Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace panitumumabu a FOLFOX6 v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − finální analýza studie PEAK

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 5.7.2017

Kombinace panitumumabu a FOLFOX6 v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − finální analýza studie PEAK

Panitumumab je v kombinaci s režimem FOLFOX nebo FOLFIRI indikovaný v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS. Primární výstupy studie PEAK prokázaly lepší výsledky v parametrech celkového přežití a doby přežití bez progrese pro kombinaci modifikovaného FOLFOX6 (mFOLFOX6) a panitumumabu v porovnání s mFOLFOX6 a bevacizumabem. V roce 2017 byla publikována finální analýza studie PEAK, která tyto výsledky potvrzuje.

Metodika a cíle studie

První linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu zahrnuje chemoterapii kombinovanou s podáváním inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFRi), mezi které se řadí panitumumab, nebo inhibitorů vaskulárního endotelového faktoru (VEGFi), mezi něž patří bevacizumab.

Studie PEAK (Panitumumab Efficacy in combination with mFOLFOX6 Against bevacizumab plus mFOLFOX6 in mCRC subjects with KRAS WT tumours) byla koncipována jako otevřená randomizovaná klinická studie fáze II a zabývala se porovnáváním dvou terapeutických modalit u předtím neléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem KRAS v exonu 2.

Primárním cílem studie byla doba přežití bez progrese (PFS), mezi sekundární cíle patřila doba celkového přežití (OS), objektivní odpověď na léčbu, doba trvání odpovědi (DoR), doba do odpovědi na léčbu, hloubka léčebné odpovědi (DpR), časné zmenšení nádoru (ETS) a další parametry.

Výsledky

Celkem u 170 pacientů podstupujících terapii (77 %) byl identifikován metastatický kolorektální karcinom s divokým typem RAS a u 156 z nich byl zjištěn tumor s divokým typem RAS i BRAF.

Medián PFS byl delší při kombinaci mFOLFOX6/panitumumab v porovnání s kombinací mFOLFOX6/bevacizumab u pacientů s divokým typem RAS (12,8 vs. 10,1 měsíce; HR 0,68; 95% CI 0,48–0,96; p = 0,029) i u pacientů s divokým typem RAS/BRAF (13,1 vs. 10,1 měsíce; HR 0,61; 95% CI 0,42–0,88; p = 0,0075).

Medián OS činil při kombinované terapii s panitumumabem 36,9 měsíce a při terapii s bevacizumabem 28,9 měsíce u pacientů s divokým typem RAS (HR 0,76; 95% CI 0,53–1,11; p = 0,15) a 41,3 vs. 28,9 měsíce u pacientů s divokým typem RAS/BRAF (HR 0,70; 95% CI 0,48–1,04; p = 0,08).

Medián doby trvání odpovědi byl lepší ve skupině léčené panitumumabem (11,4 vs. 9 měsíců; HR 0,59; 95% CI 0,39–0,88; p = 0,011), stejně tak i medián hloubky léčebné odpovědi (65 vs. 46,3 %; p = 0,0018).

Časné zmenšení nádoru (ETS) ≥ 30 % v 8. týdnu terapie bylo pozorováno u většího počtu pacientů užívajících panitumumab v porovnání s pacienty užívajícími bevacizumab (64 vs. 45 %; p = 0,052). Parametr ETS byl přitom spojen se zlepšením v ukazatelích PFS/OS.

Závěr

Finální analýza potvrdila primární výsledky studie PEAK. V 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS kombinace mFOLFOX6/panitumumab dosahuje lepších výsledků ve sledovaných parametrech v porovnání s kombinací mFOLFOX6/bevacizumab.

(holi)

Zdroj: Rivera F., Karthaus M., Hecht J. R. et al. Final analysis of the randomised PEAK trial: overall survival and tumour responses during first-line treatment with mFOLFOX6 plus either panitumumab or bevacizumab in patients with metastatic colorectal carcinoma. Int J Colorectal Dis 2017 Apr 19, doi: 10.1007/s00384-017-2800-1 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Náklady na léčbu metastatického kolorektálního karcinomu: panitumumab vs. cetuximab

Studie dvou onkologických center v USA sledovala ekonomický dopad změny doporučení pro klinické onkology týkajících se cílené léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Na základě srovnání nákladů na léčbu byl jako lék volby vybrán panitumumab. Zpětná analýza nákladů prokázala, že tato změna doporučení vedla ke snížení nákladů na léčbu o bezmála 5 % ročně při zachování stejné efektivity a četnosti výskytu vedlejších účinků.

Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění a bohužel jednou z vedoucích příčin mortality spojené s onkologickým onemocněním. V řadě případů mohl být nádor odhalen dříve, tedy u zatím asymptomatických pacientů, a mnohdy ještě v kurabilním stadiu.

Zlepšení psoriázy jakožto vedlejší účinek léčby kolorektálního karcinomu pomocí anti-EGFR cílené terapie

Papulopustulózní dermatitida, která se vyskytuje jako nežádoucí účinek anti-EGFR cílených léčiv, je příčinou toho, že pacienti s kolorektálním karcinomem a chronickými dermatologickými komorbiditami většinou nejsou anti-EGFR protilátkami vůbec léčeni. Že to v určitých případech nemusí být správná klinická volba, ukazuje kazuistika japonských autorů.Všechny novinky