Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Etický kodex
Etické prohlášení
Redakce
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Pokyny pro autory

Časopis Česká revmatologie uveřejňuje původní vědecko-výzkumné práce, přehledné referáty, klinická pozorování, krátká sdělení, výukové materiály, zprávy z vědeckých sjezdů a studijních pobytů, dopisy redakci, zprávy z lékařských společností, úvodníky a osobní zprávy především z oboru revmatologie, ale také i problematiku společnou s dalšími obory, jako jsou ortopedie, imunologie, kožní lékařství, endokrinologie, rehabilitace, farmakologie, neurologie a vnitřní lékařství. Jsou publikována i abstrakta z nejdůležitějších setkání revmatologů v České republice. Články jsou recenzovány 2 oponenty; všechny mají český a anglický souhrn.

Ochrana soukromí pacienta

Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem. Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem musí být oznámeno v otištěném článku.

Požadavky na nabízené rukopisy

Celý rukopis včetně příloh musí být k dispozici v elektronické podobě.

Textová část rukopisu

musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word (pokud možno verze Microsoft Office 2000 a novější) a textový soubor pojmenován tak, aby nemohlo dojít k záměně (např. příjmením autora, klíčovým slovem z názvu a označením text (bez diakritiky): „Vomacka. lecbaRA.text.doc“).

 • Použijte řádkování 2 na textovou část včetně legendy, je doporučeno písmo Times New Roman velikosti 12, šířka textu asi 15 cm.
 • V rámci celého rukopisu číslujte strany počínaje stranou titulní.
 • Číslo strany uvádějte na konci stránky vpravo dole.
 • Zachovejte pořadí: titulní strana, včetně poděkování, souhrn a klíčová slova, vlastní text, přehled literatury.

Příspěvky musí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, tvrdých konců řádek (s výjimkou oddělení odstavců), změn velikosti písma, formátování (na střed, pomocí tabulátorů), automatického číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vypisovat) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení je nutno zrušit.

Tabulky

mohou být vytvořeny rovněž pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru) formou samostatného souboru.

 • Každou tabulku uveďte na samostatné straně (nikoliv však v samostatném souboru), tabulky číslujte po sobě podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu, ke každé tabulce doplňte stručný název.
 • Vysvětlivky umístěte k zápatí tabulky, nikoliv k záhlaví.
 • V zápatí vysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce použity.
 • Ověřte si, zda je každá tabulka citována v textu.
 • Soubor pojmenujte obdobně jako text („Vomacka. lecbaRA.tabulky.doc“).

Obrazové přílohy

(obrázky) odesílejte v elektronické podobě ve formátech „tiff“ nebo „jpg“, číslujte po sobě v pořadí, v jakém jsou citovány v textu, ukládejte jednotlivě jako samostatné soubory na paměťové medium (optimálně CD) a označte obdobně jako text a tabulky („Vomacka.lecbaRA.obr1.jpg“).

 • Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu.
 • Obrázky dodané ve formátu Microsoft Word nebo Microsoft Power Point nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení) a je lépe tento formát pro obrázky neužívat.
 • Podobně zacházejte s grafy, které by měly být připraveny k tisku v jedné barvě.
 • Grafy mohou být vytvořeny pomocí různých editorů, včetně Microsoft Word či Power Point.

Legendy k obrazovým přílohám

dodejte jako samostatný soubor Microsoft Word, pojmenujte analogicky jako text („Vomacka.lecbaRA.legendy.doc“).

 • Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě.
 • Legenda k obrázku či grafu by měla být dostatečně vysvětlující k pochopení obsahu, bez nutného dlouhého hledání v rukopise.
 • Používejte pouze standardní zkratky.
 • Vyvarujte se zkratek v nadpisu a souhrnu.
 • Plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky – s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky.

Příprava rukopisu

Text původní práce se rozděluje do oddílů: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuse.
U dlouhých článků mohou být ke zpřehlednění užity podnadpisy (především v oddílech výsledky a diskuse).
Jiné typy článků, jako např. úvodník, přehledný referát, krátká sdělení a kazuistiky mohou vyžadovat jiné členění.

Název

Musí být výstižný a stručný. Jde-li o kazuistiku, je vhodné to uvést v názvu.

Titulní strana

Titulní strana musí obsahovat

 1. stručný a výstižný název článku;
 2. příjmení autora či autorů; dále zkratku křestního jména,
 3. název a sídlo pracoviště, odkud práce pochází; ke každému autorovi,
 4. jméno a adresu autora zodpovědného za korespondenci týkající se rukopisu (včetně telefonního a faxového čísla a e-mailové adresy);
 5. uvedení zdrojů podpory formou poskytnutých grantů, přístrojového vybavení nebo léků a poděkování soukromým osobám.

