Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efekt a bezpečnost podávání MgSO4 v roli neuroprotektiva pro nedonošené děti

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 14.4.2016

Efekt a bezpečnost podávání MgSO<sub>4</sub> v roli neuroprotektiva pro nedonošené děti

Metanalýza zveřejněná letos v lednu v časopisu Medicine se zabývá vyhodnocením asociace antenatálního podávání MgSO4 ženám s vysokým rizikem předčasného porodu a možností neuroprotekce závažných postižení CNS u jejich potomků.

Úvod

Předčasné porody představují jeden z nejzávažnějších problémů současného porodnictví. Nezralí novorozenci, porození v období mezi 24 + 0 a < 37 + 0 gestačními týdny, jsou ohroženi řadou komplikací, mezi něž řadíme dětskou mozkovou obrnu, poruchy psychomotorického vývoje, hluchotu, slepotu a poruchy intelektu. Studie publikovaná v roce 2014 udává, že průměrně 1 dítě ze 4 narozených před 34. týdnem gestace má neurologické vývojové poškození. Přední místo v těchto případech zaujímá dětská mozková obrna (DMO), která je definovaná jako neprogredující dlouhodobé neurologické postižení hybnosti a postury způsobené poškozením vyvíjejícího se mozku v prenatálním, perinatálním a časném postnatálním období.

Díky výrazným pokrokům v perinatologické a neonatální péči (antenatální aplikace kortikoidů pro maturaci plic plodů, aplikace surfaktantu, nové ventilační techniky) se zvyšuje počet přežívajících silně nezralých novorozenců, kteří vzhledem neurologickému postižení vyžadují intenzivní postnatální péči. Z tohoto důvodu se intenzivně hledají látky schopné ovlivnit a redukovat riziko neurologického deficitu u těchto dětí.

Diskuse o efektu MgSO4 u novorozenců

Podávání síranu hořečnatého (MgSO4) a jeho efekt na novorozené, především nedonošené děti se ve vědecké literatuře diskutuje již dlouhá léta. Původní názor Kubana et al. z roku 1992, že antenatální aplikace MgSO4 matkám signifikantně redukuje intraventrikulární krvácení u nezralých novorozenců, byl vyvrácen následující studiemi. Podobné kontroverze jsou spojovávány s prenatálním podáváním MgSO4 a jeho protektivním vlivem z hlediska rozvoje DMO u nedonošených dětí. Metaanalýza v Cochranově databázi na téma asociace snížení mortality a DMO u nezralých dětí neprokázala neuroprotektivní benefit antenatálního podávání MgSO4. U matek byly nalezeny vedlejší účinky MgSO4: palpitace, hypotenze, oligurie či snížené vybavení šlachových reflexů.

Metaanalýza a její výsledky

Autoři metaanalýzy recentně publikované v časopisu Medicine si dali za cíl získat ucelený názor na možný neuroprotektivní vliv MgSO4 u velké kohorty nedonošených novorozenců, jejichž matky byly antepartálně léčeny síranem hořečnatým. Metaanalýza byla prováděna podle doporučení Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Primárně byly hodnoceny následující proměnné: úmrtí novorozence, DMO, přítomnost intraventrikulárního krvácení III. a IV. stupně a periventrikulární leukomalacie.

Celkem bylo analyzováno 11 vědeckých studií, kterých se zúčastnilo celkem 18 655 předčasně narozených dětí. U středních až závažných případů DMO se podávání MgSO4 ukázalo jako přínosné ve snížení rizika vzniku DMO (odds ratio [OR] 0,61; 95% CI 0,42–0,89; p = 0,01). Při hodnocení aplikace MgSO4 ve spojitosti s úmrtím nezralých novorozenců nebyly mezi skupinami s MgSO4 a placebem nalezeny statisticky významné rozdíly. Analýza vedlejších účinků MgSO4 na novorozence neprokázala statistické rozdíly v porovnání se skupinou bez této terapie. U matek s MgSO4 byly pozorovány obvyklé nežádoucí účinky (nauzea, respirační deprese, palpitace), jejichž výskyt může být omezen snížením dávky.

Závěr

Závěrem metaanalýzy je konstatováno, že podávání MgSO4 ženám s vysokým rizikem předčasného porodu redukuje riziko vzniku střední až závažné formy dětské mozkové obrny a nemá závažné vedlejší účinky na novorozence. Autoři konstatují, že MgSO4 může být považován za účinný a bezpečný antenatální neuroprotektivní preparát pro nedonošené děti.

(moa) 

Zdroj: Zeng X., Xue Y., Tian Q. et al. Effects and safety of magnesium sulfate on neuroprotection: a meta-analysis based on PRISMA guidelines. Medicine (Baltimore) 2016 Jan; 95 (1): e2451; doi: 10.1097/MD.0000000000002451.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hořčík u pacientů s interním onemocněním

U pacientů s interním onemocněním se setkáváme s rozličnými kombinacemi minerálových dysbalancí při mnoha diagnózách. Nedostatek či nadbytek konkrétního prvku nám může napomoci ke stanovení diagnózy, v opačném případě je při léčbě chronických nemocí nutné počítat s důsledky léčby v podobě minerálové dysbalance a pokud možno terapii adekvátně upravit.

Vyšší příjem hořčíku snižuje riziko rozvoje poruchy glukózové tolerance a diabetu

Hořčík hraje významnou roli v metabolismu glukózy. Řada výzkumů potvrdila, že dostatečná suplementace hořčíkem má příznivý vliv na kontrolu glykemie, citlivost tkání k inzulinu a funkci beta-buněk pankreatu. Většina studií však byla průřezových nebo šlo o jen krátkodobé prospektivní studie. Dlouhodobý význam dostatečného příjmu hořčíku pro prevenci diabetu potvrdila 7 let trvající prospektivní studie amerických autorů, jejíž výsledky byly publikovány v časopisu Diabetes Care.

Příčiny nedostatku intracelulárního hořčíku u diabetiků s normomagnezemií

Možná deficience intracelulárního magnezia (icMg) při současné normální plazmatické koncentraci hořčíku je již známý jev. Nejsou však popsány klinické ani farmakologické vlivy, které ovlivňují koncentraci icMg u pacientů s diabetem a normomagnezemií před propuštěním z nemocnice po akutním onemocnění.Všechny novinky