Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neutropenie – prevence a léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Profylaxe febrilní neutropenie lipegfilgrastimem v klinické praxi

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Neutropenie – prevence a léčba

Vydáno: 6.4.2018

Profylaxe febrilní neutropenie lipegfilgrastimem v klinické praxi

Febrilní neutropenie (FN) je závažnou a potenciálně fatální komplikací onkologické léčby, zvláště u pacientů léčených myelosupresivním chemoterapeutickým režimem. Četné studie prokázaly, že profylaxe v podobě podávání faktoru stimulujícího granulocytové kolonie (G-CSF) signifikantně snižuje riziko rozvoje FN a riziko nutnosti snížit dávkování a intenzitu chemoterapie v důsledku FN. Tento přehledový článek shrnuje výsledky klinických studií sledujících efekt lipegfilgrastimu, jednoho z pegylovaných G-CSF, v profylaxi FN u pacientů se solidními nádory nebo lymfoproliferativním onemocněním léčených chemoterapeutickým režimem s vysokým a středním rizikem rozvoje FN.

Febrilní neutropenie v onkologické praxi

Mezi nežádoucí účinky většiny chemoterapeutických režimů v současné klinické praxi patří hematologická toxicita. Efektivita myelosupresivních chemoterapeutických režimů je limitována nutností snížit intenzitu léčby, případně ji přerušit nebo ukončit v důsledku rozvoje FN. Riziko infekčních komplikací chemoterapie stoupá s poklesem počtu neutrofilů pod kritickou hranici absolutního počtu 500/mm3. FN je poměrně častou a potenciálně fatální komplikací chemoterapie.

Podávání G-CSF signifikantně snižuje riziko rozvoje FN, počtu hospitalizací v souvislosti s FN a také riziko přerušení nebo ukončení terapie. Snižování intenzity léčby nebo její přerušení (případně ukončení) zvyšuje riziko relapsu onkologického onemocnění a negativně ovlivňuje prognózu pacientů, u kterých se FN rozvine.

Lipegfilgrastim je nejnovější glykopegylovanou formou filgrastimu − molekuly, která se svojí strukturou maximálně přibližuje endogennímu G-CSF. Glykopegylace umožňuje jednorázovou aplikaci lipegfilgrastimu.

Bezpečnost a účinnost lipegfilgrastimu – výsledky recentních klinických studií

Do přehledu byly zahrnuty 3 recentní klinické studie – výsledky interim analýzy studie LEOS a výsledky podskupiny nemocných s nádorem prsu a nehodgkinským lymfomem (NHL) ze studie NADIR.

Studie LEOS

LEOS je prospektivní panevropská multicentrická neintervenční studie sledující účinnost lipegfilgrastimu v profylaxi FN u pacientů s různými typy nádorů podstupujících myelosupresivní cytotoxickou léčbu. Primárním endpointem této studie byl vliv profylaxe febrilní neutropenie lipegfilgrastimem na nutnost redukce, odložení nebo vynechání dávky chemoterapie. Do interim analýzy bylo zahrnuto 621 pacientů. Primární profylaxe FN lipegfilgrastimem byla podána 80,7 % z nich, sekundární profylaxi dostalo 15,1 % pacientů. Vzhledem k profylaxi lipegfilgrastimem bylo nutné přerušit chemoterapii pouze u 1 pacienta s primární profylaxí a u žádného se sekundární profylaxí. FN se rozvinula u 2,4 % pacientů s primární a 1,2 % se sekundární profylaxí. Interim analýza prokázala účinnost a bezpečnost lipegfilgrastimu v profylaxi FN u pacientů léčených myelosupresivní cytotoxickou léčbou.

Studie NADIR – podskupina nemocných s nádorem prsu

NADIR je prospektivní neintervenční multicentrická studie sledující účinnost a bezpečnost lipegfilgrastimu v prevenci FN u pacientů s různými typy malignit z 270 center v Německu léčených myelosupresivní léčbou. Části pacientek byly podávány dose dense režimy chemoterapie. Interim analýza podskupiny 741 nemocných s nádorem prsu ukázala, že jen v 0,7 % cyklů chemoterapie bylo nutno redukovat dávku chemoterapie z důvodu rozvoje neutropenie. FN se rozvinula u 2,2 % z nich, resp. u 1,8 % léčených intenzivním chemoterapeutickým režimem.

