Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VROZENÉ VADY V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ 1994 – 2005 – PERINATOLOGICKÁ DATA

Autoři: Šípek A.1, 2, Gregor V.3, 4, Horáček J.3, 4

Autoři - působiště: 1Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 23. LF UK, děkan doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. 3Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel MUDr. P. Malý 4Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra lékařské genetiky, ředitel MUDr. A. Malina, Ph.D.

Článek: Čes. Gynek.2007, 72, č. 2 s. 103-109
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 616x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína

Birth Defects in the Czech Republic in the Period 1994 - 2005 – Perinatology Data

Objective:
Analysis of the incidence of birth defects in perinatal period in the Czech Republic in the period of 1994 – 2005. Mapping the proportion of individual birth defects participating in still birth, early neonatal and perinatal mortality in the Czech Republic over 12-year period were studied.

Type of study:
Retrospective epidemiological analysis of birth defects incidence from the Database of the National Registry of Inborn Defects in the Czech Republic and their share in perinatal mortality.

Material and methods:
The contribution used the data of the all-state registration of birth defects followed in the Institute of Public Health Information and Statistics of the Czech Republic in the period of 1994 – 2005. The authors analyzed the incidence of birth defects detected in the Czech Republic and the proportion of birth defects in the perinatal period. In addition to the analysis of birth defects as a whole the authors also analyzed the proportion of individual groups of birth defects. They quantified the incidence of individual diagnoses in perinatal mortality.

Results:
In the period of 1994 – 2005 our retrospective analysis detected on the whole 38,547 born children with birth defect and 22,450 of them were boys and 16,084 affected girls. The ration of sex M/F was 1.40 and the percentage of the affected boys are 58.24. There were 53,143 registered birth defects in born children and 30,560 of them were boys and 22,530 were girls, while sex was not identified in 44 cases. The mean incidence of birth defects in born children was 340.90/10,000 live born children.

Conclusion:
The contribution presents up-to-date results of the incidence of birth defects and their share in perinatal mortality in the Czech Republic. Due to successful prenatal diagnostics of severe and letal birth defects their share in perinatal mortality has been decreasing, especially in the stillbirth cases, less in early neonatal mortality. However, birth defects of the central nervous system, heart defects, birth defects of uropoetic tract and chromosomal aberrations still represent significant proportion of perinatal mortality.

Key words:
birth defect, perinatal mortality, stillbirth, early neonatal mortality, prenatal diagnostics, incidence, Czech Republic


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Analýza výskytu vrozených vad v perinatálním období v České republice v období 1994–2005. Zmapování podílu jednotlivých vrozených vad podílejících se na mrtvorozenosti, časné neonatální a perinatální úmrtnosti v České republice v dvanáctiletém období.

Typ studie:
Retrospektivní epidemiologická analýza incidencí vrozených vad z databáze Národního registru vrozených vad v České republice a jejich podílu v perinatální úmrtnosti.

Materiál a metodika:
V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad vedené v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky v období let 1994–2005. Byly analyzovány incidence vrozených vad zjištěných u narozených dětí v České republice a podíl vrozených vad v perinatálním období. Kromě analýzy podílu vrozených vad jako celku jsme analyzovali i podíl jednotlivých skupin vrozených vad. Byly kvantifikovány incidence jednotlivých diagnóz vrozených vad v perinatální úmrtnosti.

Výsledky:
V období 1994–2005 bylo v naší retrospektivní analýze zachyceno celkem 38 547 narozených dětí s vrozenou vadou, z toho bylo 22 450 postižených chlapců a 16 084 postižených dívek. Poměr pohlaví M/F byl 1,40 a procento postižených chlapců pak bylo 58,24. Celkem bylo registrováno 53 143 vrozených vad u narozených dětí, z toho bylo 30 560 u postižených chlapců a 22 530 u postižených dívek, v 44 případech nebylo pohlaví určeno. Průměrná incidence vrozených vad byla u narozených dětí 340,90 na 10 000 živě narozených.

Závěr:
Práce předkládá aktualizované výsledky analýz incidencí vrozených vad a jejich podílu na perinatální úmrtnosti v České republice. V důsledku úspěšné prenatální diagnostiky závažných a letálních vrozených vad klesá jejich podíl na perinatální úmrtnosti, především v mrtvorozenosti, méně v časné neonatální úmrtnosti. Významnou část perinatální úmrtnosti v důsledku vrozených vad však stále představují vrozené vady centrálního nervového systému, vrozené vady srdeční, vrozené vady uropoetického ústrojí a chromozomální aberace.

Klíčová slova:
vrozená vada, perinatální úmrtnost, mrtvorozenost, časná neonatální úmrtnost, prenatální diagnostika, incidence, Česká republika

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články