Autorství

Všechny osoby uvedené jako spoluautoři musí mít podíl na vzniku publikace a každá taková osoba musí být uvedena.

 • Každý z autorů se musí dostatečně podílet na práci a přijmout veřejnou zodpovědnost za její příslušnou část.
 • Jeden nebo více autorů musí přijmout zodpovědnost za integritu práce jako celku, od vzniku až po publikaci článku.

Souhrn a klíčová slova

Druhá strana má obsahovat souhrn. Doporučená délka souhrnu je 150 slov u nestrukturovaného souhrnu a 250 slov u strukturovaného souhrnu, který je vyžadován u Původních prací.

 • Ve zdůvodněných případech může být souhrn delší, než je doporučená délka.
 • Stránka se souhrnem obsahuje v záhlaví název práce a seznam autorů.
 • Souhrn musí obeznamovat s cílem studie, základními postupy, hlavními zjištěnými fakty (pokud možno, uvádějte konkrétní údaje a jejich statistickou významnost) a se základními závěry.
 • Musí zdůraznit nové a důležité aspekty práce.

Strukturovaný souhrn musí obsahovat následující součásti: Cíl, Soubor a Metodika, Výsledky, Závěry. Pod souhrnem autor uvede 3 až 10 klíčových slov nebo krátkých slovních spojení.
Redakce uvítá, pokud autoři poskytnou i kvalitní anglickou verzi souhrnu, v opačném případě redakce zajistí anglický překlad.
Pokud se v abstraktu vyskytují specializované a neobvyklé výrazy, je vhodné uvést v české verzi abstraktu v závorce anglický termín (pokud je autorovi znám).

Úvod

Uveďte cíl článku a shrňte zvažovaná východiska studie nebo pozorování.

Soubor a Metodika

Jasně popište Vámi vybranou sestavu pozorovaných nebo experimentálních subjektů (pacientů nebo laboratorních zvířat včetně kontrol).

 • Uveďte věk, pohlaví a další důležité charakteristiky subjektů.
 • Popište metody, přístroje (vč. uvedení jména výrobce) a procedury dostatečně podrobně natolik, abyste umožnili dalším osobám reprodukovat výsledky.
 • Uveďte odkazy na zavedené metody, vč. metod statistických; u metod, které byly publikovány, ale nejsou dobře známy, uveďte odkazy a stručný popis; popište nové nebo významně modifikované metody, uveďte důvody jejich užití a zhodnoťte jejich omezení.
 • Přesně specifikujte všechny užité léky a chemikálie včetně generického jména, dávky a způsobu podání.
 • V oddílu Metodika popište užité metody.
  Pokud jsou data sumarizována v oddílu Výsledky, specifikujte statistické metody užité pro jejich analýzu.

Etické aspekty

Při popisování experimentů s lidmi uveďte, zda použité postupy byly v souladu s etickými standardy odpovědné etické komise (v rámci instituce nebo regionu) a s Helsinskou deklarací z roku 1975, ve znění revize z roku 1983.
Neužívejte jména pacientů, iniciály nebo hospitalizační čísla - především u ilustrací.
Při popisování pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy postupy doporučené institucionálním nebo národním vědeckým výborem nebo ošetřené platným zákonem.
Výslovně uveďte, zda experimenty obdržely schválení etickou komisí.

Výsledky

Uveďte Vaše výsledky v logické návaznosti v textu, tabulkách a grafech. V textu neopakujte všechny údaje uvedené v tabulkách a grafech; zdůrazněte a shrňte jen důležitá zjištění.

Diskuse

 • Podtrhněte nové a důležité aspekty studie a závěry, které z nich vyplývají.
 • Neopakujte podrobně všechny údaje či jiný materiál zmíněný v kapitolách Úvod či Výsledky.
 • V kapitole Diskuse popište dopad zjištění a jejich omezení, včetně významu pro budoucí výzkum.
 • Uveďte, jaký mají pozorování vztah k jiným relevantním studiím.
 • Propojte závěry s cíli studie, avšak vyvarujte se nekompetentních stanovisek a závěrů, které nejsou plně podloženy příslušnými údaji.
 • Autoři by se měli především vyhnout tvrzením o ekonomickém přínosu a nákladech, pokud jejich příspěvek neobsahuje ekonomické údaje a analýzy.
 • Vyhněte se tvrzení o prioritách a odkazům na nedokončené práce.
 • Můžete uvést nové hypotézy, jsou-li podložené, avšak zřetelně je jako takové označte.
 • Ve vhodných případech mohou příspěvky obsahovat i doporučení.

