémii. Gastrin má na beta-buňky pankreatu stimulující účinky podobné účinkům inkretinů. Již dříve bylo také zjištěno, že PPIs snižují hladinu glykovaného hemoglobinu.

Riziko vzniku nádorových onemocnění při léčbě pantoprazolem ve srovnání s dalšími inhibitory protonové pumpy

Práce amerických autorů vznikla jako součást dlouhodobé postmarketingové monitorovací studie, kterou si vyžádal americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) ke srovnání incidence karcinomu žaludku a dalších onkologických onemocnění po dlouhodobé expozici pantoprazolu a dalším inhibitorům protonové pumpy (PPI). Ve studiích provedených na hlodavcích totiž PPI vykazují kancerogenní účinky, avšak translační potenciál těchto zjištění je stále nejasný.Všechny novinky