Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Etický kodex
Informace o časopisu
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

Pokyny pro autory

Úrazová chirurgie je celostátní odborný časopis České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP, do kterého přispívají naši i zahraniční lékaři všech oborů, zabývajících se diagnostikou a léčbou úrazů. Redakce přijímá odborné práce, které zahrnují původní vědecká sdělení, jimiž jsou původní práce, kazuistiky a souborné referáty. Časopis dále publikuje zprávy z kongresů, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference, životní jubilea a jiné aktuality.

Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy textu a upravovat pravopis podle progresivní verze. Před definitivním odevzdáním do tisku bude hlavnímu autorovi zaslán provizorní výtisk práce k autorské korektuře. Korekturu je nutné zaslat neprodleně zpět, nedostane-li redakce odpověď do pěti pracovních dnů od odeslání, bude to považovat za souhlas autora s textem. Uveřejněné práce se stávají majetkem redakce, rukopisy se vracejí pouze na zvláštní vyžádání.

Autor má plnou odpovědnost za původnost práce, za její věcnou i formální správnost. Zaslaný rukopis nesmí být poskytnut k otištění jinému časopisu. Všechny příspěvky procházejí jazykovou korekturou a recenzním řízením, nejméně dvěma recenzenty. Řízení je oboustranně anonymní. Redakce přijímá příspěvky psané anglicky, česky nebo slovensky. Otištěné příspěvky nejsou honorovány. Taktéž recenze nejsou honorovány. K rukopisu musí být přiloženo podepsané prohlášení, že nabídnutá publikace nebyla dosud vydána v jiném časopise ani jinak zveřejněna. Redakce si vyhrazuje právo zamítnutí textu, který obsahově nezapadá do koncepce časopisu nebo nebyl schválený v recenzním řízení. Autoři mohou příspěvky zasílat v elektronické podobě v textovém editoru (nejlépe word) v běžně používaném fontu písma (Times New Roman, Arial, Courier). Obrazovou dokumentaci uložte do formátu TIFF nebo JPEG v rozlišení min. 300x300 dpi mimo textový soubor.

Tabulky s nadpisem nad tabulkou se uvádějí v závěru rukopisu. Vysvětlivky se píší pod tabulkou. Tabulka musí být srozumitelná bez odkazů do textu. Na všechny tabulky musí být v textu odvolávka např. (tab. 1). Zkratky se uvádějí jenom ze soustavy jednotek SI a ty, které jsou všeobecně rozšířené. Uvádět poznámky pod čarou je nepřípustné. Lze je uvádět očíslované na konci příspěvku před seznamem literatury. Příspěvky pouze v elektronické podobě je možné zasílat na e-mailovou adresu leopold.pleva@fno.cz nebo na adresu redakce doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., Traumatologické centrum FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba. Tištěné verze nejsou vyžadovány. Práce s formálními nedostatky bude autorovi vrácena zpět k přepracování. Autoři jsou povinni seznámit se s pravidly publikační etiky, které jsou zveřejněné na http://www.prolekare.cz/urazova-chirurgie-pokyny.

Právní vztahy mezi vydavatelem a autorem jsou upravené ve smyslu Autorského zákona.

Redakce přijímá příspěvky imprimované vedoucím pracoviště.

Rukopis se skládá z těchto částí:

Titulní strana: Uvádět v následujícím pořadí: výstižný název práce, celé křestní jméno a příjmení autora či autorů, název a sídlo pracoviště, odbornost oddělení/kliniky; typ nemocnice (městská/okresní/krajská); traumacentrum (stupeň, spádová oblast, n-obyvatel).

Souhrn: Ve strukturované formě v rozsahu max. 250 slov, který přehledně popisuje Cíl práce, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. Souhrn pište ve třetí osobě bez použití zkratek. Struktura kopíruje strukturu publikace (proložená kurziva označuje nepodkročitelé součásti souhrnu).

Klíčová slova: 3–10 slov nebo krátkých obratů. Doporučuje se užívat hesel uváděných v Index Medicus.

Cíle práce: Stručně a srozumitelně formulovaná otázka (-y) na kterou má práce odpovědět.

Typ práce: Studie: - retro-/prospektivní; - observační/intervenční; - kohortní/srovnávací; - ne-/randomizovaná, kazuistika, literární přehled atd.

Materiál: sledované období (dd,mm,rrrr-dd,mm,rrrr), soubor – n pacientů; věk (Ø; medián; max-min); pohlaví mono/mnohočetná/sdružená poranění, ISS (Ø; medián; max-min), n zlomenin/poranění.

Metodika: Kritéria zařazovací a vyřazovací, způsob – zařazování probandů do skupin (srovnávací studie), ran-domizace (randomizované studie), sběr a zpracování dat – prospektivně/retrospektivně (zde zdroje dat), popis intervence/-í (léčebného postupu), klasifikace zranění použité v práci.

Výsledky hlavního významu:

  • a) klinické (např. doba od zranění do operace; délka hospitalizace atd.)
  • b) dlouhodobé (např. doba do zhojení a definice zhojení/nezhojení; selhání osteosyntézy; reoperace ap.)
  • c) funkční (skóre použitá k hodnocení výsledné funkce/anatomie/spokojenosti pacienta atd.)
  • d) komplikace – celkové/místní; biomechanické/biologické; ne-/infekční atd.
  • e) sledování: počet lékařů provádějících hodnocení; pravidelné termíny kontrolních vyšetření a termín ukončení sledování - statistické zpracování: testy, hladina významnosti.

Použité metody se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Přesně se charakterizují použitá léčiva a chemikálie. Pro ochranu osobních údajů pacienta se neuvádí jména nemocných, jejich iniciály nebo nemocniční evidenční čísla bez informovaného souhlasu pacienta. Totéž platí u fotografií – zakryté oči.

Výsledky: Ve struktuře uvedené v metodice, do souhrnu hlavní výsledky vedoucí k závěrům, „Follow-up“: - doba sledování (Ø; medián; max-min); procento dosledovaných a vyhodnocených probandů z celého souboru, statistická homogenita porovnávaných skupin, statistická významnost výsledků.

Diskuze: slabiny/přednosti prezentované práce, validita výsledků (přítomnost zkreslujících faktorů atd), srovnání výsledků s literaturou, zůstávající nebo nově vyvstávající otázky.

Závěr: Stručně a jasně formulované odpovědi na otázky položené v cílech.

Literatura: Používejte úpravu podle ČSN ISO 690 (01 0197). Zkrácené názvy časopisů se řídí podle Index Medicus. Minimálně 50 % citací nesmí být starší než tři roky s důrazem na české autory. Citace jsou v seznamu řazeny abecedně podle jmen autorů a očíslovány. U odkazů v textu na tyto citace uvádějte pouze čísla v hranatých závorkách psané kurzívou.

Vzor citace časopisu – SEDLÁČEK, I., KOLAŘÍKOVÁ, J. et al. Ošetřování poranění končetinových cév. Rozhl Chir. 1989, 10, 220–233. ISSN

(AUTOR. Název práce. Název časopisu. rok, ročník, rozmezí stran. ISSN)

Vzor citace knihy – BENEŠ, A. Chirurgie. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1972. 334 s. ISBN

(AUTOR. Název práce. Pořadí vydání. Město vydání: název nakladatelství, rok vydání. Celkový počet stran. ISBN)

Vzor internetové citace – Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 2009- [cit. 2009-06-25]. Česká verze. Dostupná z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smrti>.

Aktualizováno: 17.10. 2017

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články