Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ERAS V KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGII U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ

Autoři: P. Kocián1, P. Prikryl2, M. Bocková1, J. Hoch1

Autoři - působiště: 1Department of surgery, 2nd Faculty of medicine Charles University, Motol University Hospital, Prague, 2Department of anaesthesiology and ICM, 2nd Faculty of medicine Charles University, Motol University Hospital, Prague

Článek: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 1, s. 27-33.
Kategorie: Original articles
Počet zobrazení článku: 99x

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
uzamčeno uzamčeno

ERAS v kolorektální chirurgii u geriatrických pacientů

Souhrn

Úvod:
Moderní perioperační péče typu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) vede ke snížení frekvence pooperačních komplikací a zkrácení délky hospitalizace. K dosažení těchto výsledků je nezbytná dostatečná adherence k ERAS protokolu. Míra adherence k protokolu, jeho účinnost a bezpečnost není u geriatrických pacientů známa. Cílem studie je zhodnotit adherenci k ERAS protokolu a jeho bezpečnost u geriatrických pacientů indikovaných k plánované střevní resekci.

Metoda:
Formou unicentrické prospektivní nerandomizované studie byla hodnocena konsekutivní sestava 111 pacientů, kteří podstoupili plánovaný resekční výkon v oblasti kolorekta bez ohledu na operační přístup (laparoskopicky, konvenčně). Perioperační péče byla u všech pacientů vedena dle ERAS protokolu. K hodnocení byli pacienti rozděleni do dvou věkových skupin (<65 let – 51 pacientů a ≥65 let – 60 pacientů). V každé skupině byla sledována adherence k protokolu, pooperační morbidita a mortalita, parametry perioperační péče, délka hospitalizace a 30denní rehospitalizace.

Výsledky:
Celková adherence k protokolu byla 81,5 % u mladších pacientů a 77,5 % u starších pacientů (p=0,03). V ostatních sledovaných parametrech nebyl mezi oběma skupinami prokázán žádný statisticky významný rozdíl. Nikdo nezemřel. Incidence závažných komplikací (stupeň IIIa–IIIb) byla u mladších pacientů 7,8 %, u starších pacientů 6,7 %. Medián pooperační délky hospitalizace byl 9 dní u mladších pacientů a 8 dní u starších pacientů. Frekvence rehospitalizace byla 8 % u mladších pacientů a 3,4 % u starších pacientů.

Závěr:
U geriatrických pacientů v elektivní kolorektální chirurgii lze dosáhnout dostatečné adherence k ERAS protokolu bez zvýšení rizika pooperačních komplikací a počtu rehospitalizací ve srovnání s mladšími pacienty. Implementace ERAS protokolu je i u geriatrických pacientů možná.

Klíčová slova:
akcelerovaná pooperační rehabilitace − kolorektální chirurgie − perioperační péče − geriatrie


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Introduction:
The enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol decreases postoperative complications and reduces the length of hospital stay. To achieve these results, high adherence to the protocol is necessary. The level of adherence to the protocol, its efficacy and safety are unknown in geriatric patients. The goal of this study was to assess adherence to the ERAS protocol and its safety in elderly patients undergoing elective colorectal surgery.

Method:
This was a single-centre, prospective, non-randomized study. One hundred and eleven patients undergoing elective colorectal resections were included in the study, irrespective of the type of surgery (laparoscopic or conventional). Perioperative care followed the ERAS protocol in all patients. The patients were divided into two age groups (<65 years − 51 patients and ≥65 years − 60 patients). Protocol adherence, postoperative morbidity and mortality, perioperative care parameters, length of hospital stay and readmission within 30 days were monitored in each group.

Results:
Overall protocol adherence was 81.5% in the younger patients and 77.5% in the elderly patients (p = 0.03). No statistically significant difference was found between the two groups in any of the other parameters analysed. No fatalities occurred in the entire study group. The incidence of serious complications (grade IIIa−IIIb) was 7.8% in the younger patients and 6.7% in the elderly. Median postoperative length of hospital stay was 9 days in the younger patients and 8 days in the elderly patients. Readmission rates were 8% in the younger patients and 3.4% in the elderly patients.

Conclusion:
Sufficient adherence to the ERAS protocol can be achieved in geriatric patients undergoing elective colorectal surgery without increasing the risk of postoperative complications and readmissions compared to younger patients. Implementation of the ERAS protocol is feasible in geriatric patients.

Key words:
enhanced recovery after surgery − colorectal surgery − perioperative care − geriatrics

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články