Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Rivaroxaban versus dabigatran nebo warfarin v prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní

Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Téma: Antikoagulační léčba

Vydáno: 26.3.2018

Rivaroxaban versus dabigatran nebo warfarin v prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní

V časopisu Stroke byly publikovány výsledky metaanalýzy, jejímž cílem bylo porovnat účinnost a bezpečnosti rivaroxabanu s dabigatranem a warfarinem u pacientů s fibrilací síní v podmínkách reálné praxe.

Úvod

Používání perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní významně snižuje riziko iktu, systémové tromboembolie a celkové mortality. Léčba warfarinem je však spojena s řadou komplikací, ke kterým patří nutnost monitorování, interakce s léky a potravou a potenciální riziko závažných krvácení.

Zavedení nových perorálních antikoagulancií (NOAC − non-vitamin K oral anticoagulants) do praxe výrazně změnilo možnosti prevence u těchto pacientů. Výsledky randomizovaných klinických studií ukázaly, že podávání NOAC v porovnání s warfarinem významně snižuje mortalitu, riziko iktu a tromboembolií, je spojeno s nižším výskytem závažných krvácení a s významným snížením výskytu intrakraniálního krvácení. Klinické studie jsou však prováděné na vysoce selektované skupině pacientů, zatímco v běžné klinické praxi jsou léčivé látky předepisovány širokému spektru pacientů.

Metaanalýza

Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 17 observačních studií vyhovujících vstupním kritériím, z nichž 3 porovnávaly rivaroxaban s dabigatranem, 11 s warfarinem a 3 s oběma látkami.

Výsledky

Riziko iktu a systémové tromboembolie bylo u rivaroxabanu srovnatelné s dabigatranem (poměr rizik [HR] 1,02; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,91–1,13) a významně nižší než u warfarinu (HR 0,75; 95% CI 0,64–0,85). Riziko velkých krvácení bylo při podávání rivaroxabanu významně vyšší než při léčbě dabigatranem (HR 1,38; 95% CI 1,27–1,49), ale srovnatelné s warfarinem (HR 0,99; 95% CI 0,91–1,07).

Rivaroxaban byl v porovnání s dabigatranem spojen s vyšší celkovou mortalitou a častějším krvácením do gastrointestinálního traktu, ale s podobným rizikem infarktu myokardu a intrakraniálního krvácení. V porovnání s warfarinem bylo při podávání rivaroxabanu zjištěno podobné riziko jakéhokoliv krvácení a infarktu myokardu a podobná mortalita, ale vyšší riziko gastrointestinálního krvácení a nižší riziko intrakraniálního krvácení.

Závěr

Metaanalýza ukázala, že rivaroxaban je v podmínkách reálné praxe v prevenci iktu/tromboembolií u pacientů s fibrilací síní stejně účinný jako dabigatran a účinnější než warfarin. Riziko závažných krvácení, krvácení do gastrointestinálního traktu a celková mortalita byly při podávání rivaroxabanu vyšší než u dabigatranu. Výskyt závažných krvácení byl u rivaroxabanu srovnatelný s warfarinem, rivaroxaban byl však spojen s vyšším rizikem gastrointestinálního a nižším rizikem intrakraniálního krvácení.

(blu)

Zdroj: Bai Y., Deng H., Shantsila A., Lip G.Y. Rivaroxaban versus dabigatran or warfarin in real-world studies of stroke prevention in atrial fibrillation: systematic review and meta-analysis. Stroke 2017; 48 (4): 970–976, doi: 10.1161/STROKEAHA.116.016275.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dabigatran versus warfarin u pacientů s fibrilací síní – analýza pacientů podstupujících kardioverzi

Elektrická i farmakologická kardioverze je u pacientů s fibrilací síní spojená se zvýšeným rizikem tromboembolických příhod. Post-hoc analýza studie RE-LY hodnotila účinnost a bezpečnost podávání dabigatranu v porovnání s terapií warfarinem u nemocných s nevalvulární fibrilací síní podstupujících kardioverzi.

Vyrušení efektu dabigatranu pomocí idarucizumabu u pacienta podstupujícího transplantaci srdce

Odhaduje se, že v Evropě postihuje fibrilace síní téměř 6 milionů lidí. Velký pokrok v prevenci tromboembolických příhod a jejich devastujících následků u těchto pacientů přinesla na vitaminu K nezávislá nová perorální antikoagulancia (NOACs). Jejich použití ovšem dlouhou dobu komplikovala absence antidota, které by umožňovalo zrušit jejich antikoagulační účinek v případě závažného krvácení nebo před neplánovanou operací. Autoři následujícího článku recentně publikovaného v Thrombosis Journal představují kazuistiku muže léčeného dabigatranem, u kterého bylo použito nové antidotum idarucizumab ke zrušení antikoagulačního účinku tohoto NOAC před transplantací srdce.

První případ podání antidota dabigatranu před intravenózní trombolýzou u CMP v ČR

Dosud bylo zdokumentováno 6 případů provedení intravenózní trombolýzy (IVT) při akutní ischemické cévní mozkové příhodě (iCMP) po podání idarucizumabu včetně nedávno publikovaného prvního případu v České republice, který prezentuje následující kazuistika.Všechny novinky