Studie NADIR – podskupina nemocných s NHL

Interim analýza podskupiny nemocných s NHL, kteří byli zahrnuti do studie NADIR, prokázala účinnost profylaxe lipegfilgrastimem u pacientů s lymfoproliferativním onemocněním. Závažná neutropenie byla zaznamenána u 37,2 % pacientů, FN se však rozvinula jen u 2,0 %. Pouze u 0,7 % pacientů s NHL bylo třeba redukovat dávku chemoterapie z důvodu rozvoje neutropenie. Analýza také potvrdila bezpečnost lipegfilgrastimu u této skupiny pacientů.

Závěr

Na základě analýzy recentních klinických studií lze podávání lipegfilgrastimu považovat za účinnou a bezpečnou profylaxi FN u pacientů s různými typy solidních nádorů a lymfoproliferativních onemocnění. Tato profylaxe značně snižuje riziko redukce dávky chemoterapie, resp. její odložení či vynechání.

(alz)

Zdroje:
1. Holubec L., Polívka J., Lisnerová L. et al. The effectiveness of febrile neutropenia prophylaxis with Lipegfilgrastim in routine clinical practice. In Vivo 2017; 31 (3): 303−306, doi: 10.21873/invivo.11059.
2. Fietz T., Wolff T., Schulz H. et al. Prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia with lipegfilgrastim in patients with non-Hodgkin-lymphoma (NHL): results from an interim analysis of the non-interventional study NADIR. DGHO Jahrestagung, 14.−18. října 2016, Lipsko, Německo. Poster: P950.
3. Pichler P., Claes N., Mazza P. et al. Use of lipegfilgrastim in clinical practice for the prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia: interim results of pan-European non-interventional study. European Society for Medical Oncology, From disease treatment to patient care, 7.−11. října 2016, Kodaň, Dánsko. Poster: 1459P.
4. Kurbacher C. M., Fietz T., Trarbach T. et al. Prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia with Lipegfilgrastim in patients with breast cancer: results from interim analysis of the non-interventional study NADIR. European Society for Medical Oncology, From disease treatment to patient care, 7.−11. října 2016, Kodaň, Dánsko. Poster: 1457P.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lipegfilgrastim v léčbě chemoterapií indukované neutropenie

Chemoterapií indukovaná neutropenie (CIN) je jedním z hlavních rizikových faktorů pro výskyt febrilní neutropenie, závažné infekce, morbidity a mortality u onkologických pacientů. Analýza nákladů a užitku srovnávající pegfilgrastim a lipegfilgrastim u nemocných s nádorem prsu stadia II–IV prokázala, že pacientky léčené lipegfilgrastimem mají očekávanou délku života v důsledku sníženého výskytu infekcí o 21 dnů delší. Snížené riziko infekce a těžké neutropenie je také důvodem nižších nákladů na léčbu lipegfilgrastimem ve srovnání s pegfilgrastimem.

Postavení lipegfilgrastimu v prevenci neutropenie v podmínkách reálné klinické praxe

Chemoterapií způsobená neutropenie je běžnou závažnou komplikací u pacientů léčených myelosupresivními cytostatiky. U pacientů se středním až vysokým rizikem febrilní neutropenie guidelines doporučují použití růstových faktorů stimulujících kolonie granulocytů (G-CSF). Jedním z těchto faktorů je lipegfilgrastim, jehož účinnost a bezpečnost v podmínkách běžné klinické praxe zkoumaly studie NADIR a LEOS.

Využití mobilní aplikace ke zhodnocení rizika febrilní neutropenie

Febrilní neutropenie je urgentní stav vyžadující neprodlené provedení diagnostických a terapeutických kroků. Zhodnotit, zda pacientovi podstupujícímu chemoterapii hrozí riziko febrilní neutropenie, pomáhá mobilní aplikace BeCOn Febrile Neutropenia Risk Assessment Tool, dostupná pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS.Všechny novinky