Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.
Pro získání 2 kreditů ČSK máte neomezeně pokusů, test je nutné absolvovat alespoň na 75 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Prevence zubního kazu v dětském věku

Kurz pro stomatology, vypracovaný doc. MUDr. Koberovou lvančákovou, CSc. dokonale shrnuje současnou strategii prevence zubního kazu, která je cíleně zaměřena na děti a mládež.

V úvodní části je definována problematika zubního kazu v sociálních a veřejně zdravotnických souvislostech. Jednotlivé stati jsou koncipovány podle nejnovějších poznatkŮ o diagnostice a následné preventivní a léčebné péči. Velký prostor je věnován fluoridové prevenci, která byla v posledních letech modifikována na základě důkladného a objektivního výzkumu a potvrzena celosvětovou odbornou literaturou.

Neméně důležitá je i kapitola o zásadách správné výživy, která bývá často opomíjena, přestože je úzce spojena s tvorbou kazivých lézí. Základním opatřením primární prevence je také řádné a hlavně pravidelné udržování ústní hygieny, bez které se účinnost preventivních opatření výrazné snižuje.

Kurz doporučuji všem stomatologům. Pro začínající kolegy, a nejen pro ty, kteří se zabývají pedostomatologií, je to přehledný souhrn aktuálních poznatků v každodenní praxi, a pro ostatní doplnění nových poznatků a trendů v prevenci zubního kazu, výživových a hygienichých návyků.

Pro čtenáře, který se systematicky zabývá problematikou prevence zubního kazu, je cenná i obsáhlá citace odborné literatury, zejména z posledních let.

Doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Autor kurzu: doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc. vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1988). Je držitelkou atestace v oboru stomatologie (1991), dětské stomatologie (1996) a klinického zubní lékařství (2013) a docentkou stomatologie (2011) na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vede dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1992); při stejné instituci je také zástupkyní přednosty kliniky pro vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost. Ve svém výzkumu a odborné práci se soustřeďuje na prevenci zubního kazu u dětí, ošetření dočasného chrupu a péči o dětské pacienty s chronickými systémovými chorobami. Téměř 20 let se podílí na pregraduální výuce studentů zubního lékařství a postgraduálním vzdělávání zubních lékařů v oboru dětské zubní lékařství. Řadu měsíců působila na zahraničních pracovištích (ACTA, Amsterdam, Nizozemí a Dows institute for dental research, Iowa, USA). Napsala více než 100 vědeckých prací, pět monografií a velké množství oponentur. Byla hlavním řešitelem či spoluřešitelem 9 výzkumných projektů. V České republice a v zahraničí přednesla přes 250 odborných sdělení. Působí jako koordinátorka a odborný garant preventivního programu „Zdravý úsměvhttp://www.zdravy-usmev.eu/, který má v České republice více než desetiletou tradici. Je spoluautorkou odborné publikace

Doporučení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže“, http://www.stomateam.cz/file/4646/Doporuceni_a_postupy_v_prevenci_zubniho_kazu_u_deti_a_mladeze.pdf. Je členkou výboru České společnosti pro dětskou stomatologii, zastupuje Českou republiku v radě komisařů EAPD ( European Academy of Paediatric Dentistry) a ACFF (Aliance for a Cavity Free Future), http://www.allianceforacavityfreefuture-cee.eu/en/pl/home#.V5ACQmdf201.

Společně s doc. MUDr. Vlastou Merglovou, CSc. je autorkou knihy určené studentům zubního lékařství a praktickým zubním lékařům: Dětské zubní lékařství.

Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články