Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

DISEKCE VŠECH ČTYŘ PŘÍVODNÝCH MOZKOVÝCH TEPEN V TERÉNU FIBROMUSKULÁRNÍ DYSPLAZIE – KAZUISTIKA

Autoři: J. Waishaupt1, R. Herzig1, D. Krajíčková1, A. Krajina2, V. Chovanec2, L. Klzo2, J. Žižka2, M. Abuhajar2, M. Vališ1

Autoři - působiště: 1Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, 2Komplexní cerebrovaskulární centrum, Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Článek: Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(4): 470-473
doi: 10.14735/amcsnn2017csnn.eu2
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 168x

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
uzamčeno uzamčeno

Dissection of All Four Cervical Arteries in a Patient with Fibromuscular Dysplasia – a Case Report

We describe a rare case of a woman, in whom dissection of both carotides, as well as both vertebral arteries occurred in the period between 2005 and 2015 (for the first time at the age of 32 years). Occlusive dissection developed in all occasions except the right internal carotid artery that was treated with angioplasty and stenting. In spite of this, the patient developed no cerebral lesion and neurological deficit remained limited to the left-side Horner syndrome due to a damage of the cervical sympathetic trunk. Digital subtraction angiography revealed alternating segments of stenoses and aneurysmal dilatation of arteries, i.e. changes typical for fibromuscular dysplasia. Affection of neither renal, nor coronary bloodstream was proven in the patient. The case report demonstrates well the wide variability of clinical manifestations of cervical artery dissections.

Key words:
dissection – carotid artery – vertebral artery – diagnostics – treatment – fibromuscular dysplasia

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Popisujeme raritní případ ženy, u které došlo mezi roky 2005 a 2015 k disekci obou karotických i obou vertebrálních tepen (poprvé ve věku 32 let). S výjimkou pravé vnitřní karotidy, která byla léčena pomocí angioplastiky a stentingu, se jednalo o okluzivní disekci. Navzdory tomu nedošlo u pacientky k rozvoji žádné cerebrální léze a neurologický deficit zůstal omezen na levostranný Hornerův syndrom v důsledku poškození krčního sympatiku. Digitální subtrakční angiografie zobrazila střídající se úseky zúžení a aneuryzmatického rozšíření tepen, tedy změny typické pro fibromuskulární dysplazii. U pacientky nebylo prokázáno postižení ani renálního, ani koronárního řečiště. Kazuistika dobře demonstruje širokou variabilitu klinické manifestace disekce krčních tepen.

Klíčová slova:
disekce – karotická tepna – vertebrální tepna – diagnostika – léčba – fibromuskulární dysplazie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Čtěte dále

Kreditovaný kurz

 

Bolesti hlavy, migréna

Autor kurzu: prim. MUDr. Jolana Marková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

diskuze