Analysis of disability for HIV disease in 2010–2018


Authors: L. Čeledová 1;  P. Pazdiora 2;  R. Odložilík 1;  T. Pastirčáková 1;  R. Čevela 1
Authors‘ workplace: Ústav sociálního a posudkového lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 1;  Ústav epidemiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 2
Published in: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 70, 2021, č. 1, s. 26-31
Category: Original Papers

Overview

The present paper analyses the development of invalidity in people living with HIV over a nine-year period from 2010 to 2018. The disability assessment criteria currently in place were introduced in 2010 and are legally regulated. The paper draws from the Czech Social Security Administration data to analyse the incidence of invalidity as a result of HIV infection compared to other diseases in the Czech population. The authors illustrate the invalidity assessment criteria with a case study. In the final part, updating the current assessment criteria is recommended, also because of the envisaged ICD-11 implementation in the Czech Republic.

Keywords:

HIV infection – invalidity – medical assessment service – assessment criteria


Sources

1.      Brůčková M. Třicet let od popsání prvních případů AIDS: historie a současnost Část II. Epidemiol. Mikrobiol., Imunol., 2012;61(3):72–78.

2.      Čeledová L, Čevela R, Bosák M. Posuzování invalidity u infekčních onemocnění. Epidemiol. Mikrobiol., Imunol., 2016;65(1):51–55.

3.      Česká správa sociálního zabezpečení, interní data o počtu posouzení invalidit pro infekci HIV za období 2010–2018; 2019.

4.      Malý M, Němeček V, Zákoucká H. Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2018. Zpráva Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, Praha;2019;28(8).

5.      MPSV. Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity. I. část. Závěrečná zpráva veřejné zakázky MPSV [on line]. Praha. [cit. 2020-05-20] Dostupné na www: https://www.mpsv.cz/documents/20142/577769/PUBLIKACE_I._nahled.pdf/d27f799c-b03f-5d6f-8e4c-e5ae30ff2129.

6.      MPSV. Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity. II. část. Závěrečná zpráva veřejné zakázky MPSV [on line]. Praha. [cit. 2020-05-20] Dostupné na www: https://www.mpsv.cz/documents/20142/577769/PUBLIKACE_II._nahled.pdf/333bc14c-9951-88c1-1374-bf2c4332b7ab.

7.      Preis J. Geografie pandemie HIV/AIDS: rozbor vybraných dostupných článků a studií. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 2010;59(1):4–8.

8.      Preis J, Čechurová M. Epidemie HIV/AIDS v subsaharských regionech na počátku druhé dekády 21. století: regionální specifika na pozadí analýzy dat UNAIDS. Epidemiol. Mikrobiol., Imunol., 2016;65(3):198–205.

9.      Sociální pojišťovna SR, interní data o počtu posouzení invalidit pro infekci HIV za období 2010–2018; 2019.

10.    Státní zdravotní ústav. Zprávy o výskytu a šíření AIDS za roky 2010–2018 [on line]. Praha. [cit. 2020-05-20] Dostupné na www: http://www.szu.cz/search.php?action=results&query=aids&x=8&y=7.

11.    Úrad verejného zdravotnictva. Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31. 12. 2018. Dostupné na www: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3765:vyskyt-hiv-infekcie-v-slovenskej-republike-k-31122018&catid=68:epidemiologia&Itemid=76.

12.    Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), ve znění účinném k datu sepsání článku.

13.    Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném k datu sepsání článku.

14.    Zvoníková A. et al. Základy posuzování invalidity. Praha: Grada Publishing; 2010.

Labels
Hygiene and epidemiology Medical virology Clinical microbiology

Article was published in

Epidemiology, Microbiology, Immunology

Issue 1

2021 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account