Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VLIV AKRÁLNÍ KOAKTIVAČNÍ TERAPIE NA STABILITU DĚTÍ S MOZKOVOU OBRNOU

Autoři: Kristková Zwingerová A.1,4,5, Palaščáková Špringrová I.2,3, Žiaková E.1,6

Autoři - působiště: 1Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických odborných štúdií, Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislave, 2REHASPRING centrum, s. r. o., Ambulantní zdravotnické zařízení fyzioterapie, akreditované pracoviště MZ ČR pro postgraduální vzdělávání, Praha Čelákovice, 3ACT centrum, s. r. o., akreditované pracoviště MZ ČR pro postgraduální vzdělávání, Praha Čelákovice, 4Sanatoria Klimkovice, Klimkovice – Hýlov, 5Rehacentrum Adéla Zwingerová, NZZ, Opava, 6Rehabilitačné centrum Harmony n., Bratislava

Článek: Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 3, pp. 143-149.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 132x

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
uzamčeno uzamčeno

Influence of Coactivation Therapy on Stability of Children with Cerebral Palsy

The pilot study examines the influence of the Acral Coactivation Therapy on postural stability of children suffering from cerebral palsy. The children with cerebral palsy have a deficit in postural control, which is a prerequisite for performing common daily life activities. The neurophysiology method Acral Coactivation Therapy is based on a motor learning fixation having its origin in motor development positions and its variants. The motor patterns in the Acral Coactivation Therapies are practiced within common everyday activities in patients’ real conditions.

The aim is to evaluate effect of the Acral Coactivation Therapy on stability of children suffering from cerebral palsy and compare the differences in the resulting values among the trial group A with the intervention methods and the control group B in the parameters center of pressure of reaction force, path circumscribing the path of the center of pressure, load distribution in anterioposterior direction and in the mediolateral direction. A sample of 24 (19 girls and 5 boys) was engaged with the aim to measure stability of the children, of whom 12 (their average age was 10.25 ± 4.6) underwent the Acral coactivation therapy besides the standard spa treatment. 12 patients (their average age was 8.17 ± 3.9) of the control group underwent the standard spa treatments. After finishing the three weeks of therapy of the neuromuscular Acral Coactivation Therapy and comparing the input and output results it appeared that the variability of the output values of the monitored group of children had decreased in comparison with the control group in the parameters center of pressure of the reaction force, path circumscribing the path of the center of pressure and the load distribution in anterioposterior direction. However, any significant changes did not show. The biggest differences between the groups, which evaluated using material significance (Cohen´s d), where found in the average load distribution parameters in the anterioposterior and mediolateral direction.

Keywords:
postural stability, the Acral Coactivation Therapy, movement patterns, acral parts, motor learnin


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Pilotní studie se zabývá vlivem Akrální koaktivační terapie na posturální stabilitu dětí s mozkovou obrnou. U dětí s mozkovou obrnou je přítomen deficit v posturální kontrole, která je předpokladem pro provádění činností v běžném denním životě. Neurofyziogická metoda Akrální koaktivační terapie je založena na fixaci motorického učení, které vychází z poloh motorického vývoje a jeho variant. Motorické vzory v Akrální koaktivační terapii jsou trénovány v rámci běžných denních činností v reálných podmínkách pacienta. Cílem práce je zhodnotit vliv Akrální koaktivační terapie na stabilitu u dětí s mozkovou obrnou a porovnat rozdíly ve výsledných hodnotách mezi sledovanou skupinou A s intervencí metody a kontrolní skupinou B v parametrech centra tlaku reakční síly, dráhy opsané dráhou centra tlaku, rozložení zátěže v anterioposteriórním směru a v mediolaterálním směru. Na vzorku 24 (19 dívek a 5 chlapců) dětí byla změřena stabilita, z nichž u 12 (průměrný věk 10,25 ± 4,6) pacientů proběhla v rámci standardní lázeňské terapie navíc intervence Akrální koaktivační terapie. 12 pacientů (průměrný věk 8,17 ± 3,9) kontrolní skupiny absolvovalo standartní lázeňskou léčbu. Po absolvování 3týdenní terapie neuromuskulární metodou Akrální koaktivační terapie se zjistilo snížení variabilty ve výstupních hodnotách u sledované skupiny dětí oproti skupině kontrolní v parametrech centra tlaku reakční síly, dráhy opsané dráhou centra tlaku a rozložení zátěže v anterioposteriórním směru. Statistické změny se neprokázaly. Největší rozdíly mezi skupinami, které byly hodnoceny pomocí věcné významnosti (Cohenovo d), jsme shledali v parametrech průměrného rozložení zátěže v anterioposteriórním a mediolaterálním směru.

Klíčová slova:
posturální stabilita, Akrální koaktivační terapie, pohybové vzory, akra, motorické učení

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,1/5, hodnoceno 7x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články