Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ŠTÚDIUM SLINNÝCH PROTEÍNOV PROTEOMICKÝMI METÓDAMI PRI PARODONTÁLNYCH OCHORENIACH
(PREHĽADOVÝ ČLÁNOK)

Autoři: Schwartzová V.1, Laputková G.2, Sabo J.2

Autoři - působiště: 1I. stomatologická klinika, Univerzita P. J. Šafárika, LF, Košice, Slovensko, 2Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Univerzita P. J. Šafárika, LF, Košice, Slovensko

Článek: ČESKÁ STOMATOLOGIE, ročník 117, 2017, 3, s. 60-67
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 102x

Specializace: chirurgie maxilofaciální ortodoncie stomatologie
uzamčeno uzamčeno

The Study of Salivary Proteins Using Proteomic Methods in Periodontal Diseases
(Review Article)

Background:
The aim of the present work is to give a brief overview of the latest achievements in the study of salivary proteins by proteomic methods in periodontal diseases.

Traditional diagnostic methods based on visual assessment and radiographic infomations about periodontal status fail to identify people at risk of developing the disease and in determining the degree of susceptibility to disease progression.

Recently, there was when examining body fluids, including saliva analysis, a significant growth in the use of proteomic methods to become an additional tool in the diagnosis of periodontal disease. In the search for potential biomarkers saliva provides a number of advantages including the availability of samples, the possibility of non-invasive sampling and complexity of protein content.

It is therefore a challenge to establish criteria for the diagnosis of periodontal diseases, which are based on evidence (evidence-based criteria). This approach, which uses technology based on mass spectrometry is able to identify and quantify large numbers of proteins and their isoforms in one comprehensive oral fluid samples and extract detailed information on the regulatory mechanisms of the host at the protein level.

Conclusion:
The clinical diagnosis based on the analysis of oral fluids, especially one that uses proteomic method allows to determine the relationship between salivary proteins and the condition. Therefore, the purpose of this article attempt to provide an update on the study of salivary proteins proteomic methods and their suitability for use as biomarkers for diagnosing periodontal diseases.

Keywords:
saliva– proteomic methods – periodontal diseases


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Predmet oznámenia:
Cieľom predkladanej práce je podať stručný prehľad o najnovších úspechoch pri štúdiu slinných proteínov proteomickými metódami pri parodontálnych ochoreniach.

Tradičné diagnostické metódy založené na posúdení vizuálnych a rádiografických informácií o stave parodontu zlyhávajú pri identifikácii osôb ohrozených vznikom ochorenia a pri stanovení stupňa susceptibility k progresii ochorenia.

V poslednom období došlo pri skúmaní telových tekutín, vrátane analýzy slín, k výraznému rastu použitia proteomických metód, ktoré sa stávajú doplnkovým nástrojom aj pri diagnostike ochorenia parodontu. Pri hľadaní potenciálnych biomarkerov sliny poskytujú rad výhod zahŕňajúcich dostupnosť vzorky, možnosť neinvazívneho odberu a komplexnosť obsahu proteínov.

Je preto veľkou výzvou stanoviť kritériá pre diagnostiku ochorení parodontu, ktoré by boli založené na dôkazoch (evidence-based criteria). Tento prístup, ktorý využíva technológie na báze hmotnostnej spektrometrie, je schopný identifikovať a kvantifikovať veľké počty proteínov a ich izoforiem v jednej komplexnej vzorke orálnej tekutiny a extrahovať podrobné informácie o regulačných mechanizmoch hostiteľa na úrovni proteínu.

Záver:
Klinická diagnostika na báze analýzy orálnych tekutín, najmä tá, ktorá využíva proteomické metódy, umožňuje určiť vzťah medzi proteínami slín a daným ochorením. Preto je zámerom tohto článku snaha poskytnúť aktuálne informácie týkajúce sa štúdia slinných proteínov proteomickými metódami a ich vhodnosti použitia ako biomarkerov pre diagnostiku ochorení parodontu.

Kľúčové slová:
slina – proteomické metódy – parodontálne ochorenia

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články