Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Tramadol a paracetamol v tlumení poextrakční bolesti

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 3.8.2017

Tramadol a paracetamol v tlumení poextrakční bolesti

Prezentovaná studie srovnává účinnost v tlumení bolesti fixní kombinace tramadol/paracetamol versus paracetamol či tramadol samotný a ibuprofen či placebo u pacientů po extrakčním dentálním výkonu. Účinek kombinace tramadol/paracetamol na tlumení bolesti je vyšší než složek samotných a je srovnatelný s ibuprofenem. Nástup účinku je statisticky významně časnější u kombinace tramadol/paracetamol než u ibuprofenu i ostatních zkoumaných látek.

Úvod

Tišení bolesti po stomatologických výkonech se často užívá jako model pro zjištění účinnosti, bezpečnosti, nástupu účinku a délky trvání účinku analgetik při tišení akutní bolesti. V této studii byl hodnocen účinek fixní kombinace tramadol/paracetamol oproti tramadolu a paracetamolu samostatně u pacientů po extrakci minimálně dvou třetích molárů. Extrakce třetích molárů je zpravidla spojena s akutní, poměrně silnou bolestí trvající od několika hodin po několik dní po výkonu a pro pacienta znamená výrazné omezení jak v pracovním, tak i společenském životě.

Metodika a průběh studie

Do studie byli zahrnuti pacienti se střední až silnou bolestí (≥ 5 bodů z 10bodové škály) následující po extrakci minimálně dvou ipsilaterálních třetích molárů, která vyžadovala odstranění části alveolární kosti. Randomizovaná dvojitě slepá studie byla prováděna ve třech centrech a bylo do ní zařazeno celkem 1200 pacientů. Na každém pracovišti byli pacienti rozděleni do 5 skupin: fixní kombinace tramadolu (37,5 mg) a paracetamolu (325 mg) v tabletách, tramadol (37,5 mg) v kapslích, paracetamol (325 mg) v kapslích, placebo a jako aktivní kontrola ibuprofen (200 mg) v kapslích. Všichni pacienti dostali dávku 2 tablet a 2 kapslí, které obsahovaly buď pouze placebo, nebo část z nich obsahovala některou z účinných látek. Pacienti užili dávku ihned po výkonu a byli vyzváni, aby vyčkali nejméně 2 hodiny, než užijí další analgetika. 

Intenzita bolesti byla monitorována s pomocí Likertovy škály (zahrnující hodnocení intenzity bolesti, úlevy od bolesti a celkové posouzení účinku léčby) 30 minut po užití dávky a následně každou hodinu po dobu 8 hodin. Následně byly kalkulovány hodnoty celkové úlevy od bolesti po 8 hodinách (TOTPAR8) a součtu rozdílů ve změně intenzity bolesti v průběhu 8 hodin (SPID8). Dále byl sledován čas nástupu úlevy od bolesti a čas do užití dalšího, dodatečného analgetika (bylo-li pacientem užito). Pacienti dále po ukončení sledování subjektivně hodnotili účinek analgetika. V průběhu sledování byly rovněž hodnoceny případné nežádoucí účinky.

Výsledná zjištění

Studii dokončilo 1197 pacientů. Všechny druhy použitých analgetik byly účinnější v tlumení bolesti než placebo. Vyšší účinnost ibuprofenu oproti placebu potvrdila senzitivitu studie.

Fixní kombinace tramadol/paracetamol byla statisticky významně účinnější než tramadol a paracetamol samostatně. Hodnota TOTPAR8 u fixní kombinace tramadol/paracetamol dosahovala 12,4, u tramadolu 6,7 a v případě paracetamolu 8,6. Hodnota SPID8 pro tramadol/paracetamol činila 4,7, zatímco pro tramadol 0,9 a pro paracetamol 2,7. Rozdíl mezi fixní kombinací tramadol/paracetamol a ibuprofenem nebyl statisticky významný.

Nástup účinku trval u kombinace tramadol/paracetamol průměrně 17 minut, zatímco samotný tramadol začal účinkovat po 51 minutách a samotný paracetamol po 18 minutách. Nástup účinku ibuprofenu trval průměrně 34 minut a u placeba to bylo 66 minut.

Doba do nutnosti užití dodatečné analgezie byla u kombinace tramadol/paracetamol průměrně 5,03 hodiny, u tramadolu 2,03 hodiny, u paracetamolu 3,05 hodiny, u ibuprofenu 5,42 hodiny a u placeba 2,0 hodiny.

Nežádoucí účinky, pokud se vyskytly, byly ve všech skupinách mírné a přechodné povahy. Nicméně u fixní kombinace tramadol/paracetamol byly mírně vyšší než u skupiny užívající pouze paracetamol nebo ibuprofen; se skupinou užívající pouze tramadol byly srovnatelné. Jednalo se zejména o nauzeu, zvracení a zmatenost.

Závěr

Kombinace tramadol/paracetamol je účinnější než tramadol nebo paracetamol samostatně, a to jak z hlediska celkové úlevy od bolesti, tak i doby trvání analgetického efektu. Zároveň vykazuje ze zkoumaných látek nejrychlejší nástup účinku. Fixní kombinace tramadol/paracetamol je rychle působící analgetikum s dlouhou dobou trvání účinku, které je efektivní a dobře tolerované při léčbě akutní poextrakční bolesti. 

(norg)

Zdroj: Medve R. A., Wang J., Karim R. Tramadol and acetaminophen tablets for dental pain. Anesth Prog 2001; 48 (3): 79–81.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metamizol jako bezpečná alternativa v managementu pooperační bolesti u pacientů s kontraindikací NSAIDs

Nedávno publikovaná metaanalýza se zabývala bezpečností a účinností metamizolu v tlumení pooperační bolesti pacientů s kontraindikací podávání nesteroidních antirevmatik (NSAIDs).

Polymorfismus A118G genu pro humánní µ-opioidní receptor předurčuje účinnost kombinace tramadolu s paracetamolem na oxaliplatinou způsobenou neuropatickou bolest

Běžnou komplikací u pacientů léčených taxany, vinka alkaloidy a deriváty platiny je periferní neuropatie. Ta může být mimo jiné efektivně ovlivněna fixní kombinací tramadolu a paracetamolu. Někteří pacienti ale na tuto léčbu nereagují a ukázalo se, že to může být způsobeno polymorfismem A118G v genu OPRM1.

Kombinované preparáty s tramadolem a paracetamolem v léčbě bolesti

Léčba bolesti je náročnou disciplínou zejména kvůli patofyziologii, která dodnes není zcela přesně rozklíčována. Přestože je bolest nejčastějším důvodem, proč lidé vyhledávají lékaře, její léčba je v některých případech podceňována a není jí věnována dostatečná pozornost.Všechny novinky