Urological Journal - About the journal

CHARACTERISTICS OF THE PERIODICAL JOURNAL UROLOGICKÉ LISTY

abbreviation for quotation: Urol. List.

 • language of the periodic journal: Czech, Slovak, English
 • the journal publishes
 1. scientific research papers
 2. clinical observations
 3. short communications from the respective fields
 4. comprehensive reviews
 5. reports from the scientific conferences and medical societies

The Urologické listy (ISSN 1214-2085) journal is an up-to-date, high quality journal for urologists with regard to its content and structure. The periodic journal publishes the guidelines for urologists - the guidelines of the European Association of Urology which always topically correspond to the intended content of each issue.

The translations of sections from the internationally recognised periodic journal Current Medical Journal are regularly published in the Urologické listy journal. The journal is presented each year at the most important urology conference in the Czech Republic - the ČUS conference and at other events where the participants include the lay public and pharmaceutical company representatives (conferences, trade fairs). The title is excerpted in the Bibliografia Medica Čechoslovaka and in the Index Copernicus database.

Editorial Board

Editor-in-Chief

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Deputy Editor-in-Chief

prim. MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.

Editor

Mgr. Adéla Šmukařová

adela.smukarova@ambitmedia.cz

MEMBERS

MUDr. Ivan Anděl
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
prim. MUDr. Oto Köhler, CSc.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ivan Pavlík, MBA
Ajay Singla, MD, FACS, FRCS, FICS
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Subscription

Published 4 times a year.

 • Price for a year: 24 EUR (600 Kč).
 • Price for a single issue: 6 EUR (150 Kč)

Free of charge for Urologists.

Subscription orders for the Czech and Slovak Republics should be sent to

E-mail: predplatne@ambitmedia.cz.

For authors and reviewers

CHARAKTERISTIKA PERIODIKA UROLOGICKÉ LISTY

 • zkratka pro citování Urol List
 • jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
 • v časopise se publikují vědecko-výzkumné práce, klinická pozorování, krátká původní sdělení z příslušných oborů, přehledné referáty, zprávy z vědeckých sjezdů z lékařských společností

PUBLIKAČNÍ PODMÍNKY PRO AUTORY

Autor/vedoucí autorského kolektivu musí doručit do vydavatelství písemné prohlášení stvrzené vlastnoručním podpisem, v němž potvrdí původnost své práce a oprávnění zveřejnit veškeré přílohy, že práce nebyla a nebude zadána k publikování v jiném časopise, že autor s jejím uveřejněním v Urol List souhlasí, že souhlasí s uveřejněním své e-mailové adresy, kterou poskytl. Užívaná odborná terminologie, zkratky, symboly a fyzikální a biochemické hodnoty musí odpovídat platným normám (blíže viz plné znění).

Forma dodání příspěvku

 • výhradně v elektronické podobě: buď připojený soubor e-mailem nebo na disketě 3,5" (formátované na počítačích řady IBM/PC), CD nebo DVD text příspěvku, grafy a obrázky/fotodokumentaci v samostatných souborech

Formát textu

 • text práce v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows) ve formátech .doc, .txt, .rtf nebo .html

Formát příloh

 • tabulková dokumentace, grafy, lineární schémata musí být ve formátu .xls (MS Excel), v případě grafů včetně zdrojových dat
 • fotodokumentaci je nutno dodat ve formátu .jpg v potřebném tiskovém rozlišení 300 dpi, a to obrázek v šíři 1 časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm), obrázek v šíři 2 časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm), obrázek v šíři 3 časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm)

Zpracování textu

 • doporučený rozsah textu je 5 400–14 400 znaků, tj. 3–8 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer)
 • umístění ilustrační grafické přílohy vyznačit do textu odkazem (obr. 1, graf 1, schéma 1 apod)
 • tabulky vytvářet v MS Excel nebo v tabulovacím režimu MS Word (viz plné znění)
 • užitou zkratku vysvětlit při prvém výskytu zkracovaného slova; v souhrnu a v nadpisu užít zkratky jen výjimečně

