Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Personalizovaná medicína a budoucnost léčby CRC

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 13.11.2017

Personalizovaná medicína a budoucnost léčby CRC

Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastější onkologická onemocnění – v roce 2015 bylo celosvětově hlášených 0,8 milionu případů úmrtí v důsledku CRC. Výzvou v léčbě CRC je značná heterogenita nádorů mezi jednotlivými pacienty i v rámci jednoho nádoru. Terapie tohoto onemocnění tedy představuje ideální příležitost pro personalizovanou medicínu a integraci nových technologií do klinické praxe.

Molekulární komplexnost CRC

Značná heterogenita CRC, komplikující diagnostiku i léčbu a znemožňující použití jedné univerzální terapie, je podmíněna širokým spektrem mutací a zahrnuje několik signalizačních kaskád.

Detailní znalost molekulární povahy CRC u konkrétního pacienta je zásadní vzhledem k možnosti nasazení cílené léčby. Kromě resekce v indikovaných případech a systémové terapie (5-fluorouracil v kombinaci s irinotekanem, oxaliplatinou nebo leukovorinem) bylo doposud pro léčbu metastatického CRC schváleno několik přípravků z oblasti cílené léčby (např. panitumumab, cetuximab, bevacizumab). Indikace pro daný přípravek vychází z hladiny exprese VEGF (vaskulárního endotelového růstového faktoru), resp. EGFR (receptoru pro epidermální růstový faktor), které jsou cílem biologických léčebných preparátů. Pro volbu efektivní terapeutické kombinace je vzhledem ke komunikaci mezi jednotlivými signalizačními dráhami a k jejich redundanci nutná znalost komplexního molekulárního profilu nádoru.

Technologie -omics v léčbě CRC

Skupina OncoTrack se na základě dat z tzv. -omics technologií (tj. genomika, transkriptomika, proteomika a metabolomika, které umožňují generovat vysoký objem dat v relativně krátkém čase a s poměrně nízkými finančními náklady) pokusila vytvořit in silico model virtuálního nádoru. Na základě dat konkrétního pacienta byl vytvořen matematický model, jehož cílem bylo predikovat odpověď daného nádoru na terapii. Ideálním postupem personalizované medicíny v případě CRC by tedy bylo typizování konkrétního nádoru pomocí -omics technologií, integrace těchto dat s klinickým nálezem, vytvoření matematického modelu, predikce odpovědi na terapii, screening dostupných terapeutických strategií a výběr nejvhodnější lékové kombinace pro daného pacienta.

Změna paradigmatu

Personalizovaná medicína v případě CRC vyžaduje změnu dosavadního paradigmatu. V současnosti převládá snaha vytvořit místo hledání univerzální léčby klasifikační schéma, které by umožnilo zařadit pacienta na základě molekulárního profilu do podskupiny s konkrétním terapeutickým režimem odpovídajícím danému profilu. S rozvojem technologií umožňujících přesnější rozlišení roste také počet klasifikovaných skupin. Cílem personalizované medicíny je pak vytvoření skupiny, jež bude zahrnovat pouze jednoho pacienta a bude pro něj specifická. Naplnění tohoto záměru by umožnilo vysoce cílenou, „na míru šitou“ terapii, bude ovšem vyžadovat lepší integraci počítačové biologie s klinickou praxí a hlubší porozumění masivnímu objemu dat generovaných prostřednictvím metod využívaných v genomice, proteomice a metabolomice.

(alz)

Zdroj: Aziz M. A., Yousef Z., Saleh A. M. et al. Towards personalized medicine of colorectal cancer. Crit Rev Oncol Hematol 2017; 118: 70−78, doi: 10.1016/j.critrevonc.2017.08.007.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Panitumumab + FOLFOX je u levostranného kolorektálního karcinomu bez mutace RAS účinnější než chemoterapie ± bevacizumab

Výsledky nedávno publikované retrospektivní analýzy 2 studií s panitumumabem potvrdily, že u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem (wild-type) onkogenu RAS (wtRAS) mají pravostranné nádory horší prognózu než levostranné, a to bez ohledu na terapii podávanou v 1. linii. U pacientů s levostrannými nádory je z hlediska přežití větším přínosem léčba obsahující panitumumab než samotná chemoterapie nebo chemoterapie spolu s bevacizumabem.

Cirkulující nádorové buňky: „Tekutá biopsie“ již brzy v praxi?

Neinvazivní analýza mutací, zhodnocení schopnosti metastazovat nebo sledování odpovědi na léčbu. To vše nám mohou cirkulující nádorové buňky (CTC) umožnit při boji s kolorektálním karcinomem.

Methylace v genu Cdx-2 jako potenciální prognostický marker kolorektálního karcinomu

Je známo, že zvýšená methylace DNA v oblastech promotorů tumor-supresorových genů je spojena s umlčováním těchto genů v různých typech nádorů. Autoři prezentovaného článku zkoumali methylaci DNA v genu Cdx-2, který je klíčovým nádorovým supresorem u kolorektálního karcinomu, a její souvislost s klinickopatologickými nálezy a prognózou pacientů s tímto typem nádoru.Všechny novinky