Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

KVALITA OPERAČNEJ LIEČBY NEFROLITIÁZY: ČO NA ŇU VPLÝVA?

Autoři: V. Kováčik1,2, M. Maciak3, P. Bujdák2,4, V. Baláž1, R. Školka5, M. Rusňák6

Autoři - působiště: 1II. Urologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, 2LF Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 3Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 4Urologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 5II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, 6Oddelenie Cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Článek: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 2, s. 82-87.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 49x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Quality of nephrolithiasis surgical treatment – what is it influenced by?

Introduction:
Identifying factors effecting the quality of nephrolithiasis surgical treatment could improve medical care for patients suffering from kidney stone disease. The objective of the article is to identify factors influencing reintervention rate after surgical treatment of kidney stone disease either by percutaneous nephrolitholapaxy or flexible ureterorenoscopy.

Method:
A retrospective study was conducted on 149 patients who underwent a surgery for a kidney stone disease at the Urological department of F.D. Roosevelt hospital Banská Bystrica from January 2015 till June 2015. The cohort included 60 women at average age of 57 (range 28–91) and 89 men at average age of 58 (range 30–92). Patients were treated by percutaneous litholapaxy (67 cases) and flexible ureterorenoscopy (82 cases, including 72 using dusting technique). Factors with potential influence on probability of repeated intervention during following 12 months have been studied and statistically analyzed. For the statistical analysis we used the generalized linear regression framework (GLM − Generalized Linear Model) with the stepwise forward modeling approach.

Results:
Using the significance level of 5% the statistically significant factors affecting the probability of the re-intervention for ipsilateral kidney stone disease are the stone size (p-value 0.0035) and the postoperative stone free status (p-value 0.0418). Other studied factors as demographical data (age, gender), surgical method (percutaneous nephrolitolapaxy or flexible ureterorenoscopy), stone count, postoperative draining system (nefrostomy or JJ stent) did not have any statistically significant impact.

Conclusion:
Patients could benefit from early diagnosis which could lead to earlier identification of smaller stones. Perfect operative technique with intraoperative achievement of stone free status is important to lower the need of repeated intervention.

Key words:
kidney stone disease – reintervention − residual fragments


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Identifikovanie faktorov ovplyvňujúcich kvalitu operačnej liečby nefrolitiázy môže zlepšiť operačnú starostlivosť poskytovanú pacientom. Cieľom štúdie bolo identifikovať faktory, ktoré vplývajú na potrebu opakovaných intervencií po operačnej liečbe nefrolitiázy perkutánnou nefrolitolapaxiou a flexibilnou ureterorenoskopiou.

Metóda:
Do štúdie bolo zaradených 149 pacientov operovaných pre nefrolitiázu na II. Urologickej klinike SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica v období od januára 2015 do konca júna 2015. Súbor obsahoval 60 žien s priemerným vekom 57 rokov (v rozmedzí 28 až 91) a 89 mužov s priemerným vekom 58 rokov (v rozmedzí 30 až 92). Pacienti boli liečení perkutánnou extrakciou konkrementu (67 prípadov) a flexibilnou ureterorenoskopiou (82 prípadov, z toho 72 s použitím pulverizačnej techniky). Retrospektívne boli skúmané faktory s potenciálnym vplyvom na mieru potreby opakovaných intervencií v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Pre štatistickú analýzu bola použitá metóda regresného modelovania pomocou zovšeobecneného lineárneho modelu (General Linear Model − GLM) a princíp postupného budovania modelu (tzv. stepwise forward postup).

Výsledky:
Ako štatisticky významné faktory, ktoré ovplyvňujú pravdepodobnosť nutnosti opakovanej intervencie pre ipsilaterálnu nefrolitiázu na hladine významnosti 5 %, sa potvrdili veľkosť urolitiázy (p-hodnota 0,0035) a pooperačná prítomnosť reziduálnych konkrementov (p-hodnota 0,0418). Ostatné skúmané faktory ako demografické údaje (vek, pohlavie), operačná metóda (perkutánna extrakcia konkrementu alebo flexibilná ureterorenoskopia), množstvo konkrementov, pooperačný drenážny systém (nefrostómia alebo JJ stent) nemali na pravdepodobnosť opakovanej intervencie štatisticky významný vplyv.

Záver:
Pacienti môžu benefitovať z preventívnych opatrení vedúcich ku skorej diagnostike urolitiázy v počiatočných štádiách s malými rozmermi. Dokonalá operačná technika, ktorá vedie ku kompletnému peroperačnému odstráneniu litiázy, je podstatná z hľadiska zníženia potreby opakovaných intervencií.

Kľúčové slová:
nefrolitiáza − reintervencia − reziduálne fragmenty

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články