Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY Z POHLEDU ODBORNÉ KONTROLY A SLEDOVANÉ KVALITY POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Autoři: Dolanský H.

Autoři - působiště: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Ostrava-Vítkovice

Článek: Listy rev. Lék., 13, 2009, č. 4, s. 58-64
Počet zobrazení článku: 1326x

Specializace: posudkové lékařství pracovní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Nosocomial infections from the perspective of medical control and monitored quality of provided health care

Nosocomial infections represent a significant complication of the health care provided to patients – clients of health insurance companies. Assessment of economical losses related to prevalence of nosocomial infections from the perspective of professional control of a physician reviewer of the health insurance company can be considered as a problematic issue, however not without solution. This experience corresponds to findings from controls undertaken by the physician reviewer at outpatient and inpatient departments in randomly selected health care facilities of the Hutnická Health Insurance Company in 2005–2007.

The contact of clients with a nosocomial infection in relation to provided health care was proved and confirmed by consultations with representatives of the management of both outpatient and inpatient departments. The increase of financial costs related to the increase of the average number of health care days was documented in relation to the increase of morbidity, complications and consumed health care. Goal oriented prevention based on the monitoring and consistent control of hygienic regimen is considered essential in relation to the assessment of the quality of life including its length.

Based on conclusions and recommendations, it is supposed that monitoring of the prevention, control of the quality of the provided health care and economics in health care system will be the significant issue of the professional concern in the field of Review Medicine.

Key words:
incidence of nosocomial infections – physician reviewer – control – ethics – costly care – methodology – register – prevention – education


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
 

Souhrn

Nozokomiální nákazy představují významnou komplikaci zdravotní péče poskytované pacientům-pojištěncům zdravotních pojišťoven. Posoudit míru výše ekonomických ztrát spojených s výskytem nozokomiálních nákaz z pohledu odborné kontroly revizního lékaře zdravotní pojišťovny lze označit jako záležitost problematickou, nikoliv však neřešitelnou. Tuto zkušenost dokladují poznatky ze závěrů kontrol provedených revizními lékaři na odděleních ambulantní a ústavní péče v náhodně vybraných smluvních zdravotnických zařízeních HZP v období 2005–2007.

Kontakt pojištěnců s nozokomiální nákazou v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí byl prokázán a potvrzen zároveň konzultacemi se zástupci vedení sledovaných oddělení jak ambulantní, tak ústavní péče. V závislosti na nárůstu morbidity, míře komplikací a náročnosti spotřebované zdravotní péče, byl zároveň dokladován nárůst finančních nákladů v důsledku vzestupu průměrného počtu ošetřovacích dnů. Cíleně vedenou prevenci, spočívající ve sledování a důsledné kontrole hygienického režimu, lze v uvedených souvislostech považovat za zásadní ve vztahu k hodnocení kvality života člověka včetně jeho délky.

Ze závěrů a doporučení lze předpokládat, že sledování této významné problematiky spojené s úrovní vedené prevence, kontrolou kvality poskytované péče a ekonomikou hospodaření ve zdravotnictví, bude pro obor revizní lékařství ještě významným okruhem dlouhodobého odborného zájmu.

Klíčová slova:
incidence nozokomiálních nákaz – revizní lékař – kontrola – etika – nákladná péče – metodika – registr – prevence – edukace

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 40x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články