Poděkování

 • Uveďte všechny osoby, které se na příspěvku podílely, avšak nesplňují kritéria autorství, například osoby, jež poskytly čistě technickou pomoc, pomáhaly s písemným zpracováním nebo vedou oddělení, jež poskytlo pouze obecnou podporu.
 • Zmíněna by měla být i finanční a materiální podpora.
 • Skupiny osob, které se na příspěvku podílely materiálně, avšak nemohou být kvalifikovány jako autoři, mohou být uvedeny v seznamu, který ponese například název „kliničtí výzkumní pracovníci“ nebo „participující výzkumní pracovníci“ a v němž bude uvedena jejich funkce a popsán jejich přínos.
  Například: „na výzkumu spolupracovali jako poradci“, „provedli kritickou revizi návrhu studie“, „shromáždili údaje“ nebo „zajišťovali pacienty pro studii a pečovali o ně“.
 • Vzhledem k tomu, že čtenáři mohou požadovat potvrzení údajů a závěrů, veškeré osoby musejí dát písemný souhlas k tomu, aby byly v příspěvku uvedeny.

Literatura

 • Citace musejí být číslovány vzestupně v pořadí, v němž jsou uvedeny v textu.
 • Odkazy v textu, tabulkách a popiskách označte arabskými číslicemi v závorkách.
 • Citace uvedené pouze v tabulkách nebo číselných popiscích budou číslovány podle toho, v jakém pořadí byly prvně zmíněny v textu k příslušné tabulce či číselným údajům.
 • Použijte styl uvedený v níže zmíněných příkladech, které vycházejí z formátů využívaných NLM (National Library of Medicine) v Index Medicus (podrobné příklady lze nalézt např. na: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
 • Názvy časopisů by měly být zkracovány tak, jak je uvedeno v Index Medicus.
 • Seznam lze získat v knihovnách nebo prostřednictvím webových stránek (http://www.nlm.nih.gov).
 • Práce publikované v České revmatologii citujte jako Čes Revmatol.
 • Odkazy na abstrakta používejte jen výjimečně.
 • Odkazy na přijaté, ale prozatím neotištěné práce musí být označeny „in press“.
  Informace z nabídnutých, ale dosud neakceptovaných rukopisů se necitují v seznamu literatury, ale musí být v citovány textu v závorce jako „nepublikované sdělení“.
 • Vyvarujte se citací osobních sdělení, pokud nejsou jediným zdrojem důležité informace, kterou nelze získat z jiných veřejných zdrojů – v tomto případě uveďte v textu v závorce jméno osoby a datum sdělení.

Články v odborných časopisech

 • 1. Standardní článek v časopise
  Uveďte jména prvních šesti autorů, po nichž bude následovat zkratka „et al.“ Pokud dané periodikum dodržuje průběžné číslování stránek v rámci celého svazku (jak je tomu v řadě lékařských časopisů), je možné vynechat měsíc a číslo výtisku.
  • Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124: 980-3.
  • Více než šest autorů: Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73:1006-12.
 • 2. Organizace jako autor
  • The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.
 • 3. Autor neuveden
  • Cancer in South Africa [úvodník]. S Afr Med J 1994; 84:15.
 • 4. Článek v supplementu
  • Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996;23(Suppl 2):89-97.
 • 5. Typ článku označený podle potřeby
  • Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s disease [letter]. Lancet 1996;347:1337.
  • Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavirus nephropathy (HVN) [abstract]. Kidney Int 1992;42:1285.
 • 6. Články přijaté do tisku
  • Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996.

Knihy a jiné monografie

 • 7. Osoba/y jako autor/ři:
  • Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.
 • 8. Šéfredaktoři, sestavovatelé díla jako autoři
  • Norman IJ, Refern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
 • 9. Kapitola v knize
  • Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM (eds). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
 • 10. Zápis z konference
  • Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15 – 19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
 • 11. Příspěvek z konference
  • Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatice. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
 • 12. Novinový článek
  • Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A: 3 (col. 5).

Elektronické materiály

 • 13.Článek publikovaný v časopise v elektronické formě
  • Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1): [24 screens]. Available from: URL: www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
 • 14. Monografie v elektronické verzi
  • CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CDROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.

Formáty prací

Redakce přijímá rukopisy následujících formátů: Úvodníky (pouze vyžádané), původní práce, přehledné referáty, sdělení z klinické praxe, kazuistiky, výukové materiály, zprávy z vědeckých sjezdů a studijních pobytů, dopisy redakci, zprávy z lékařských společností a dále krátká sdělení charakteru recenzí, zpráv ze sjezdů, nekrologů a jubileí apod.