Struktura článků

Všeobecně

 • titulní strana: název práce doplněný o jména autora/ů
 • souhrn a text (viz níže)
 • literatura
 • přílohy s popisem
 • nezkrácené jméno a příjmení, všechny tituly a vědecké hodnosti autora a spoluautorů, adresa pracoviště a e-mail prvního/hlavního autora

Původní odborné práce

 • strukturovaný souhrn (cíl práce, materiál, metodika, výsledky, závěr; v max. rozsahu 2 500 znaků včetně mezer) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce;
 • k angl. souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 • strukturovaný vlastní text práce (úvod, cíl práce, materiál, metodika, výsledky, diskuse, závěr)

Kazuistiky

 • nestrukturovaný souhrn (max. rozsahu 1 500 znaků včetně mezer) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce;
 • k angl. souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 • vlastní text práce (úvod, vlastní text, kazuistiky, závěr)

Přehledové články

 • nestrukturovaný souhrn (max. rozsahu1 500 znaků včetně mezer) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce;
 • k angl. souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 • vlastní text práce (úvod, vlastní text práce, závěr)

Citace literatury

 • počet citací do 30 položek
 • odkazy na literaturu v textu uvádět arabskou číslicí v hranatých závorkách podle pořadí výskytu jednotlivé citované položky literatury
 • v přehledu řadit podle výskytu v textu
 • formální úprava citací (literatura) v souladu s územ Urol List
 • názvy citovaných časopisů zkracovat podle mezinárodního úzu
 • citace uvádět v plné formě, tj. příjmení, iniciála osobního jména autora/ů (max. 3 v pořadí první autory, místo ostatních uvést et al; editor/ři se uvedou na stejném místě jako autoři, ale za jejich výčet se umístí do závorek zkratka ed, resp. eds)
 • plný název práce v originále
 • u časopisů vročení, ročník a do závorky číslo sešitu
 • dále viz příklady níže

A. časopisecké práce

Příklad
1. Ngan JH, Lau JL, Lim ST et al. Long-term results of antral gastrocystoplasty. J Urol 1993; 149(4): 731-734.
2. Hampel C et al. Definition of overactive bladder and epidemiology of urinary incontinence. Urology 1997; 50(suppl 6A): 4-14, discussion 15-17.

B. citace monografie nebo pasáže z monografie

Příklad
1. Krhut J. Hyperaktivní močový měchýř. Praha: Maxdorf 2007.
2. Jonovan J, Bosch R, Gotoh M et al. Symptom and Quality of Life Assessment, Committee 6. In: Abrams P, Cardozo L, Khoury S (ed). Incontinence. 2nd Ed. UK: Health Publication, Ltd 2005.
3. Bojar M, Kučera Z, Svěráková M. Poznámky neurologa o epidemiologii inkontinence v ČR a v Evropě. Proč jsou inkontinence moči a sexuální dysfunkce stále tabu? Inco Fórum, Praha, listopad 2003.

C. kapitoly ve sborníku nebo rozsáhlejší monografii

Příklad
1. Elkins TE, Thompson JR. Lower Urinary Tract Fistulas. In: Walters MD, Karram MM. Urogynecology and reconstructive pelvic surgery. New York: Mosby 1999: 355-366.
2. Report From the 24th Annual Scientific Meeting of the American Urogynecology Society, September 11.–13. 2003, Hollywood, Florida.

Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na níže uvedenou adresu šéfredaktora:
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Urologická klinika FN Brno
Jihlavská 20, 639 00 Brno-Bohunice
dpacik@fnbrno.cz

nebo na adresu vydavatele:
Mgr. Veronika Mauerová
veronika.mauerova@ambitmedia.cz

Contact us

Contact address

Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
Phone: +420 222 352 573
Fax: +420 222 352 572
E-mail: info@ambitmedia.cz
Web: www.ambitmedia.cz
IČ: 274 22 160
DIČ: CZ27422160

Deputy Editor: 

Mgr. Veronika Mauerová
veronika.mauerova@ambitmedia.cz

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account