Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VYUŽITÍ MEDROXYPROGESTERON ACETÁTU K BLOKÁDĚ LH PŘI STIMULACI DÁRKYNÍ VAJÍČEK

Autoři: Crha I.1,2, Ventruba P.1, Filipinská E.1, Dziakova M.1, Žáková J.1, Ješeta M.1, Lousová E.1, Papíková Z.1

Autoři - působiště: 1Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc., MBA, 2Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů LF MU, Brno, přednosta doc. MUDr. I. Crha, CSc.

Článek: Čes. Gynek.2018, 83, č. 1 s. 11-16
Počet zobrazení článku: 82x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Medroxyprogesteron acetate use to block LH surge in oocyte donor stimulation

Objective:
To compare the results of ovarian stimulation with LH surge blockade by medroxyprogesterone acetate or GnRH antagonist in oocytes donors. To present current options of exogenous and endogenous progestins instead of GnRH analogues to block LH surge during ovarian stimulation.

Design:
Retrospective study of oocyte donor cycles and literature review.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Masaryk university and University Hospital Brno.

Methods:
Thirteen oocyte donors (26.8 ± 2.5 years old) were stimulated with recFSH and MPA to block the LH surge during January – October 2017. The results were compared to the previous cycle stimulated with recFSH and GnRH antagonist performed during January –December 2016. Wilcoxon´s pair test was used to test the statistics. A literature search of SCOPUS was carried out.

Results:
In cycles with MPA blockade the average number of oocytes was 14.5 ± 5.1, in cycles with GnRH anta­gonist blockade 12.0 ± 4.5 oocytes (statistical significance p = 0.025). FSH total dose (1611 ± 327 vs. 1565 ± 322 IU), days of stimulation (9.1 ± 0.8 vs. 8.5 ± 0.9) and maximum estradiol levels (5.9 ± 2.1 vs. 6.0 ± 3.0 nmol/l) were not statistically different.

Progestins are effective in blocking the LH surge during ovarian stimulation and do not affect the number and quality of collected oocytes or obtained embryos. Their adverse effect on the endometrial receptivity obstructs the embryo implantation in the same cycle. Such protocol requires total freezing and delayed transfer. Progestins can be used in a variety of stimulation protocols – progestin primed follicular phase stimulation, luteal phase stimulation with endogenous progesteron, double stimulation in follicular and luteal phase of the same cycle „duostim“ in low responders.

Conclusion:
Eggs donor ovarian stimulation with MPA resulted in more oocytes than stimulation protocol with GnRH antagonist, the total dose of FSH and the length of stimulation were similar. According to current experiences progestins effectively block the LH surge and do not affect the number and quality of collected eggs and obtained embryos. Their use opens new possibilities of ovarian stimulation protocols and their flexibility. Its main constraint is that it requires total freezing and delayed transfer.

Keywords:
ovarian stimulation, progestins, medroxyprogesterone acetate, oocyte donation, LH block, luteal phase stimulation


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Porovnat výsledky ovariální stimulace s blokádou „peaku“ LH aplikací medroxyprogesteron acetátu (MPA) nebo antagonisty gonadoliberinu u dárkyní vajíček, prezentovat současné možnosti využití exogenních a endogenních gestagenů místo analog gonadoliberinu pro blokádu preovulačního vzestupu LH v protokolech ovariální stimulace

Typ studie:
Retrospektivní studie dárcovských cyklů a literární přehled.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno.

Metodika:
Soubor 13 dárkyní vajíček (průměrný věk 26,8 ± 2,5 let). V období leden až říjen 2017 stimulace recFSH s blokádou LH medroxyprogesteron acetátem ve folikulární fázi. Výsledky porovnány s předchozím cyklem provedeným v období leden až prosinec 2016 při stimulaci krátkým protokolem s antagonistou GnRH. Pro statistickou analýzu byl použit Wilcoxonův párový test. Literární rešerše databáze SCOPUS.

Výsledky:
V cyklech s blokádou MPA bylo získáno v průměru 14,5 ± 5,1 oocytů, při blokádě antagonistou GnRH 12,0 ± 4,5 oocytů (statistická významnost p = 0,025). Celková dávka FSH (1611 ± 327 vs. 1565 ± 322 IU), počet dnů stimulace (9,1 ± 0,8 vs. 8,5 ± 0,9) a maximální hodnota estradiolu (5,9 ± 2,1 vs. 6,0 ± 3,0 nmol/l) se statisticky nelišily.

Gestageny v průběhu ovariální stimulace účinně blokují preovulační „peak“ LH“, nebyl prokázán negativní vliv na počet a kvalitu získaných oocytů nebo embryí. Jejich nepříznivý vliv na receptivitu endometria však v daném cyklu brání implantaci embrya. Účinky gestagenů mohou být využity v různých variantách – zahájení stimulace ve folikulární fázi s exogenními gestageny, zahájení v luteální fázi s endogenním progesteronem, dvojitá stimulace ve folikulární i luteální fázi stejného cyklu tzv. duostim u žen s nízkou ovariální rezervou.

Závěr:
Při aplikaci MPA v protokolu ovariální stimulace dárkyní vajíček bylo získáno více oocytů v porovnání se stimulačním protokolem využívajícím antagonisty GnRH při srovnatelné spotřebě FSH a délce stimulace. Gestageny podle současných zkušeností účinně blokují „peak LH“, nesnižují počet a kvalitu získaných oocytů, umožňují větší flexibilitu stimulačních protokolů. V daném cyklu jejich vliv na endometrium brání implantaci embrya, což vyžaduje kryokonzervaci oocytů nebo embryí.

Klíčová slova:
ovariální stimulace, gestageny, medroxyprogesteron acetát, dárcovství oocytů, blokáda LH, stimulace luteální fáze

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články