Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Spojení mikroRNA-31-5p s klinickou účinností terapie zaměřené na EGFR u pacientů s kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 8.9.2016

Spojení mikroRNA-31-5p s klinickou účinností terapie zaměřené na EGFR u pacientů s kolorektálním karcinomem

MikroRNA jsou krátké nekódující RNA, které regulují transkripci genů vazbou na mRNA. Jsou to molekuly relativně snadno kvantifikovatelné, které mají velký potenciál jako diagnostické, prognostické i prediktivní biomarkery. Autoři studie publikované v Annals of Surgical Oncology se zabývali otázkou, zda by miR-31-5p bylo možno použít jako prognostický biomarker pro anti-EGFR terapii kolorektálního karcinomu.

Úvod

Mutace v genech, které kódují součásti signálních drah přenášejících signál z receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), jsou nejen u pacientů s kolorektálním karcinomem považovány za příčinu rezistence k anti-EGFR terapii. Nejprostudovanějšími jsou mutace v genech RAS (resp. KRAS a NRAS) a BRAF. Již dříve byla nalezena asociace mezi vysokou hladinou mikroRNA-31-5p (miR-31-5p) v nádorové tkáni a mutacemi BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem. In vitro bylo dále zjištěno, že inhibice této miRNA vede ke snížení množství BRAF kinázy. Spekuluje se, že miR-31-5p může hrát roli v aktivaci transkripce genu BRAF. Autoři studie se proto zabývali otázkou, zda by miR-31-5p bylo možno použít jako prognostický biomarker pro anti-EGFR terapii u kolorektálního karcinomu.

Metodika studie

V rámci studie autoři hodnotili expresi miR-31-5p a přítomnost mutací v jednotlivých genech (KRAS − kodon 61 nebo 146, NRAS − kodon 12, 13 nebo 61, BRAF − V600E) u 102 pacientů s kolorektálním karcinomem s divokým typem KRAS v kodonech 12 a 13, kteří byli léčeni anti-EGFR terapií. Hodnocena byla doba bez progrese onemocnění (PFS) a celkové přežití (OS) pacientů.

Výsledky

Mutace v KRAS byly zaznamenány u 6,9 % účastníků studie, v NRAS rovněž u 6,9 % a v BRAF u 5,9 % pacientů. U pacientů bez mutací ve všech genech (KRAS, NRAS, BRAF) byl zaznamenán signifikantně delší PFS (p = 0,0003) a nesignifikantně delší OS než u pacientů s alespoň jednou mutací (n = 20). Vysoká míra exprese miR-31-5p byla identifikována u 11 % (n = 11) pacientů a byla významně spojena s kratším PFS (p = 0,003). Také u pacientů s wild-type vyšetřovanými geny byla vyšší míra exprese miR-31-5p spojena s kratším PFS (p = 0,027).

Závěr

Vysoká míra exprese miR-31-5p byla spojena s kratším PFS u pacientů s kolorektálním karcinomem léčených anti-EGFR terapií bez ohledu na přítomnost mutací. To naznačuje, že by se mohlo jednat o užitečný dodatečný prognostický biomarker pro anti-EGFR terapii.

(epa)

Zdroj: Igarashi H., Kurihara H., Mitsuhashi K. et al. Association of microRNA-31-5p with clinical efficacy of anti-EGFR therapy in patients with metastatic colorectal cancer. Ann Surg Oncol 2015 Aug; 22 (8): 2640−2648, doi: 10.1245/s10434-014-4264-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv profylakticky podávaného minocyklinu na výskyt vyrážky při léčbě panitumumabem u metastatického kolorektálního karcinomu

Ačkoli je monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu velmi účinná, léčba je často přerušována z důvodu výskytu závažné kožní vyrážky. Autoři z Japonska proto provedli retrospektivní studii, ve které zkoumali, zda má na výskyt vyrážky a její závažnost vliv profylaktické podávání perorálního tetracyklinového antibiotika minocyklinu v kombinaci se zvýšenou péčí o kůži. Zároveň sledovali případný vliv takového postupu na protinádorovou odpověď u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených panitumumabem.

Perkutánní mikrovlnná ablace v kombinaci s transkatetrální arteriální embolizací v léčbě jaterních metastáz CRC

Léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu spočívá v jejich chirurgické resekci. Naneštěstí pouze 10–15 % pacientů s metastázami je vhodnými kandidáty kurativní resekce. Pro ostatní nemocné jsou další léčebné metody omezené. Medián přežití je dle studií u těchto pacientů 6,9 měsíce. Vedle systémové chemoterapie se tak zkouší další lokální léčba, jež by zabránila růstu metastáz a nebyla tak náročná či zatěžující pro samotné pacienty.

Radiodiagnostické hodnocení kolorektálního karcinomu

Zobrazovací vyšetření hrají zásadní roli v procesu rozhodování o léčbě kolorektálního karcinomu (CRC). Způsob hodnocení šíření tohoto tumoru se však za poslední dekádu výrazně změnil. Místo tradiční klasifikace TNM se používají zcela odlišné prognostické faktory.Všechny novinky