4 Dispenzárne vyšetrenie a jeho náplň


Authors: Emil Martinka
Published in: Forum Diab 2021; 10(Supplementum 2): 22-24
Category:

Ide o pravidelnú kontrolu stavu s cieľom kontroly kompenzácie diabetu, vyhodnotenia dosahovania cieľov liečby a opätovnej stratifikácie pacienta podľa rizika. Odporúčanú frekvenciu dispenzárnych vyšetrení zobrazuje tab. 4.1.

Tab. 4.1 | Frekvencia dispenzárnych vyšetrení u diabetológa za rok. Pripravené podľa Vestníka MZSR 2011
Tab. 4.1 | Frekvencia dispenzárnych vyšetrení u diabetológa za rok. Pripravené podľa Vestníka MZSR 2011
Poznámka: Pri zhoršení zdravotného stavu kontrola ihneď.

V prípade potreby a klinického zdôvodnenia je možné zrealizovať kontrolné, resp. akútne vyšetrenie. O frekvencii vyšetrení u konkrétneho pacienta rozhodne diabetológ a súčasne v dokumentácii. Súčasne vyznačí jednotlivé odporúčania, ktoré je potrebné v medzičase realizovať. V medziobdobí sa o pacienta stará všeobecný lekár, ktorý interaktívne manažuje odporúčané vyšetrenia, predpisuje odporúčanú antidiabetickú liečbu (tú však nemení) a zabezpečuje kontinuum všeobecnej edukácie. V prípade, že nálezy z kontroly u praktického lekára (klinické alebo laboratórne) svedčia pre zhoršenie kompenzácie diabetu, odošle pacienta bezodkladne k diabetológovi.

Dispenzárne vyšetrenie sumarizuje tab. 4.2.

Tab. 4.2 | Dispenzárne vyšetrenie a jeho náplň
Tab. 4.2 | Dispenzárne vyšetrenie a jeho náplň

Tab. 4.2 | Dispenzárne vyšetrenie a jeho náplň (pokračovanie)
Tab. 4.2 | Dispenzárne vyšetrenie a jeho náplň (pokračovanie)

Tab. 4.2 | Dispenzárne vyšetrenie a jeho náplň (pokračovanie)
Tab. 4.2 | Dispenzárne vyšetrenie a jeho náplň (pokračovanie)
ABI – pomer členku a ramena/Ankle-Brachial Index CKD-EPI – epidemiológia chronického obličkového ochorenia/Chronic Kidney Disease
Epidemiology DK – dolné končatiny GADA – protilátky proti dekarboxyláze/Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies KAN – kardiálna autonómna neuropatia K + C – kultivácia a citlivosť KVO – kardiovaskulárne ochorenie MDRD4 – Modification of Diet in Renal Disease
TSH – tyreotropín-stimulujúci hormón UACR – močový pomer albumínu ku kreatinínu/Urine Albumin-Creatinine Ratio


Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine

Article was published in

Forum Diabetologicum

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account