Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost a bezpečnost panitumumabu v terapii kolorektálního karcinomu – metaanalýza klinických studií

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 4.11.2016

Účinnost a bezpečnost panitumumabu v terapii kolorektálního karcinomu – metaanalýza klinických studií

Metaanalýza 4 klinických studií se zaměřila na bezpečnost a účinnost terapie panitumumabem u metastatického kolorektálního karcinomu. Z jejích výsledků vyplývá, že panitumumab zvyšuje dobu přežití bez progrese a zlepšuje míru objektivní odpovědi na terapii.

Úvod

Kolorektální karcinom je jedním z nejběžnějších typů zhoubných nádorů. Ročně je po celém světě diagnostikován více než 1 milion případů tohoto onemocnění. Dřívější studie potvrdily příznivý efekt inhibitorů vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF) v monoterapii nebo kombinaci s modalitami chemoterapie v 1. či 2. linii u pacientů s metastatickým onemocněním. Současné studie se zabývají použitím inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), v jejichž případě je významným prediktivním biomarkerem především mutace v genu KRAS

Metodika studie

Vyhledány byly studie publikované do 24. prosince 2014 v databázích PubMed, Embase a Web of Science. Do metaanalýzy byly zahrnuty randomizované kontrolované studie, které hodnotily účinnost panitumumabu v terapii metastatického kolorektálního karcinomu v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií. Kritéria pro přijetí splnily celkem 4 studie o celkovém počtu 3066 pacientů. Primárním cílem metaanalýzy bylo zhodnocení doby přežití bez progrese onemocnění (PFS − progression-free survival), objektivní míry odpovědi (ORR − objective response rate) a celkové doby přežití (OS − overall survival).

Výsledky

Souhrnné výsledky naznačují, že přidání panitumumabu k chemoterapii metastatického kolorektálního karcinomu výrazně prodlužuje interval PFS (poměr rizik [HR] 0,84; 95% CI 0,78–0,91; p = 0,000) a zlepšuje ORR (relativní riziko [RR] 2,18; 95% CI 1,13–4,22; p = 0,021) v porovnání s použitím samotné chemoterapie. V případě OS nebylo pozorováno signifikantní prodloužení intervalu (HR 0,97; 95% CI 0,89–1,05; p = 0,402).

Analýza podskupin založená na hodnocení mutace v genu KRAS ukázala, že kombinovaná terapie signifikantně prodlužuje interval PFS (HR 0,71; 95% CI 0,57–0,88; p = 0,002) a zlepšuje ORR (RR 2,43; 95% CI 1,21–4,90; p = 0,013) u pacientů s nemutovanou formou KRAS.

Kombinace chemoterapie a panitumumabu signifikantně zvýšila incidenci závažných nežádoucích účinků (stupně 3/4), a to především kožní toxicity, hypokalémie, mukozitid, hypomagnezémie, průjmů a únavy.

Závěr

Z metaanalýzy vyplývá, že kombinace panitumumabu a chemoterapie signifikantně zvyšuje dobu přežití bez progrese onemocnění a zlepšuje objektivní míru odpovědi na terapii, ale nezvyšuje celkovou dobu přežití. Výsledek je však limitován počtem klinických studií, zhodnocení účinnosti panitumumabu ve všech sledovaných parametrech je proto nutné ověřit dalším výzkumem.

(holi)

Zdroj: Liang R. F., Zheng L. L. The efficacy and safety of panitumumab in the treatment of patients with metastatic colorectal cancer: a meta-analysis from five randomized controlled trials. Drug Des Devel Ther 2015; 9: 4471−4478, doi: 10.2147/DDDT.S85178.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Infuzní reakce v onkologii

Metastazující kolorektální karcinom (mCRC) zůstává nadále nevyléčitelným onemocněním; pokroky v chemoterapii a zavedení nových molekul – monoklonálních protilátek (mAb) – ale výrazným způsobem zlepšily prognózu a léčebné výsledky těchto pacientů. Nicméně onkologická léčba těchto pacientů může být spojena s výskytem infuzních reakcí, jejichž zvládání je zátěží pro zdravotnický personál i samotného pacienta.

Cílená terapie je již u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem standardem

Metastatický karcinom tlustého střeva (mCRC) patří v České republice mezi nejčastější příčiny úmrtí z onkologických diagnóz. Mezníkem v jeho léčbě i prognóze nemocných se stalo rutinní zavedení cílené terapie do klinické praxe. Medián celkového přežití (OS) se nyní pohybuje okolo 2 a více let.

Ulcerózní kolitida spojená s nefrotickým syndromem progredovala do karcinomu rekta − kazuistika

Prezentovaná kazuistika popisuje případ muže s diagnózou ulcerózní kolitidy (UC) a nefrotického syndromu (NS), u něhož se po nasazení imunosupresivní léčby vyvinul karcinom rekta.Všechny novinky