Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Buprenorfin jako výhodnější volba při léčbě závislosti na opioidech?

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 3.5.2017

Buprenorfin jako výhodnější volba při léčbě závislosti na opioidech?

Substituční léčba závislosti na heroinu přinesla značné snížení morbidity a mortality uživatelů. V České republice se v této indikaci používá metadon nebo buprenorfin (eventuálně v kombinaci s naloxonem). Autoři níže prezentované studie srovnávali, zda je výhodnější léčba metadonem, nebo stupňovaná strategie léčby, která byla zahajována buprenorfinem, jenž byl v případě potřeby zvýšení dávky nahrazen metadonem.

Úvod

Metadon je podle dostupné literatury vysoce účinnou metodou léčby závislosti na heroinu. Jeho podání je však zatíženo rizikem předávkování. To je významně nižší při použití buprenorfinu, protože je pouze parciálním agonistou μ-opioidních receptorů, což by ale mohlo na druhé straně ovlivnit i jeho efektivitu. Právě tento předpoklad se rozhodli potvrdit nebo vyvrátit Kakko et al. ve své studii.

Metodika a průběh studie

Do jednoduše zaslepené a randomizované studie bylo zařazeno 96 závislých, kteří byli následně rovnoměrně rozděleni do dvou ramen studie. První byla léčena metadonem a druhá buprenorfinem, přičemž bylo možné v případě potřeby nasadit metadon. Všichni účastníci studie absolvovali intenzivní behaviorální intervenci a pravidelně pod dohledem odevzdávali vzorky moči na toxikologické vyšetření. Závažnost závislosti byla při zařazení do studie, po 3 a 6 měsících hodnocena pomocí semistrukturované škály Addiction Severity Index. Studie byla zahajována 24denní indukční fází, kdy byla účastníkům studie titrována optimální dávka. Včetně následné fáze sledování výzkum trval 6 měsíců.

Výsledky

Studii dokončil stejný podíl účastníků v obou větvích, celkově 78 % účastníků. Z větve zahajující léčbu buprenorfinem zůstalo 46 % účastníků na léčbě kombinací buprenorfinu s naloxonem. Potřeba přejít z buprenorfinu s naloxonem na metadon nebyla nijak zásadně ovlivněna věkem (p = 0,34), pohlavím (p = 0,48), dobou užívání heroinu (p = 0,19) ani počáteční hodnotou Addiction Severity Index (p = 0,93). Podíl negativních výsledků toxikologického vyšetření moči se s časem zvyšoval (F = 5,9; df = 5,438; p = 0,00003). Rozdíly mezi oběma skupinami byly v tomto ohledu minimální (p = 0,87). Podobných výsledků bylo dosaženo i při sledování výsledků Addiction Severity Index.

Závěr

Podle výsledků této studie se stupňovaná strategie léčby jeví stejně efektivní jako léčba metadonem. Výhodou této strategie je ale bezesporu lepší bezpečnostní profil buprenorfinu. Navíc ze skupiny léčené stupňovaným způsobem u 46 % účastníků nebylo zapotřebí metadon vůbec nasazovat. To naznačuje, že by řada závislých mohla dostatečně reagovat na léčbu kombinací buprenorfinu s naloxonem a profitovat z jejího lepšího bezpečnostního profilu.

(ivh)

Zdroj: Kakko J., Grönbladh L., Svanborg K. D. et al. A stepped care strategy using buprenorphine and methadone versus conventional methadone maintenance in heroin dependence: a randomized controlled trial. Am J Psychiatry 2007; 164 (5): 797−803.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam substituční léčby závislosti na opioidech v USA

Součástí boje proti drogové závislosti je udržovací substituční léčba opiátovými agonisty a antagonisty. Ve Spojených státech amerických je poskytována v rámci tzv. medication-assisted treatment (MAT), která představuje kombinaci lékařské a psychosociální péče. Níže prezentovaná práce shrnuje poznatky o významu tohoto přístupu v USA.

Bezpečnost a účinnost kombinace buprenorfinu a naloxonu u těhotných žen závislých na opioidech

Cílem kanadské observační studie bylo zjistit bezpečnost a účinek kombinace buprenorfin/naloxon, která se používá při léčbě závislosti na opioidech v těhotenství. Tato závislost se rozšířila ve venkovských a odlehlých oblastech kanadského regionu Severozápadní Ontario, kde postihuje až 28−30 % těhotných žen. Substituční terapie metadonem není v této lokalitě dostupná.

Substituční léčba opiátové závislosti v praxi praktických lékařů

Výzkum, který shrnujeme v tomto článku, byl zaměřen na průkaz možnosti a účinnosti provádění inicializace i udržovací terapie buprenorfinem s psychosociální podporou u pacientů v primární péči v podmínkách České republiky.Všechny novinky