Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

POROVNÁNÍ TERAPIE STÁLÝCH ZUBŮ S NEDOKONČENÝM VÝVOJEM A NEKROTICKOU DŘENÍ APEXIFIKACÍ HYDROXIDEM VÁPENATÝM A MATUROGENEZÍ
(PŮVODNÍ PRÁCE – KLINICKÁ RETROSPEKTIVNÍ KOHORTOVÁ STUDIE)

Autoři: Žižka R.1, Krejčí P.1, Šedý J.2,3

Autoři - působiště: 1Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc, 2Ústav normální anatomie LF UP, Olomouc, 3Privátní stomatologická praxe, Praha

Článek: ČESKÁ STOMATOLOGIE, ročník 117, 2017, 3, s. 52-59
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 161x

Specializace: chirurgie maxilofaciální ortodoncie stomatologie
uzamčeno uzamčeno

Assessment of Therapy of Necrotic Immature Permanent Teeth with Calcium Hydroxide Apexification and Maturogenesis
(Original Article – Clinical Retrospective Cohort Study)

Introduction and aim:
The endodontic treatment of necrotic immature permanent teeth is one of the most demanding intervention in the field of endodontics. In the last two decades there was an emerging evidence supporting the use of regenerative medicine concepts which aims to regenerate pulpdentinal organ. The aim of our study was to compare clinical success rate and change in radiological root area and radiological length between Ca(OH)2 apexification and maturogenesis.

Methods:
Data of patients treated between years 2011 and 2015 at Institute of Dentistry and Oral Sciences in Olomouc who were younger than 16 years and simultaneously underwent endodontic treatment of immature permanent tooth were collected. From total of 54 patients, 17 were chosen according to designated criteria. Nine patients were treated by Ca(OH)2 apexification and 8 by maturogenesis. In the scope of follow-up, the control X-rays were taken and clinical examination was performed. The mathematical correction of control X-rays was carried out and percentual change in radiological root area and radiological length in comparison to diagnostic X-ray were determined. After assessment of normality of collected data with Wilk-Shapiro test, the null hypothesis was examined by student t-test and Wilcoxon signed-rank/rank-sum tests. The clinical outcome was tested by Fisher factorial test.

Results:
There was significant difference in comparison of change in radiological root area among teeth treated with Ca(OH)2 apexification and maturogenesis (p = 0.0041). The average change in radiological root area was 16% in cases treated with maturogenesis and 5.9% in cases treated with Ca(OH)2 apexification. No statistically significant differences were found in radiological length change (p = 0.939) and clinical success rate (p = 0.5459).

Conclusion:
According to our data there were no significant differences between maturogensis and Ca(OH)2 apexification in clinical success rates and change of radiological lengths. Significant difference was observed in the change of radiological root, which was higher in cases treated by maturogenesis.

Keywords:
maturogenesis – revascularization – apexification – immature tooth


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod a cíl práce:
Endodontické ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem a nekrotickou dření patří k nejnáročnějším výkonům v endodoncii. V posledních dvou dekádách byly popsány postupy, které využívají poznatků regenerativní medicíny a jejichž cílem je obnova pulpodentinového orgánu. Cílem naší studie bylo retrospektivně porovnat klinickou úspěšnost a rentgenologický přírůstek mineralizovaných tkání při ošetření apexifikací hydroxidem vápenatým – Ca(OH)2 a maturogenezí.

Metodika:
Byly shromážděny záznamy pacientů do 16 let věku, kteří podstoupili endodontické ošetření stálého zubu s neukončeným vývojem a nekrotickou dření na Klinice zubního lékařství v Olomouci v období let 2011–2015. Z celkového počtu 54 pacientů bylo podle stanovených kritérií vybráno 17 pacientů, z čehož devět bylo ošetřeno apexifikací Ca(OH)2 a osm maturogenezí. V rámci kontrol byly zhotoveny kontrolní RTG snímky a bylo provedeno klinické vyšetření. Následně byla provedena matematická korekce kontrolních snímků z poslední návštěvy a stanovila se procentuální změna radiologického povrchu kořene a procentuální změna radiologické délky kořene oproti původnímu stavu. Po vyhodnocení normality získaných dat Wilkovým-Shapirovým testem byly nulové hypotézy zkoumány Studentovým t-testem a jednovýběrovým a dvouvýběrovým Wilcoxonovým testem. Klinická úspěšnost byla testována Fisherovým faktoriálovým testem.

Výsledky:
Při porovnání změn radiologického povrchu kořene byl pozorován signifikantní přírůstek hmoty ve prospěch maturogeneze, kde průměrná změna radiologického povrchu kořene je 16 % (p = 0,0041) oproti apexifikaci Ca(OH)2, která je 5,9 %. Statisticky signifikantní rozdíly nebyly zjištěny ani ve změně mezi radiologickými délkami (p = 0,939), tak ani v klinické úspěšnosti (p = 0,5459).

Závěr:
Nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi maturogenezí a apexifikací Ca(OH)2 v klinické úspěšnosti a rentgenologické změně délky kořene. Signifikantní rozdíl ale byl ve změně rentgenologického povrchu kořene, jenž je u maturogeneze větší než u apexifikace Ca(OH)2.

Klíčová slova:
maturogeneze – revaskularizace – apexifikace – stálý zub s nedokončeným vývojem

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 7x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články