Quantitative three-phase bone scintigraphy in the diagnosis of epicondylitis humeri


Authors: R. Píchová 1;  O. Lang 1;  J. Malinová 2
Authors‘ workplace: 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha 10, ČR ;  Klinika nukleární medicíny 1;  Klinika pracovního a cestovního lékařství 2
Published in: NuklMed 2019;8:69-75
Category: Original Article

Overview

Introduction: Epicondylitis humeri is a serious problem as a professional disease, where working conditions are a recognized cause of illness. The diagnosis is based on subjective patient data, orthopedic examinations and imaging methods. The quantitative three-phase elbow scintigraphy allows for the objective diagnosis of metabolic changes in bone tissue at the subcellular level.

Material and methods: 47 individuals with an average age of 55 years (26 women (31–60 years) 21 men (26–64 years)) with elbow pains. Elbow elongated three-phase scintigraphy was performed sitting down with the upper extremities on the collimator in the supine parallel position, marked epicondyles of humerus of both limbs. 10 MBq/kg 99mTc-HDP (hydroxymethylene diphosphonate) was applied to the foot superficial vein. The evaluation was performed visually in terms of blood supply symmetry, phase 2 and 3 as well as quantitatively with index calculations (number of impulses/pixel from areas of interest of radial, ulnar epicondyle of both upper extremities to mean value of impulses/pixel of right and left forearms (reference region) and the aggregate index (multiple of phase 2 and 3 indices), referred to as the Local Metabolic Activity Index (ILMA). The evaluation by the two evaluators took place independently.

Results: Mean ILMA values in 19 subjects with negative scintigraphic findings were Dxrad 1.7 ± 0.4; Dxuln 1.8 ± 0.5; Sinrad1.4 ± 0.3; Sinuln 1.9 ± 0.4; in 28 subjects with positive findings Dxrad 4.5 ± 1.6; Dxuln 4.0 ± 1.1; Sinrad 4.4 ± 1.1; Sinuln 4.4 ± 1.5. So far, 3 patients have been recognized occupational disease with ILMA values: 1. Sinrad 5.1; 2. Sinrad 3.9; 3. Dxrad 4.7. In the intraindividual investigation the difference between the indices of the re-examination was 0–0,9; interpersonal variability ranged from 0–1,2.

Conclusion: The method of quantitative three-phase elbow scintigraphy enables to objectify metabolic changes in the area of epicondyles in the assessment of occupational disease.

Keywords:

epicondylitis humeri – enthesopathy – occupational disease – quantitative three-phase elbow scintigraphy


Sources
  1. Dungl P a kol. Ortopedie. Praha, Grada, 2014, s 718–719
  2. Richter M, Keller O. Nemoci šlach a šlachových pochev nebo úponů svalů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Neurol. Praxi, 2014;15:244–248
  3. Čechová H a kol. Onemocnění pohybového systému horních končetin u referentky při zadávání dat do počítače. Pracov. lék. 2012;64:13–17
  4. Nařízení vlády č. 114/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., který stanoví seznam nemocí z povolání, kritéria, Vnitřní metodický pokyn k seznamu NzP [online]. 2011. [cit. 2019-07-31]. Dostupné na: https://www.zakonyprolidi.cz/print/cs/2011-114/zneni-20110701.htm?sil=1
  5. Vyhláška č.104/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se mění Vyhláška č. 342/1997 Sb. o posuzování nemoci z povolání, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání, vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, v platném znění [online]. 2012. [cit. 2019-07-31]. Dostupné na:  https://www.zakonyprolidi.cz/print/cs/2012-104/zneni-20120401.htm?sil=1
  6. Švábová K. a kol. Vybrané kapitoly z pracovního lékařství 1. díl, IPVZ Praha 2015, 20-30
  7. Šantora J, Karkán Z, Mikeš K et al. Kvantitativní třífázová scintigrafie loktů v diagnostice epicondylitis humeri. Pracov. lék. 1989;41:393–397
  8. Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanoví pracovní podmínky, ve znění pozdějších předpisů [online]. 2012. [cit. 2019-07-31]. Dostupné na: https://www.zakonyprolidi.cz/print/cs/2012-93/zneni-20120401.htm?sil=1
  9. Noordzij,W, Glaudemans AWJM. Nuclear Medicine Imaging of Elbow and Forearm Injuries. Nuclear Medicine and Radiologic Imaging in Sports Injuries. Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2015, p 451–460 
  10. Pienimäki TT et al. Three-Phase Bone Scintigraphy in Chronic Epicondylitis. Arch Phys Med Rehabil. 2008;89:2180–2184
Labels
Nuclear medicine Radiodiagnostics Radiotherapy
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account