Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Potenciál vzniku závislosti při léčbě bolesti opioidními analgetiky

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 21.4.2015

Potenciál vzniku závislosti při léčbě bolesti opioidními analgetiky

Americká studie z roku 2013 provedená u osob se závislostí na předepisovaných opioidech ukázala častý současný výskyt bolesti. Většina těchto osob začala preskripční opioidy užívat z důvodu léčby bolesti a zmírnění bolesti je hlavním motivem užívání těchto léků i ve fázi vytvoření závislosti.

Do studie bylo zařazeno 127 osob, z nichž bylo 86 závislých na preskripčních opioidech a 41 kontrolních jedinců. Průměrný věk byl 34 let. Osoby se závislostí byly významně častěji bez zaměstnání, měly nižší vzdělání a vyšší body mass index.

Výsledky ukázaly, že jedinci se závislostí na preskripčních opioidech měli častěji v anamnéze léčbu chronické bolesti (30 % vs. 0 %, p < 0,001) a častěji uváděli bolest v den vyšetření (62 % vs. 12 %, p < 0,001). V porovnání s kontrolní skupinou uváděli tito jedinci také větší závažnost bolesti a větší dopad bolesti na každodenní aktivity. Nejčastějším zdrojem, odkud závislé osoby získávaly opioidy, byl lékař (91 %), dále přítel (81 %), známý (39 %) nebo partner (24 %) aj. Průměrný věk prvního užívání opioidních analgetik byl 24 let a přibližně o 4 roky později došlo k rozvoji závislosti. V posledních 30 dnech užívaly osoby se závislostí opioidní analgetika průměrně po dobu 18,7 dne v dávce 3,3 tablety denně. U závislých osob byly v porovnání s kontrolními jedinci častěji zjištěny: přítomnost onemocnění, požívání alkoholu, užívání léků, horší rodinné sociální zázemí a psychiatrická porucha.

Důvodem prvního užití opioidních analgetik bylo u 70 % závislých zmírnění bolesti, u zbývajících to byla snaha „cítit se lépe“ nebo experimentování. Jako motiv pro užívání preskripčních opioidů při stávající závislosti uvedlo 81 % osob zmírnění bolesti, 74 % snahu „cítit se lépe“, 71 % dobití energie, 56 % závislost, 51 % zmírnění úzkosti, 36 % zlepšení spánku aj.

V České republice je užívání psychoaktivních léků sledováno pouze okrajově. Čtyři celopopulační české průzkumy provedené v letech 2004 až 2008 ukázaly míru aktuálního užívání analgetik a sedativ (v posledních 30 dnech) okolo 22 %. Pro zlepšení informací o užívání a zejména zneužívání psychoaktivních léků by bylo vhodné sledovat zvlášť užívání jednotlivých skupin návykových látek (sedativ, hypnotik, opioidních analgetik a antidepresiv). Dále by bylo vhodné rozlišovat mezi užíváním léku, které bylo, nebo naopak nebylo indikováno lékařem. Míra posledně jmenovaného již velmi úzce souvisí s mírou zneužívání či nadužívání léku.

Jak je z americké studie patrné, bolest je častou komorbiditou i motivem k užívání preskripčních opioidů u osob se závislostí na těchto látkách. Autoři svoji práci uzavírají s tím, že je nutná edukace zdravotníků i pacientů ohledně bezpečného užívání předepsaných opioidních analgetik, využívání nefarmakologických intervencí v léčbě bolesti, léčby průvodních poruch, ale i řešení závislosti na preskripčních opioidech u postižených osob.

(zza)

Zdroje: 1) Barth K. S., Maria M. M., Lawson K., et al. Pain and motives for use among non-treatment seeking individuals with prescription opioid dependence. Am J Addict. 2013 Sep-Oct; 22 (5): 486–91. doi: 10.1111/j.1521-0391.2013.12038.x. Epub 2013 May 15.
2) Nechanská B., Mravčík V., Popov P., et al. Zneužívání psychoaktivních léků v České republice. Úřad vlády České republiky 2012. Dostupné z: www.drogy-info.cz/index.php/publikace/navykove_latky/monografie/zneuzivani_psychoaktivnich_leku_v_cr, navštíveno 10. 3. 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová kritéria závislosti na předepsaných opioidech u pacientů s chronickou léčbou bolesti

Opioidy jsou schopny vyvolat silné euforické účinky a u citlivých jedinců rychle způsobují závislost. Euforické účinky vedou k dalšímu vyhledávání léku (tzv. pozitivní posílení). U pacientů léčených opioidy z důvodu nádorové bolesti je euforický účinek opioidů otupen. V těchto případech může být závislost vyvolána nepříjemnými příznaky z vysazení, kdy k vyhledávání léku vede snaha zbavit se anhedonie, hyperalgezie a noradrenergních účinků (tzv. negativní zesílení). Dalším důsledkem dlouhodobého užívání opioidů může být tolerance, tedy potřeba vyšších dávek k dosažení stejného účinku. Narůstající tolerance může vést rovněž k příznakům z vysazení. U pacientů, kteří užívají opioidy k léčbě bolesti, nemusí být důvodem vyhledávání léku vždy jen závislost. Další důvody můžou zahrnovat zkušenosti, vzpomínky na neléčenou bolest, zmírnění bolesti po užití léku a příznaky z vysazení.

Současné problémy závislostí v Evropě: nové psychoaktivní látky, dlouhodobá léčba závislosti na opioidech i behaviorální závislosti

Závislost je opakované nutkání užít určitou látku nebo se oddávat určitému chování navzdory jeho nepříznivým důsledkům v podobě zdravotních, osobních nebo společenských problémů. Typické je okamžité uspokojení se zpožděnými škodlivými účinky.

Léčba chronické bolesti opioidními analgetiky může u některých pacientů vést až ke zneužívání ilegálních drog

Podávání opioidních analgetik v léčbě chronické nenádorové bolesti vyvolává závislost jen u malého procenta pacientů. U většího procenta pacientů ale bylo zjištěno aberantní chování související s drogami (ADRB) a užívání nedovolených drog. Výskyt těchto nežádoucích jevů je výrazně nižší při selekci pacientů s negativní anamnézou zneužívání alkoholu/nedovolených drog a závislostí.Všechny novinky