Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Zahájení užívání opioidů v časném věku zvyšuje riziko komorbidit

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 2.11.2017

Zahájení užívání opioidů v časném věku zvyšuje riziko komorbidit

Cílem prezentované studie kanadských autorů bylo objasnění vztahu mezi věkem při začátku užívání opioidů a přítomností komorbidit. Pochopení tohoto vztahu může ukázat lékařům důležité prognostické faktory, díky nimž je možné identifikovat vysoce rizikové jedince. Identifikace těchto jedinců může napomoci k jejich důkladnějšímu sledování, nabídce intenzivnějších léčebných strategií a preventivním opatřením snižujícím rizika rozvoje onemocnění a/nebo jeho progresi.

Zneužívání opioidů jako globální problém

Zneužívání opioidů (OUD – opioid use disorder) je závažným zdravotním problémem spojeným s významnou morbiditou a mortalitou. Jedná se o druhou nejčastější formu zneužívání drog, celosvětově se týká bezmála 22 milionů lidí. Počet preskripcí opioidů se navíc od roku 1999 téměř zečtyřnásobil, navzdory nezměněné prevalenci bolesti. 

Sledovaná populace pacientů a průběh studie 

Do studie byli zařazeni jedinci starší 18 let, kteří užívali metadonovou udržovací léčbu (MMT – methadone maintenance treatment) pro OUD. Studie probíhala od června 2011 do srpna 2016 a analyzováno bylo 627 jedinců. Psychiatrické komorbidity byly diagnostikovány pomocí Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.). Přítomnost somatických komorbidit dle sdělení pacienta byla ověřena v elektronické zdravotní dokumentaci.

Výsledky

Průměrný věk pacientů zařazených do studie činil 38,8 roku, 54,9 % tvořili muži. Průměrný věk začátku užívání opioidů činil 25,6 roku. 68,3 % sledovaných osob mělo buď somatickou, nebo psychiatrickou komorbiditu. Nejčastějšími komorbiditami byly chronická bolest (40,2 %) a hepatitida (22,5 %). Psychiatrická porucha byla diagnostikována u 57,7 % jedinců, nejčastěji se jednalo o poruchu úzkostnou (33,8 %).

Riziko komorbidit bylo nejvyšší u jedinců, kteří začali užívat opioidy před dovršením 18 let. Toto riziko bylo téměř 3× větší ve srovnání s jedinci, kteří začali užívat opioidy až po věku 31 let (poměr šancí [OR] 2,94; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,20–7,19; p = 0,02). U psychiatrických komorbidit činilo OR 1,97 (95% CI 1,18–4,85, p = 0,02), u somatických OR = 2,39 (95% CI 1,1523,40, p = 0,2). Dále bylo zjištěno, že riziko komorbidit je vyšší u žen než u mužů (OR 1,70; 95% CI 1,04–2,75; p = 0,03).

Závěr

Studie prokázala, že pokud začne jedinec užívat opioidy před dosažením dospělosti, je u něj větší riziko vzniku fyzické či psychiatrické komorbidity. Vysvětlením může být skutečnost, že adolescence představuje období, v němž je mozek vystaven kritickým neurochemickým a funkčním změnám. Výsledky studie mohou přispět ke zlepšení terapeutických doporučení pro pacienty podstupující MMT díky identifikaci vysoce rizikových skupin jedinců.

(mkd)

Zdroj: Naji L., Dennis B. B., Bawor M. et al. The association between age of onset of opioid use and comorbidity among opioid dependent patients receiving methadone maintenance therapy. Addict Sci Clin Pract 2017 Mar 28; 12 (1): 9, doi: 10.1186/s13722-017-0074-0.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko rozvoje deprese v závislosti na dávce a délce trvání léčby opioidy

Chronická bolest nenádorového původu je často spojena s rozvojem deprese, recentní studie pak prokázaly asociaci rozvoje deprese s užíváním opioidů. Cílem níže prezentované studie byla analýza závislosti rizika rozvoje deprese na délce užívání opioidů a na jejich dávce.

Léčba závislosti na opioidech – akutní odvykací stav

Opakované zneužívání opioidů vyvolává v organismu změny, které můžeme shrnout do pojmu fyzická závislost. Pokud pak dojde k vynechání drogy, rozvine se akutní odvykací stav. Ten můžeme léčit řízeným podáváním a postupným snižováním opioidů nebo symptomaticky neopioidními přípravky.

Praktičtí lékaři jsou důležitým článkem v rámci prevence abúzu opioidů

Bližší pohled na nejčastější úskalí předepisování opioidů a na postupy přispívající k minimalizaci rizik souvisejících s jejich užíváním může být vítaným náhledem na tuto problematiku pro řadu praktických lékařů. Autoři následujícího přehledového článku publikovaného v The New England Journal of Medicine podotýkají, že mnoho praktiků si klade různé otázky týkající se preskripce a rizik opioidů při užívání na chronickou bolest.Všechny novinky