Editorial


Published in: AtheroRev 2020; 5(1): 3
Category: Editorial

dovoľte mi, aby som využil tento editoriál prvého tohtoročného čísla časopisu Atheroreview na to, aby som vám poprial v novom roku 2020 veľa zdravia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

Náš a dúfam, že aj váš časopis vstupuje do jubilejného piateho roku svojej existencie a jeho ambíciou je aj naďalej prinášať vám aktuálne informácie z oblasti aterosklerózy, klinické odporúčania, informácie o klinických štúdiách a zaujímavé kazuistiky. Na obsahoch jednotlivých čísiel sa podieľajú poprední odborníci nielen Slovenskej asociácie aterosklerózy (SAA) a České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT), ale aj špecialisti rôznych odborov z oboch republík. Spoločný časopis je len potvrdením dlhoročných veľmi dobrých a veľmi rád k tomu pridám aj slovíčko „nadštandardných“ vzťahov medzi oboma odbornými spoločnosťami.

Slovenská asociácia aterosklerózy aj v roku 2020 už tradične vo februári pripravuje jedno z prvých „veľkých“ odborných podujatí na Slovensku – X. školu lipidológie a XVIII. nové trendy v prevencii aterosklerózy, tento rok aj za účasti budúceho prezidenta Európskej aterosklerotickej spoločnosti profesora Raya z Veľkej Británie a za tradičnej účasti popredných odborníkov z Českej republiky. Počas tohto podujatia nás čaká aj dôležité valné zhromaždenie členov SAA, ktoré bude rozhodovať o nových stanovách SAA, ktoré je nutné prijať vzhľadom na nové požiadavky vyplývajúce zo súčasnej legislatívy. V októbri spoločne s ČSAT organizujeme veľmi populárnu Česko-slovenskú lipidovú akadémiu v krásnom jesennom Mikulove, na ktorú Vás srdečne pozývam.

Prajem Vám počas celého roku čo najviac úspechov vo vašej práci a v našom spoločnom úsilí v „boji s aterosklerózou“.

Branislav Vohnout

spolueditor tohto čísla a prezident SAALabels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account