Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Nehodgkinské lymfomy a CLL: Odborné společnosti
Kongresy
 

Kvalita života pacientů s nonhodgkinským lymfomem léčených bendamustinem a obinutuzumabem

Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Téma: Nehodgkinské lymfomy a CLL

Vydáno: 3.1.2018

Kvalita života pacientů s nonhodgkinským lymfomem léčených bendamustinem a obinutuzumabem

Pacienti refrakterní k léčbě

Indolentní nonhodgkinské lymfomy (NHL), zahrnující také folikulární lymfom (FL), progredují převážně pozvolna, nicméně jsou obtížně vyléčitelné. FL představuje zhruba 70 % všech indolentních NHL. Přestože přidání rituximabu do léčebných protokolů významně zlepšilo odpověď na léčbu a prodloužilo přežití bez progrese (PFS), i nadále řada pacientů relabuje nebo se stává refrakterní k léčbě.

Bendamustin může u těchto nemocných refrakterních vůči rituximabu zlepšit léčebnou odpověď, nicméně medián PFS je krátký. Obinutuzumab, nová humanizovaná monoklonální protilátka anti-CD20 typu II, dosahuje větší účinnosti než rituximab.

Studie GADOLIN

GADOLIN byla klinická studie fáze III hodnotící bendamustin s obinutuzumabem či bez něj v terapii CD20-pozitivních indolentních NHL refrakterních vůči rituximabu. Ukázala prodloužené PFS v rameni s kombinací obou studovaných léčiv.

Publikovaný článek přináší hodnocení kvality života spojené se zdravím a symptomy u těchto pacientů. Nemocní vyplnili specifický dotazník FACT-Lym (Functional Assessment of Cancer Treatment-Lymphoma), a to v den 1 prvního cyklu a dále třetího a pátého cyklu léčby. Stejný dotazník vyplnili také při ukončení indukční terapie a dále každé 2 měsíce po dobu 2 let v rámci udržovací léčby nebo základní follow-up fáze. Po tomto období pak 1× ročně, pokud byli sledováni v prodloužené follow-up fázi, a to do doby progrese nemoci či úmrtí.

Výsledky

Celkově bylo randomizováno 396 pacientů, z toho 194 do ramene s bendamustinem a obinutuzumabem a 202 do ramene pouze s bendamustinem. Medián věku činil 63 let. PFS bylo signifikantně delší v ramenu s bendamustinem a obinutuzumabem.

Jedinci v obou ramenech uváděli mírně zlepšenou kvalitu života ve srovnání s obdobím před zahájením léčby, a to především v oblastech schopnosti pracovat, spánku, užívání života a zábavy. Bylo také zjištěno, že kombinovaná léčba celkově nezhoršuje kvalitu života pacientů ve srovnání s monoterapií bendamustinem. Navíc se ukázalo, že u souboru pacientů, kterým se v průběhu studie kvalita života změnila výrazněji, došlo ke klinicky významnému zhoršení ve skupině s kombinovanou léčbou později (8,0 vs. 4,6 měsíce; poměr rizik [HR] 0,74; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,56–0,98).

Více pacientů ve skupině s bendamustinem a obinutuzumabem uvedlo smysluplné zlepšení v podškálách dotazníku FACT-Lym. Výsledky byly obdobné při analýze zaměřené pouze na folikulární lymfom.

width=

width=

Závěr

Oddálení progrese onemocnění a větší podíl pacientů uvádějících smysluplné zlepšení kvality života v ramenu s bendamustinem a obinutuzumabem naznačuje, že prodloužení PFS není spojeno s navýšením toxicity spojené s léčbou.

(eza)

Zdroj: Cheson B. D., Trask P. C., Gribben J. G. et al. Health-related quality of life and symptoms in patients with rituximab-refractory indolent non-Hodgkin lymphoma treated in the phase III GADOLIN study with obinutuzumab plus bendamustine versus bendamustine alone. Ann Hematol 2017; 96 (2): 253–259, doi: 10.1007/s00277-016-2878-5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dvacetiletá zkušenost s rituximabem v léčbě nonhodgkinských lymfomů

Rituximab, chimérická monoklonální protilátka proti povrchovému antigenu CD20, je součástí léčby některých nonhodgkinských (NHL) B-buněčných lymfomů již dvacet let. V roce 2015 jej WHO zařadila na seznam základních léčiv. Jeho úspěch vedl k vývoji dalších anti-CD20 protilátek s odlišným mechanismem účinku. Vzhledem ke zkušenostem s klinickou aplikací a k množství dat ohledně jeho bezpečnosti a účinnosti lze nadále předpokládat stěžejní roli rituximabu v léčbě hematologických malignit.

Obinutuzumab v 1. linii léčby folikulárního lymfomu snižuje riziko progrese onemocnění více než rituximab

Plánovaná interim analýza klinického hodnocení GALLIUM přinesla údaje o přímém srovnání bezpečnosti a účinnosti dvou anti-CD20 protilátek v léčbě folikulárního lymfomu. Výsledky byly v říjnu 2017 publikovány v prestižním New England Journal of Medicine.

Preferovaná forma podání rituximabu v terapii nonhodgkinských lymfomů

Recentní klinické studie prokázaly efektivitu a bezpečnost kombinace rituximabu s chemoterapií v léčbě indolentních a agresivních forem nonhodgkinských lymfomů (NHL). Rituximab je dostupný v intravenózní či subkutánní formě, obě jsou v Evropě schváleny. Cílem randomizované studie PrefMab byla analýza preference aplikační cesty u pacientů s NHL léčených rituximabem.Všechny novinky