Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Antidotum dabigatranu v terapii srdeční tamponády po katetrizační ablaci – kazuistika

Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Téma: Antikoagulační léčba

Vydáno: 26.3.2018

Antidotum dabigatranu v terapii srdeční tamponády po katetrizační ablaci – kazuistika

Katetrizační ablace je doporučenou metodou terapie symptomatické paroxysmální či perzistentní fibrilace síní. Recentně publikovaná studie RE-CIRCUIT podporuje provedení výkonu bez přerušení terapie dabigatranem. Přinášíme klinickou kazuistiku iatrogenní srdeční tamponády v důsledku katetrizační ablace, v jejíž léčbě byla použita monoklonální protilátka proti dabigatranu – idarucizumab.

Úvod

Iatrogenní srdeční tamponáda je dobře popsanou potenciální komplikací katetrizační ablace pro fibrilaci síní. Vyskytuje se u 1–2 % těchto zákroků. Idarucizumab je humanizovaný fragment monoklonální protilátky, který se váže specificky k molekulám dabigatranu a po podání prakticky okamžitě ruší jeho antikoagulační účinek. 

Popis případu

59letá obézní žena se symptomatickou paroxysmální fibrilací síní byla indikovaná ke katetrizační ablaci v oblasti ústí plicní žíly. Po dobu 4 týdnů před výkonem užívala dabigatran v dávce 150 mg 2× denně a žádná antiagregancia. Poslední dávku dabigatranu užila přibližně 4 hodiny před výkonem. Výkon byl proveden v celkové anestezii. Vstupní hodnota krevního tlaku činila 137/66 mmHg, aktivovaný koagulační čas (ACT) 184 s a po aplikaci 7000 j. heparinu se zvýšil na > 400 s.

Pod intrakardiální echokardiografickou (ICE) a fluoroskopickou kontrolou byly provedeny dvě transseptální punkce. Do 10 minut se rozvinula hypotenze (78/50 mmHg) a pomocí ICE byl prokázán perikardiální výpotek v šířce 1,2 cm za levou síní. Velikost výpotku se po celou dobu monitorování ICE neměnila. Byl podán i. v. bolus tekutin, vazopresorické látky a antidotum heparinu – protamin. Hypotenze však přetrvávala.

Pokus o perikardiocentézu byl neúspěšný z důvodu lokalizace výpotku v zadní části perikardu. Byla konzultována možnost operačního řešení. Vzhledem k přetrvávající hypotenzi, zvyšující se potřebě vazopresorické podpory a potenciálnímu kardiochirurgickému výkonu byl podán idarucizumab ve dvou intravenózních bolusech v jednotlivé dávce 2,5 mg během 15 minut. Poté došlo ke stabilizaci velikosti výpotku a hodnot krevního tlaku. Později během dne byla provedena transthorakální echokardiografie, která prokázala stabilní velikost výpotku (1,2 cm).

Dva dny po provedení výkonu byla pacientka v dobrém stavu propuštěna do ambulantní péče. Vzhledem ke skóre CHA2DS2-VASc 0 byl dabigatran na neurčitou dobu vysazen.

Závěr

Klinický případ popisuje úspěšné využití idarucizumabu při řešení iatrogenní srdeční tamponády v důsledku katetrizační ablace u pacientky s fibrilací síní, u níž během zákroku nebyla přerušena léčba dabigatranem.

(holi)

Zdroj: Miller J. D., Brinker J. A., Sprag D. D. First report of dabigatran reversal in iatrogenic pericardial tamponade during catheter ablation of atrial fibrillation. HeartRhytm Case Rep 2017 Oct 7; 3 (12): 566–567, doi: 10.1016/j.hrcr.2017.07.006.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dabigatran versus warfarin u pacientů s fibrilací síní – analýza pacientů podstupujících kardioverzi

Elektrická i farmakologická kardioverze je u pacientů s fibrilací síní spojená se zvýšeným rizikem tromboembolických příhod. Post-hoc analýza studie RE-LY hodnotila účinnost a bezpečnost podávání dabigatranu v porovnání s terapií warfarinem u nemocných s nevalvulární fibrilací síní podstupujících kardioverzi.

Vyrušení efektu dabigatranu pomocí idarucizumabu u pacienta podstupujícího transplantaci srdce

Odhaduje se, že v Evropě postihuje fibrilace síní téměř 6 milionů lidí. Velký pokrok v prevenci tromboembolických příhod a jejich devastujících následků u těchto pacientů přinesla na vitaminu K nezávislá nová perorální antikoagulancia (NOACs). Jejich použití ovšem dlouhou dobu komplikovala absence antidota, které by umožňovalo zrušit jejich antikoagulační účinek v případě závažného krvácení nebo před neplánovanou operací. Autoři následujícího článku recentně publikovaného v Thrombosis Journal představují kazuistiku muže léčeného dabigatranem, u kterého bylo použito nové antidotum idarucizumab ke zrušení antikoagulačního účinku tohoto NOAC před transplantací srdce.

První případ podání antidota dabigatranu před intravenózní trombolýzou u CMP v ČR

Dosud bylo zdokumentováno 6 případů provedení intravenózní trombolýzy (IVT) při akutní ischemické cévní mozkové příhodě (iCMP) po podání idarucizumabu včetně nedávno publikovaného prvního případu v České republice, který prezentuje následující kazuistika.Všechny novinky