Původní práce

přinášejí nové výsledky vlastní vědecké práce z oblasti klinického i základního výzkumu (s klinickou relevancí) v rozsahu, který by neměl překročit 15 stran vlastního textu (bez titulní strany, abstraktu a literatury).
Musí obsahovat všechny výše uvedené části (Souhrn, Úvod, Soubor a metodika, Výsledky, Diskuse, Literatura). Za původní práce budou považovány práce experimentální, metodologické (zavedení diagnostické nebo léčebné metody či operačního přístupu jen pokud je originální) a klinické (prospektivní studie s jasným designem, kontrolované, optimálně randomizované), a to vždy na dostatečně rozsáhlém souboru a sledovaném po dostatečně dlouhou dobu, umožňující dospět k validním výsledkům.

Přehledné referáty

jsou přijímány v rozsahu do 15 stran textu.
Musí obsahovat Souhrn.

Krátká sdělení a Kazuistiky

přinášejí klinické, metodologické i experimentální práce pilotního charakteru na malých souborech, zejména retrospektivní, nebo zaměřené na popis a sdělení zkušeností s novou, ale neoriginální diagnostickou či léčebnou metodou, popisy zajímavých případů. Musí obsahovat Souhrn, přípustný rozsah bez titulní strany a souhrnu je 10 stran.

Dopisy redakci

přinášejí odborná sdělení, reakce na předchozí sdělení, komentáře aktuálního dění a postřehy v rozsahu maximálně 3 strany bez příloh. Nemusí mít Souhrn.

Osobní zprávy

informují o význačných životních výročích (60, 70 let) našich předních revmatologů, event. jejich úmrtí. Maximální rozsah osobního článku je 2 strany, event. s fotografií.

Zprávy ze sjezdů a studijních pobytů

jsou zpracovány přímými účastníky akcí a jejich doporučený maximální rozsah je 15 stran textu. Souhrn není nutný.

Zprávy o knihách

přinášejí recenze nově vyšlých knih z oblasti vnitřního lékařství, revmatologie a příbuzných oborů. Hlavička recenze musí obsahovat: název knihy, jméno autora, místo vydání, název nakladatelství, rok vydání, počet stran a cenu knihy. Rozsah maximálně 2 strany.
V odůvodněných případech může redakce uvážit publikaci delšího textu, než jak je uvedeno v jednotlivých rubrikách.

Zasílání rukopisů

Rukopis zašlete v elektronické podobě (text, tabulky a legendu ve formátu Microsoft Word, tabulky a legendy k obrazovým přílohám ve zvláštním souboru, grafické a obrazové přílohy ve formátu „tiff“ nebo „jpg“, každá jako samostatný soubor, grafy mohou být i ve formátech jako je např. Power Point) e-mailem na adresu vedoucího redaktora (olejarova@revma.cz), pokud zpráva nepřesáhne velikost 10 MB, případně na CD na adresu redakce.

 • Rukopis musí být doprovázen průvodním dopisem. Tento dopis musí obsahovat: (1) prohlášení, že rukopis nebyl a nebude současně zadán k publikaci v jiném časopise, případně informace o předchozí nebo duplikátní publikaci práce nebo její jakékoliv části, (2) prohlášení, týkající se finančních nebo jiných závazků, které by mohly vést ke konfliktu zájmů; (3) prohlášení, že rukopis byl přečten a schválen k publikaci všemi spoluautory a že byly splněny požadavky na autorství uvedené výše v tomto dokumentu; (4) jméno, příjmení, adresu, telefonní a faxové číslo a E-mailovou adresu autora pověřeného k jednání s ostatními spoluautory o korekturách a konečném schválení publikace; (5) formát práce (přehledný referát, původní práce, krátké sdělení, kazuistika atd.).
 • V dopise mají být uvedeny všechny další informace, které mohou být nápomocné redakci, např. o jaký typ práce se jedná.
 • K rukopisu je třeba přiložit kopie všech písemných souhlasů s reprodukcí dříve publikovaných materiálů, užitím ilustrací nebo materiálu identifikujícího osoby.
 • Korektury musí být vráceny zpět na adresu redaktorky do tří dnů, jinak bude článek schválen a podepsán k tisku pouze vedoucím redaktorem. Při opravách používejte korektorské značky (ČSN 88 0410).
 • Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné úpravy, event. zkrácení rukopisu.
 • Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na adresu:

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

vedoucí redaktorka České revmatologie

Revmatologický ústav

Na Slupi 4

128 50 Praha 2 

E-mail: olejarova@revma.cz 

Telefon: 234 075 107

Fax: 224 914 451

nebo 

Jana Schwarzová

sekretářka redakce

Revmatologický ústav

Na Slupi 4

128 50 Praha 2

e-mail: schwarzova@revma.cz

Telefon: 234 075 244

Fax: 224 914 451

Aktualizováno 1.4.2016

Kreditovaný kurz

 

Crohnova choroba a psoriáza

Autor kurzu: MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články