Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Pokyny pro autory a recenzenty

Pokyny pro autory v PDF

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie přináší nejnovější poznatky a pohled do problematiky těchto oborů. Využívají ho nejen pracovníci zmíněných oborů, ale užitečné poznatky pro svou práci v něm najdou i ostatní zdravotničtí odborníci. Redakce časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie přijímá rukopisy v češtině, slovenštině nebo angličtině. Časopis vychází čtvrtletně.

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie získal v roce 2012 IF (Impact Factor) a stále se daří ho udržet. Získání IF je pro náš časopis velmi povzbudivé, ale zároveň také zavazující. Hodnocení kvality časopisů, které získaly IF, se každoročně opakuje, takže můžeme hodnotu IF postupně zvyšovat, ale můžeme o IF také zcela přijít. Publikování kvalitních článků je tedy výzvou jak pro autory, tak pro recenzenty našeho časopisu. Redakční rada si váží práce autorů, kteří předkládají své rukopisy k publikování v našem časopisu, a očekává od nich porozumění v situacích, kdy výsledek recenzního řízení nedoporučí publikování jejich rukopisu. Pro udržení IF časopisu do budoucna je nezbytné zajistit publikování kvalitních článků s vysokou citovaností a minimálním počtem autocitací.

Od ledna 2015 časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie zpoplatňuje publikování článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů. Cena jedné tiskové strany v časopisu je 1 800 Kč včetně DPH. Potřebnou částku lze čerpat z prostředků na tento výzkum.

Korespondující autor článku s dedikací finančně podporovaného výzkumu a vývoje bude kontaktován vedoucí redaktorkou časopisu a obdrží pokyny k dalšímu postupu ohledně platby. Pokud platba nebude provedena, bude dedikace vyškrtnuta ve stadiu druhé korektury textu.

Časopis má pravidelné rubriky: souborný referát (cca 20 stránek rukopisu), původní práce (cca 12 stránek rukopisu), krátké sdělení (maximálně 6 stránek rukopisu, nestrukturovaný souhrn maximálně 10 řádek, počet tabulek/grafů maximálně 1–2, počet referencí maximálně 10), zprávy ze zahraničních sjezdů (maximálně 2 stránky rukopisu), zprávy, oznámení, osobní sdělení (maximálně 3 stránky rukopisu), recenze knih (maximálně 3 stránky rukopisu).

U původní práce je doporučena následující struktura: úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry, literatura. Součástí souborného referátu, krátkého sdělení a původní práce je souhrn, který má být co nejstručnější, psaný ve 3. osobě, s minimálním počtem zkratek, které mají být při prvním použití vysvětleny. Souhrn původní práce má být strukturovaný: cíl práce, materiál a metodiky, výsledky, závěry. Souhrn krátkého sdělení je maximálně na 10 řádek, nestrukturovaný. Souhrn je k dispozici též na internetu http://www.prolekare.cz/epidemiologie. Pod souhrnem má být uvedeno 3–5 klíčových slov.

Vyzýváme autory, aby nepodceňovali provedení aktuální rešerše zahraniční i české literatury na dané téma a aby náležitě diskutovali o svých výsledcích.

Rukopisy je nutno dodat do redakce psané na počítači typem písma Times New Roman, velikost 12, po jedné straně listu formátu A4, řádkování 1,5. U textu je vhodné provést automatickou kontrolu podle slovníku „ABC“ ve Wordu. Taxonomické názvy se píší kurzivou, text určený ke zdůraznění tučným písmem. Při prvním použití druhového názvu je třeba název rodu vypsat celý (např. Escherichia coli), při druhém a dalším použití se název rodu zkracuje (E. coli).

Redakce přijímá rukopisy v textovém editoru Word for Windows. Příspěvky musí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých „enterů“ na konci řádky („enterem“ oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, změn velikosti písma, formátování (na střed, pomocí tabulátorů), automatické číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vypisovat) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení je nutné zrušit. Každý elektronicky dodaný příspěvek musí být zároveň dodán i v tištěné formě v jednom vyhotovení. Papírový a elektronický text musí být identické. Pojmenování souborů vychází ze jména autora, nikoli z nesrozumitelné zkratky názvu práce.

Pod názvem práce je třeba uvést jméno autora či autorů (v pořadí: příjmení, křestní jméno) a jeho (jejich) pracoviště. Křestní jména autorů se uvádějí pouze iniciálami.

Na zvláštním listě (v elektronické podobě v odděleném souboru) přikládá korespondující autor prohlášení, že práce nebyla dosud publikována, ani nabídnuta k publikaci v jiném časopisu. Je povinností korespondujícího autora zajistit, aby všichni spoluautoři souhlasili s publikováním předložené verze rukopisu. Tuto skutečnost rovněž uvede do zmíněného prohlášení. Na uvedené prohlášení není žádný formulář – jedná se o volné sdělení korespondujícího autora redakci časopisu.

Seznam literatury nutno zpracovat podle státní normy ČSN ISO 690, 010197, s číslováním podle abecedy nebo podle pořadí uvedení citace v textu rukopisu, čísla citací v hranatých závorkách.

Autoři jsou nabádáni, aby v časopisu Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie omezili autocitace pouze na zásadní a nezbytné.

Při větším počtu autorů se jméno čtvrtého a dalších nahrazuje zkratkou et al. V citacích monografií lze při více než dvou autorech zkratkou et al. nahradit již jméno druhého a dalšího autora.

