Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis Revizní a posudkové lékařství otiskuje původní, nikde dosud neuveřejněnované vědecké práce a sdělení z praxe z oborů organizace, řízení, ekonomika a informatika ve zdravotním pojištění, práce z oborů revizní lékařství a posudkové lékařství, články z historie oborů, souborné referáty, zprávy o vědeckých sjezdech, zprávy o nových knihách, o významných pracích z cizích časopisů a bibliografie časopisů ze sledovaných oborů.

Úprava rukopisu práce musí odpovídat jejímu významu.

Redakce přijímá pouze práce, které vyhovují po odborné stránce a mají profesionální úroveň metodologického a statistického zpracování, odpovídající pravidlům progresivního pravopisu a jsou napsány podle těchto pokynů.

Práce zasílané k publikaci musí být imprimovány vedoucím organizace prvního autora a doplněny prohlášením, že nebyly a nebudou současně zadány jinému časopisu.

Práce zasílejte ve třech exemplářích (prvopis, kopie) na adresu

Redakce časopisu Revizní a posudkové lékařství
Ruská 85
100 05 Praha 10

Rozsah rukopisu

 • nemá přesahovat dvanáct stránek, rozsáhlejší práce mohou být otištěny jen výjimečně.
 • Jednotlivé listy číslujte v pravém horním rohu a spojujte svorkou, nesešívejte.
 • Pište na stroji s obvyklými typy (nikoliv perličkou) po jedné straně kvalitního bílého nelesklého papíru.
 • Na stránce je nutno dodržovat okraje shora 25 mm a zleva 35 mm.
 • Volí se řádkovač č. 2, aby na stránce bylo 30 řádků po 60 úhozech.
 • Text, který chcete zdůraznit, pište proloženě, nepodtrhávejte.
 • Připouští se maximálně 5 oprav perem na jedné stránce, nesmí se vpisovat celé věty.
 • Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností.
 • Text nelze doplňovat po korektuře, opravují se při ní pouze chyby vzniklé v tiskárně.
 • Fyzikální a chemické veličiny se uvádějí v SI jednotkách podle ČSN 01 1300 nebo podle publikace: Mezinárodní soustava jednotek SI ve zdravotnictví, vyd. Avicenum, Praha 1982, 104 s.
 • Zkracování slov s výjimkou obvyklých zkratek se nedoporučuje.
  Pokud je třeba zkrátit výraz, který se v textu často opakuje, uvádí se zkratka v závorce za prvním použitím tohoto výrazu.
  Zkratky však zásadně nepoužívejte v nadpisu nebo souhrnu.
 • Rukopisy ani dokumentace se nevracejí.

Rukopis původní odborné práce se skládá z těchto částí:

 1. Titulní strana.
 2. Souhrn v českém nebo slovenském jazyce.
 3. Jeden další pro překlad do angličtiny.
 4. Vlastní text.
 5. Přehled literatury, za ním jméno a příjmení prvního autora s tituly, přesnou adresou, na niž se zasílá veškerá korespondence a korektury.
 6. Přílohy

Jednotlivé části rukopisu začínají vždy na nové straně, dokumentaci dodávejte v pevné obálce.

Ad 1) Na titulní straně uvádějte v tomto pořadí:

 • výstižný název práce
 • osobní jméno a příjmení autora(ů) bez titulu
 • název a sídlo ústavu(ů), z něhož práce vychází
 • jméno, příjmení vedoucího(ch) pracoviště s plným titulem
 • pod čarou poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky.

Ad 2) a 3) Na každém souhrnu

 • musí být uvedeno příjmení a zkratka osobního jména a název práce autora(ů). Souhrn práce by měl být maximálně do 30 řádků, bez použití zkratek.
 • Musí přehledně popisovat cíl práce, postup a dosažené výsledky. Překlad souhrnu obstará redakce.
 • Pro zvýšení kvality souhrnu však doporučujeme, aby autoři, kterým jsou známy anglické speciální odborné výrazy, uvedli údaje k souhrnu určenému pro překlad.
 • Na konci souhrnu pište výstižná klíčová slova v počtu tří až šesti, pokud možno podle hesel v Index Medicus nebo Bibliographia medica čechoslovaca.

Ad 4) Vlastní text

je u původních prací rozdělen obvykle na:
 • úvod
 • metodiku
 • výsledky
 • diskusi
 • a závěr
Obecně zaměřené a koncepční práce
 • mají stejné členění jako původní odborné práce.
 • Vlastní text je členěn přiměřeně záměru sdělení.
Sdělení z praxe, souborné referáty, diskuse, aktuality, zprávy z konferencí apod.
 • jsou bez souhrnu a jejich členění je dáno charakterem sdělení.
Úvod:
 • Uvádí se stručně účel článku a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování.
Metodika:
 • Charakterizuje se zdroj dat a způsob jejich výběru, výběr pacientů nebo pokusných zvířat včetně kontrol.
 • Použité metody, přístroje a postupy se popisují do takových detailů, aby jiná pracoviště mohla výsledky reprodukovat.
 • Na zavedené metody včetně statistických se pouze odkazuje.
 • U metod, které byly publikovány, ale nejsou dostatečně rozšířeny, se uvádějí odkazy a stručný popis.
 • U nových nebo podstatně modifikovaných metod se kromě popisu uvádějí důvody jejich použití a hodnotí se jejich spolehlivost.
 • Zprávy o nových diagnostických a léčebných postupech a studie na dobrovolnících je nutno doplnit prohlášením, že postup byl v souladu se zásadami Helsinské a Tokijské deklarace z let 1964 až 1975 a bylo pro něj získáno příslušné povolení ministerstva zdravotnictví.
 • Přesně se charakterizuje použití léčiva a chemikálie včetně mezinárodních zkrácených chemických (generických) názvů, dávek a způsobů podávání.
 • K označení pacientů se neužívají jména, iniciály, ani čísla chorobopisů.
 • Uvádějí se počty pozorování a použité statistické hodnocení.
Výsledky:
 • Uvádějí se v logickém sledu v textu, tabulkách a obrázcích.
 • V textu se neopakují všechny údaje z tabulek a obrázků, zdůrazňují se a shrnují pouze nejdůležitější pozorování.
 • Všechny číselné údaje je třeba doložit statistickým hodnocením.
Diskuse:
 • Zdůrazňují se nové, důležité aspekty práce a závěry, které z nich vyplývají.
 • Neopakují se podrobné údaje uvedené v předchozím oddíle.
 • Výsledky pozorování a závěry se srovnávají s jinými odbornými studiemi a plánovanými záměry práce.
 • Neuvádějí se tvrzení, jež nejsou spolehlivě podložena údaji, ani nároky na prioritu.
 • V opodstatněných případech se formulují nové hypotézy, vždy však musí být jasně vyjádřeno, že jde o hypotézu.
Poděkování:
 • Děkuje se pouze osobám, které podstatně přispěly k vypracování studie.
 • Autoři musí mít souhlas všech osob uvedených v poděkování.

Ad 5) Přehled použité literatury

 • obsahuje všechny publikace, z nichž autoři čerpali důležité informace a podněty nebo s nimiž srovnávají vlastní výsledky (zpravidla s výjimkou učebnic a encyklopedií).
 • Do seznamu se nezařazují publikace, které autoři nepoužili: v případě nedostupnosti důležitého pramene se cituje také zdroj sekundární informace.
 • Neužívají se citace typu „osobní sdělení“, „nepublikovaná data“ apod.
 • V případě nutnosti stačí příslušná zmínka v textu.
 • Mezi citace lze zařadit práce přijaté k publikaci (s uvedením zkratky názvu časopisu a poznámkou „v tisku“), nezařazují se práce zaslané k publikaci, ale dosud nepřijaté, zmínku o nich lze rovněž uvést v textu.
 • Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak každý odkaz v textu musí mít odpovídající citaci.
 • Orientačně se doporučuje uvádět v původních sděleních asi 10–20 citací, z nichž by asi polovina neměla být starší pěti let a 20 % starší dvou let.
 • Podíl autocitací autorů by neměl v průměru překročit 20 % všech citací.
 • U souborných referátů je počet citací omezen na 50.
 • Formální úprava citací se řídí ČSN 01 0197, názvy citovaných periodik se zkracují podle ČSN 01 01 96, popř. se uvádí oficiální zkratka z obálky časopisu.
 • Uvádějí se základní formy citací, zkrácené citace jsou přípustné pouze u souborných referátů.
 • Přesnosti údajů v citacích je třeba věnovat náležitou pozornost.
 • Citace jsou v seznamu uvedeny abecedně podle jména prvního autora (anonymní publikace se uvádějí na začátku seznamu) a jsou pořadově očíslovány.
 • Čísla citací uvádějte v závorkách u odkazů textu.
 • Jednotlivé citace se píší na nový řádek.

