Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.
Pro získání 2 kreditů ČSK máte neomezeně pokusů, test je nutné absolvovat alespoň na 75 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Prevence zubního kazu v dětském věku

Kurz pro stomatology, vypracovaný doc. MUDr. Koberovou lvančákovou, CSc. dokonale shrnuje současnou strategii prevence zubního kazu, která je cíleně zaměřena na děti a mládež.

V úvodní části je definována problematika zubního kazu v sociálních a veřejně zdravotnických souvislostech. Jednotlivé stati jsou koncipovány podle nejnovějších poznatkŮ o diagnostice a následné preventivní a léčebné péči. Velký prostor je věnován fluoridové prevenci, která byla v posledních letech modifikována na základě důkladného a objektivního výzkumu a potvrzena celosvětovou odbornou literaturou.

Neméně důležitá je i kapitola o zásadách správné výživy, která bývá často opomíjena, přestože je úzce spojena s tvorbou kazivých lézí. Základním opatřením primární prevence je také řádné a hlavně pravidelné udržování ústní hygieny, bez které se účinnost preventivních opatření výrazné snižuje.

Kurz doporučuji všem stomatologům. Pro začínající kolegy, a nejen pro ty, kteří se zabývají pedostomatologií, je to přehledný souhrn aktuálních poznatků v každodenní praxi, a pro ostatní doplnění nových poznatků a trendů v prevenci zubního kazu, výživových a hygienichých návyků.

Pro čtenáře, který se systematicky zabývá problematikou prevence zubního kazu, je cenná i obsáhlá citace odborné literatury, zejména z posledních let.

Doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Autor kurzu: doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc. vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1988). Je držitelkou atestace v oboru stomatologie (1991), dětské stomatologie (1996) a klinického zubní lékařství (2013) a docentkou stomatologie (2011) na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vede dětské oddělení Stomatologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1992); při stejné instituci je také zástupkyní přednosty kliniky pro vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost. Ve svém výzkumu a odborné práci se soustřeďuje na prevenci zubního kazu u dětí, ošetření dočasného chrupu a péči o dětské pacienty s chronickými systémovými chorobami. Téměř 20 let se podílí na pregraduální výuce studentů zubního lékařství a postgraduálním vzdělávání zubních lékařů v oboru dětské zubní lékařství. Řadu měsíců působila na zahraničních pracovištích (ACTA, Amsterdam, Nizozemí a Dows institute for dental research, Iowa, USA). Napsala více než 100 vědeckých prací, pět monografií a velké množství oponentur. Byla hlavním řešitelem či spoluřešitelem 9 výzkumných projektů. V České republice a v zahraničí přednesla přes 250 odborných sdělení. Působí jako koordinátorka a odborný garant preventivního programu „Zdravý úsměvhttp://www.zdravy-usmev.eu/, který má v České republice více než desetiletou tradici. Je spoluautorkou odborné publikace

Doporučení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže“, http://www.stomateam.cz/file/4646/Doporuceni_a_postupy_v_prevenci_zubniho_kazu_u_deti_a_mladeze.pdf. Je členkou výboru České společnosti pro dětskou stomatologii, zastupuje Českou republiku v radě komisařů EAPD ( European Academy of Paediatric Dentistry) a ACFF (Aliance for a Cavity Free Future), http://www.allianceforacavityfreefuture-cee.eu/en/pl/home#.V5ACQmdf201.

Společně s doc. MUDr. Vlastou Merglovou, CSc. je autorkou knihy určené studentům zubního lékařství a praktickým zubním lékařům: Dětské zubní lékařství.

Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

člen Vědecké rady 1. LF UK Praha

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze