Laparoskopická diagnostika a léčba organického hyperinzulinismu – naše první zkušenosti


: J. Šváb;  Škrha J.+;  R. Gürlich;  Maruna P.+;  Z. Krška;  S. Trča;  Hořejš J.++;  Bárta M.++
: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta doc. MUDr. J. Šváb, CSc. ;  +III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc. ;  ++Radiologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta doc. MUDr. J. Daneš, CSc.
: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 2, s. 70-74.
: Monothematic special - Original

Laparoskopie se užívá k diagnostice a posouzení možnosti chirurgického léčení maligního nebo zánětlivého onemocnění slinivky. Inzulinom je vzácným onemocněním s incidencí 0,1–0,4 případů na 100 000 obyvatel ročně. I. chirurgická klinika a III. interní klinika spolu s Radiologickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze spolupracují na problematice diagnostiky a terapie inzulinomu od roku 1971. III. interní klinika v rámci České republiky registruje posledních dvacet let 80 nemocných s inzulinomem a na I. chirurgické klinice bylo operováno 66 nemocných s tímto onemocněním. Výsledky nasvědčují, že existují problémy jak v diagnostice onemocnění, tak s pooperačními komplikacemi. Jako některá zahraniční chirurgická pracoviště, která léčí inzulinomy, zabýváme se problémem možnosti laparoskopické chirurgie. O prvních výsledcích referujeme v přehledu o možnostech i o vlastní první zkušenosti s úspěšnou laparoskopickou enukleací inzulinomu u 83leté nemocné s operačním časem 90 minut (Obr. 3, 4). Cílená drenáž operačního pole je nutná. Na obrázku 5 je patrný pod CT založený drén do séromové dutiny.

Klíčová slova:
endokrinní nádory slinivky – inzulinom – diagnostika inzulinomu – laparoskopická distální resekce slinivky – laparoskopická enukleace


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account