Ad 6) Přílohy – grafy, obrázky, schémata, fotografie a tabulky

 • se připojují volně k rukopisu, každá příloha zvlášť.
 • Obrázky ani fotografie se do textu nevlepují.
 • Tabulky se píší na zvláštním listu bílého nelesklého papíru a legenda a vysvětlivky se uvádějí nad ně.
 • Všechny grafy i obrázky se označují názvem „obrázek“, a to v textu celým slovem a v závorce zkratkou „obr.“.
 • Musí být předběžně číslovány a mít doprovodnou legendu na samostatném papíře.
 • K vyjádření stejného výsledku nelze používat současně tabulky i obrázky.
 • Místo, kde se má příloha v textu umístit, se značí na levém okraji stránky čtverečkem a označením přílohy (např. obr. 1, tab. 1 apod.).
 • Totéž označení se umístí v textu do závorky.
 • Na zadní stranu obrázku napište lehce měkkou tužkou jméno prvního autora, název práce, pořadové číslo dokumentace a šipkou vyznačte orientaci obrázku.
 • Fotografie určené k publikaci musejí být černobílé, kontrastní, na lesklém papíru.
 • Neposílejte rentgenogramy v originále, negativy, ani barevné fotografie.
 • Grafy se musí kreslit tuší na hladkém papíře (kladívkový nebo pauzovací).
 • K reprodukci nejsou použitelné grafy na čtverečkovaném papíře, psané strojem, rozmnožované xeroxem nebo kreslené jen v náčrtku.
 • Grafy musí být popsány stojatou šablonou nebo propisotem, a to tak, aby při zmenšení neklesla velikost písma pod 2 mm.
 • Sloupcové grafy je třeba odlišovat šrafováním.
 • Nepřipouští se celý sloupec černý.
 • Strukturní chemické vzorce uvádějte rovněž na zvláštním listě a veškeré indexy a exponenty pište zřetelně perem.
 • Chemické vzorce se číslují římskými číslicemi, matematické rovnice arabskými číslicemi v závorce.
 • Řecká písmena pište perem nebo uveďte na okraji stránky název písmena.
Upřednostňujeme zpracování publikace na počítači.
 • Platí stejné zásady jak uvedeno výše.
 • Pro text použijte pouze Word 6, (a vyšší), nejlépe písmem Times New Roman velikosti 12, tabulky a grafy zpracujte v Excel 7 (a vyšší). Na disketě dejte zvlášť text a zvlášť jako samostatný soubor grafy, tabulky, obrázky, vždy jen černobíle. Spolu s disketami dodejte vše vytištěno v příslušných počtech exemplářů, jak uvedeno výše, tabulky, grafy, obrázky též vytištěno na samostatných listech.
 • Obecně zaměřené a koncepční práce, souborné referáty i sdělení z praxe se zpracovávají v obdobném členění jako původní práce, avšak modifikovaně podle závažnosti a rozsahu příspěvku.
 • Referáty a recenze knih a článků je nutno psát co nejkratší. Způsob polemiky musí být věcný, nikoliv osobní. Při psaní referátů o článcích a knihách ze zahraničí uvádějte po jménu a iniciále křestního jména autorů původní cizojazyčný název práce (u jazyků nepoužívajících latinky převedených do latinky) a za ním v závorce český nebo slovenský překlad a pramen s citací podle ČSN.

O přijetí práce rozhoduje redakční rada na základě posudku zpravidla dvou recenzentů, jimž se každá práce předkládá (s výjimkou prací vyžádaných).

 • O přijetí nebo zamítnutí práce je autor vyrozuměn.
 • Rukopisy redakce nevrací.
 • Redakce si vyhrazuje právo provést menší úpravu rukopisu, zejména souhrnu a provést jazykové úpravy.
 • Zásadní změny, navržené recenzentem, provede autor podle posudků a po dohodě s redakcí.
 • Po úpravě textu vrací autor příspěvek s původním textem a recenzními posudky v době co nejkratší.

Přijaté práce se autorům zasílají ke sloupcové korektuře.

 • Opravují se chyby zaviněné tiskárnou.
 • Nelze měnit nebo doplňovat text.
 • Jazykovou úpravu, kterou provádí redakce časopisu podle nových pravidel pravopisu, lze měnit jedině tehdy, jestliže jí byl narušen smysl věty.
 • Korektury provádějte podle korektorských značek (ČSN 88 0410/1968).
 • Nedodržení těchto podmínek nebo nadměrné množství autorských oprav může mít za následek nezařazení práce do časopisu.

Korektury vracejte do tří dnů na adresu, kterou určí redakce.

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články