Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

DLOUHODOBÁ KOMPLETNÍ ODPOVĚĎ METASTÁZY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU PO BIOCHEMOTERAPII

Autoři: Honzirkova M.1, Lipská L.2, Kohout P.3, Ferda J.4, Bělohlávek O.5, Büchler T.1

Autoři - působiště: 1Department of Oncology, First Faculty of Medicine, Charles University and Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic, 2Department of Surgery, First Faculty of Medicine, Charles University and Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic, 3Department of Internal Medicine, Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic, 4Department of Medical Imaging, University Hospital and Faculty of Medicine, Plzen, Czech Republic, 5Department of Nuclear Medicine and PET Centre, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic

Článek: Klin Onkol 2017; 30(3): 210-212
doi: 10.14735/amko2017210
Kategorie: Case Report
Počet zobrazení článku: 56x

Specializace: chirurgie všeobecná dětská onkologie onkologie

Dlouhodobá kompletní odpověď metastázy kolorektálního karcinomu po biochemoterapii

Souhrn

Východiska:
U pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (metastatic colorectal cancer – mCRC), kteří dosáhli částečné nebo úplné odpovědi (complete response – CR) na indukční systémovou léčbu, je resekce metastatické lokalizace indikována, ale ne vždy možná. CR po samotné systémové léčbě je málo častá a dokonce i u pacientů s radiologickou CR po indukční chemoterapii dochází k přetrvávající makroskopické nebo mikroskopické reziduální nemoci ve více než 80 % případů. U některých pacientů dochází po indukční systémové léčbě k vymizení některých metastatických lézí dle radiologického vyšetření, jiné však přetrvávají. Indikace a rozsah metastasektomie v těchto situacích je kontroverzní, zejména pokud jde o místa s kompletně regredovanými metastázami.

Případ:
Kazuistika popisuje léčbu pacientky s mCRC, která dosáhla dlouhodobé kompletní remise po biochemoterapii a neúplné metastasektomii. Jedna ze známých jaterních lézí nemohla být odstraněna z důvodu jejího vymizení po indukční biochemoterapii FOLFOX a bevacizumab. Další adjuvantní chemoterapie režimem FOLFOX byla podána po operaci. Pacientka byla dále pečlivě sledována pomocí zobrazovacích metod vč. opakované pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance, klinickým vyšetřením a sledováním hladin nádorových markerů. Zatím, po 5 letech sledování, nedošlo k recidivě onemocnění.

Výsledky a závěr:
Kompletní odpověď na systémovou léčbu je u mCRC neobvyklá, ale, jak ukazuje naše kazuistika, může být trvalá. Kazuistika demonstruje, že někteří pacienti s mCRC mohou být vyléčeni pouze systémovou terapií, což zpochybňuje převládající paradigma léčby mCRC.

Klíčová slova:
kolorektální karcinom – metastázy – chemoterapie – molekulární cílená léčba – diagnostické zobrazování

Práce byla podpořena grantem AZV 15-26535A.

Tomáš Büchler obdržel honoráře za přednášky, výzkumný grant a cestovní granty od firmy Roche.

Ostatní autoři nedeklarují konflikt zájmů.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů. 

Obdrženo:
19. 10. 2016

Přijato:
27. 11. 2016


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Background:
Resection of the metastatic site is indicated but not always possible in patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) who achieve a partial or complete response (CR) to induction systemic treatment. CR after systemic treatment alone is uncommon, and even patients with radiologic CR after induction chemotherapy harbour persistent macroscopic or microscopic residual disease in more than 80% of cases. Occasionally, some metastatic lesions disappear radiologically but others persist after induction systemic treatment. The indication and extent of metastasectomy in these situations is controversial, especially regarding sites with completely regressed metastases.

Case:
This case report describes a patient with mCRC who achieved a long-term response after biochemotherapy and incomplete metastasectomy. One of the known liver lesions could not be removed due to its disappearance after induction biochemotherapy with FOLFOX and bevacizumab. Further adjuvant chemotherapy using the FOLFOX regimen was administered postoperatively. The patient has been meticulously followed by radiology including repeated positron emission tomography/computed tomography and magnetic resonance scans, clinical examination and tumour markers. No recurrence of cancer has been detected after a follow-up of 5 years.

Results and Conclusion:
CR to systemic treatment is uncommon, but this case report demonstrates that it can be durable in patients with colorectal cancer and liver metastases. This case report indicates that some patients with mCRC can be cured with systemic therapy only, challenging the prevailing paradigm of mCRC therapy.

Key words:
colorectal cancer – metastasis – chemotherapy – molecular targeted therapy – diagnostic imaging

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Profylaxe žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných

Autor kurzu: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze