Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ixekizumab v léčbě psoriázy – šance na zdravou kůži bez významných vedlejších účinků

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 14.11.2017

Ixekizumab v léčbě psoriázy – šance na zdravou kůži bez významných vedlejších účinků

Interleukin 17A (IL-17A) je klíčový cytokin v imunopatogenezi psoriázy – systémového zánětlivého onemocnění, které postihuje kůži a klouby nemocných. Ixekizumab (humanizovaná monoklonální protilátka cílící na IL-17A) přinesl pacientům v klinických studiích dramatické zlepšení příznaků středně těžké až těžké ložiskové psoriázy.

IL-17A v imunopatogenezi psoriázy

IL-17A je prozánětlivý cytokin produkovaný zejména CD4-pozitivními Th17 buňkami, jejichž zvýšený počet bývá detekován v krvi a kůži psoriatiků. Receptory pro IL-17A se nacházejí na povrchu řady buněčných typů, např. keratinocytů a dalších epitelových buněk, buněk endotelu, fibroblastů a synoviálních buněk. IL-17A po navázání na tyto specifické receptory spouští signální dráhy vedoucí k aktivaci široké škály zánětlivých procesů.

IL-17A má mnoho funkcí relevantních pro patogenezi psoriázy – aktivuje neutrofily nacházející se v horní vrstvě epidermis psoriatických ložisek a brání jejich apoptóze, podporuje angiogenezi, která je v ložiscích prominentní, a napomáhá uvolňování dalších prozánětlivých cytokinů a chemokinů vedoucích k exacerbaci onemocnění.

Účinná neutralizace IL-17A díky ixekizumabu

Ixekizumab je humanizovaná IgG4 monoklonální protilátka, která s vysokou afinitou váže IL-17A a tím blokuje jeho účinky. Účinnost ixekizumabu v léčbě psoriázy byla prokázána ve 3 rozsáhlých randomizovaných dvojitě zaslepených klinických studiích fáze III ze série UNCOVER. U pacientů léčených ixekizumabem bylo pozorováno rychlé klinické zlepšení, velká část pacientů dosáhla parametru PASI 50 (50% zlepšení rozsahu a závažnosti onemocnění podle škály Psoriasis Area and Severity Index) už ve 2. týdnu léčby. Ve 12. týdnu léčby dosahovalo 80–90 % pacientů skóre PASI 75.

Skóre PASI 100 (tedy bez kožních projevů onemocnění) dosahovalo více než 1/3 pacientů léčených ixekizumabem a u více než 2/3 nemocných nastalo 90% zlepšení PASI (téměř bez kožních příznaků). Většina těchto pacientů udávala, že nepociťují žádný vliv psoriázy na kvalitu života spojenou se zdravím.

Biologická léčba psoriázy s dobrým bezpečnostním profilem

V klinických hodnoceních byl ixekizumab dobře snášen. Závažné nežádoucí příhody se během 12týdenního sledování vyskytly pouze přibližně u 2 % pacientů, což bylo srovnatelné s placebem. Nejčastějšími nežádoucími příhodami byly reakce v místě vpichu a infekce horních cest dýchacích. Nebyly pozorovány žádné bezpečnostní signály týkající se kardiovaskulárního rizika, malignit, psychického stavu nebo orgánové toxicity.

Relativně nízké množství systémových vedlejších účinků odpovídá tomu, že IL-17A funguje jako efektorový cytokin, zejména na povrchu kůže a sliznic. Data ze základního výzkumu naznačují, že blokáda signální dráhy IL-17A by mohla senzibilizovat léčené psoriatiky k mukokutánním infekcím, zejména kandidóze a infekci zlatým stafylokokem. Stafylokokové infekce byly v klinických hodnoceních hlášeny pouze zřídka. Kandidózy se u pacientů léčených ixekizumabem skutečně vyskytovaly, ale měly mírný či středně těžký průběh bez generalizace a byly léčitelné standardními terapeutickými postupy.

Zlepšení kvality života pacientů

Ačkoli je parametr PASI 75 považován za zlatý standard v hodnocení účinnosti léčby psoriázy, parametry PASI 100 a PASI 90 lépe odrážejí schopnost léčiva odstranit všechny nebo téměř všechny příznaky onemocnění kůže. Lékaři s rozsáhlou praxí v léčbě psoriatiků často udávají, že pacienti si přejí zcela se zbavit kožního onemocnění, protože i reziduální kožní onemocnění narušuje kvalitu života.

Stejně důležitá jako kůže bez ložisek onemocnění je i bezpečnost léčby. Oproti inhibitorům TNF-α (tumor nekrotizujícího faktoru alfa), které jsou spojeny s relativně vyšším rizikem infekcí, se bezpečnostní profil inhibitorů IL-17A včetně ixekizumabu jeví slibně, pravděpodobně proto, že mechanismus jejich účinku je specificky cílen na psoriatický zánět kůže.

Závěr

Ixekizumab vykázal vysokou účinnost ve srovnání s již existující léčbou psoriázy. Léčba ixekizumabem tak přináší výjimečný poměr pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kteří dosáhnou úplného nebo téměř úplného zhojení kožních projevů onemocnění, v kombinaci s dobře přijatelným bezpečnostním profilem. Je pravděpodobné, že v budoucnu dojde ke změně pohledu na léčbu psoriázy a že se úplně nebo téměř úplně zdravá kůže stane reálným zlatým standardem v péči o tyto pacienty.

(este)

Zdroje:
1. Blauvelt A. Ixekizumab: a new anti-IL-17A monoclonal antibody therapy for moderate-to severe plaque psoriasis. Expert Opin Biol Ther 2016; 16: 255–263, doi: 10.1517/14712598.2016.1132695.
2. SPC Taltz. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003943/WC500205804.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Baricitinib v léčbě refrakterní revmatoidní artritidy

Zavedení biologických chorobu modifikujících léků (bDMARDs) do léčby revmatoidní artritidy vedlo k zásadnímu zlepšení léčby revmatoidní artritidy. Biologické léky inhibují klíčové cirkulující a na membránu vázané prozánětlivé cytokiny (TNF alfa, interleukin 6) nebo ovlivňují cílové buňky (T a B lymfocyty). Přestože biologická léčba cíleně zasahuje do imunitního systému, není účinná nebo vhodná u všech pacientů a bývá provázena nežádoucími účinky a nutností parenterálního podání. Proto jsou zkoušeny léky s jiným mechanismem působení s možností perorální aplikace.

Baricitinib versus methotrexát u pacientů s revmatoidní artritidou

Studie fáze III RA-BEGIN srovnávala účinnost baricitinibu, methotrexátu (MTX) a jejich kombinace u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (RA), kteří neabsolvovali žádnou nebo podstoupili jen minimální léčbu konvenčními chorobu modifikujícími léčivy (DMARDs – disease-modifying antirheumatic drugs) a nebyli vůbec léčeni biologickými DMARDs.

Vysoká míra terapeutické odpovědi na ixekizumab u pacientů s psoriázou po selhání předchozí léčby biologiky

Nedávno byly publikovány výsledky subanalýzy studií s ixekizumabem v terapii středně těžké nebo těžké plakové psoriázy. Tato nová biologická látka vede k vysoké míře trvající odpovědi u pacientů se závažnějšími formami psoriázy.Všechny novinky