Příklady citací:

  • monografie

Křížová P, Rožnovský L. Meningokokové onemocnění. Praha: Maxdorf; 2011.

  • příspěvek v monografické publikaci

Křížová P. Epidemiologie invazivního meningokokového onemocnění. In: Křížová P, Rožnovský L. Meningokokové onemocnění. Praha: Maxdorf; 2011. s. 167–195.

  • článek v seriálových publikacích

Vogel U, Taha MK, Vazquez JA et al. Predicted strain coverage of a meningococcal multicomponent vaccine (4CMenB) in Europe: a qualitative and quantitative assessment. Lancet Infect Dis, 2013;13(5):416–425.

Pokud používáte zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik. U odkazů na práce dosud nepublikované, avšak přijaté k uveřejnění, uveďte název časopisu s poznámkou (v tisku).

  • informace o lokaci elektronických dokumentů

– odkaz na elektronickou monografii

Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin: OCLC, c1997[cit. 2003-04-09]. Dostupný na www:< http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm>. ISBN 1-556553-236-9.

– citování online dokumentu (neznámý autor)

Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit. 2001-11-201]. Dostupný na www: <http//certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html>

  • elektronické seriálové publikace

– odkaz na časopis v elektronické podobě

JEP: The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press. 1995-[cit. 2003-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z www: <http.//www.přes.umich.edu/jep) index.html. ISSN 1080-2711.

– odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu

Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995- 1x za 14 dnů. Dostupný také na www: http://enlil.ff.cuni.cz/.

Všechny grafy, schémata, obrázky a tabulky (formát A4) v tištěné formě je nutno označit na rubu jménem autora, názvem práce a číslem grafu. Tabulky a grafy se zařazují až na konec rukopisu napsané na samostatné listy, nikoliv do textu.  Přikládá se seznam tabulek, grafů, obrázků a potřebná legenda k nim. 

Obrázky a grafy lze tisknout i barevně. Elektronickou obrazovou dokumentaci (tj. grafy, fotografie i barevné, výstupy z přístrojů) přijímá redakce časopisu pro přímé tiskařské zpracování, a to ve formátech tiff a eps. Grafy musí být zpracovány například ve formátu Excel, kde je připojena zdrojová tabulka. Tabulky mohou být ve Wordu nebo Excelu, tabulky naskenované nelze použít. Veškerá dokumentace musí být zaslána i v papírové podobě. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (300 dpi) z důvodů kvality. Pozor: obrázky vložené do Wordu nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), je vhodné dodávat je samostatně.

Pro urychlené doručení korektur je nutno uvést u korespondujícího autora jméno a příjmení i s tituly a přesnou adresou, včetně PSČ, telefonem a e-mailem. E-mailová adresa autora bude uvedena v publikaci. Po přijetí práce k publikování dostane autor na opravu tiskových chyb první korekturu. V korektuře lze opravit všechny nedostatky a chyby, ale nelze nic měnit na původním textu. Rukopis opravený podle korektorských značek do týdne autor vrátí podle pokynů redakce.

Souborné referáty a původní práce procházejí recenzním řízením, které je anonymní. Pro souborné referáty a původní práce jsou určeni dva nezávislí recenzenti, pro krátká sdělení jeden recenzent. V případě rozporných recenzních posudků je osloven třetí nezávislý recenzent. Konečné rozhodující slovo má redakční rada časopisu při sestavování nového čísla. O negativním výsledku recenzního řízení je seznámen korespondující autor, nikoli však recenzenti rukopisu. Redakční rada časopisu si váží práce recenzentů a velmi za ni děkuje. Zároveň však redakční rada připomíná, že nemá ve své kapacitě oznamování konečného výsledku recenzního řízení recenzentům, ani předběžné oslovování recenzentů s dotazem, zda chtějí článek recenzovat. Pokud recenzent nemůže z jakéhokoli důvodu recenzi provést, informuje o této skutečnosti co nejdříve redakční radu časopisu, popř. jí nabídne za sebe jiného vhodného recenzenta.

Rukopisy všech členů redakční rady podléhají stejně jako všechny ostatní rukopisy nezávislému recenznímu řízení, bez možnosti ovlivnění výsledků tohoto recenzního řízení. Redakční rada velmi hlídá transparentnost svých postupů a jejich soulad s mezinárodně uznávanými etickými zásadami vydávání odborných časopisů. Na základě posudku recenzentů rozhoduje redakční rada o přijetí a uveřejnění rukopisu. Redakční rada si vyhrazuje právo provádět opakované recenze. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení a vysvětlit eventuální neakceptování doporučení recenzentů.

Redakce si vyhrazuje právo určit pořadí prací při jejich zveřejňování i právo na konečnou jazykovou úpravu textu do tisku.

Přijaté práce se archivují v redakci a nevyžádané rukopisy se nevracejí autorům.

Rukopisy v kvalitní elektronické formě je nutno posílat redakci e-mailem na adresu emi@szu.cz a současně jeden výtisk poštou na adresu:

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
vedoucí redaktorka časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10

e-mail: emi@szu.cz

Rukopisy opravené podle připomínek recenzentů vracejte v jednom vytištěném exempláři a e-mailem na stejnou adresu.

Pokyny pro autory a recenzenty jsou dostupné v českém a anglickém jazyce na webových stránkách časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie:
http://www.prolekare.cz/epidemiologie-pokyny
http://www.prolekare.cz/en/epidemiology-authors

Aktualizováno 10.1.2017

Kreditovaný kurz

 

HIV infekce

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články