Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Závislosti

reklamní sdělení

Krátkodobá detoxikace versus dlouhodobá léčba kombinací buprenorfin/naloxon u mládeže závislé na opioidech

Krátkodobá detoxikace versus dlouhodobá léčba kombinací buprenorfin/naloxon u mládeže závislé na opioidech

Jedna z prvních studií, které hodnotily účinnost dlouhodobého (12týdenního) podávání kombinace buprenorfinu s naloxonem u mládeže závislé na opioidech, prokázala přínos tohoto postupu v porovnání s krátkodobou detoxikací již v roce 2006.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Charakteristika deprese u pacientů chronicky užívajících opioidy

Charakteristika deprese u pacientů chronicky užívajících opioidy

Podle analýzy americké elektronické zdravotní databáze je deprese u pacientů s chronickým užíváním opioidů charakterizována četnějšími symptomy, větší adherencí k léčbě a jinou skladbou psychiatrických komorbidit, než tomu je v případě deprese u pacientů, kteří opioidy chronicky neužívají. Tyto nálezy jsou nezávislé na prožívané bolesti pacientů.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Vliv dávky buprenorfinu na výsledek léčby

Vliv dávky buprenorfinu na výsledek léčby

Cílem této meta-analýzy je zajištění evidence-based informace, která se týká přesného dávkování buprenorfinu v udržovací léčbě za účelem vylepšení výsledku léčby. Aby došlo k vybrání a zařazení do meta-analýzy, musely být jednotlivé články randomizovány, kontrolovány nebo vycházet z dvojitě slepých klinických studií s buprenorfinem jako studovaným lékem; délka udržovací léčby buprenorfinem musela být 3 týdny nebo delší; dávka buprenorfinu musela být jasně stanovena; výsledky měření musely zahrnovat míru retence v léčbě buprenorfinem; výsledky měření musely zahrnovat nelegální užívání opioidů na základě analytického stanovení možného zneužívání návykových látek z moči jako výstupní proměnné; a výsledky měření musely zahrnovat nelegální užívání kokainu na základě analytického stanovení možného zneužívání návykových látek z moči jako výstupní proměnné. Dvacet devět článků bylo z výběru vyloučeno, protože nesplňovaly kritéria pro zařazení. Autoři článku prezentují výsledky 21 článků, které splnily veškerá vstupní kritéria. Vyšší dávka buprenorfinu (16 - 32 mg denně) zavdávala předpoklad lepšího setrvání v léčbě pro klienta v porovnání s nižší dávkou (méně než 16 mg denně) (P = 0,009, upravené R2 = 0,40) a pozitivní test moči na opiáty zase dokládal předpoklad vypadnutí z léčby (P = 0,019, upravené R2 = 0,40). Setrvání v léčbě předpovídalo méně případů nelegálního užívání opiátů (P = 0,033, upravené R2 = 0,36) a oproti tomu pozitivní testy moči na přítomnost kokainu předpovídaly vyšší procento nelegálního užívání opiátů (P = 0,021, upravené R2 = 0,36). Existují silné důkazy, které jsou podložené 21 randomizovanými klinickými studiemi, a poukazují na fakt, že vyšší dávky buprenorfinu podávané klientům mohou zlepšovat setrvání klientů v případě udržovací buprenorfinové léčby.

Klíčová slova: buprenorfin, dávka, výsledek léčby   celý článek

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Udržovací léčba buprenorfinem a dostupnost μ-opioidních receptorů v léčbě závislostní poruchy na opiátech: implikace pro klinické využití a její pravidla

Udržovací léčba buprenorfinem a dostupnost μ-opioidních receptorů v léčbě závislostní poruchy na opiátech: implikace pro klinické využití a její pravidla

Východiska: Sublingvální formy buprenorfinu (BUP) a BUP/naloxonu mají dobře zavedené farmakokinetické a farmakodynamické profily, a jsou vedeny jako bezpečné a účinné látky pro léčbu závislosti na opiátech. Od chvíle, kdy byly tyto lékové formy schváleny, došlo k navýšení jejich klinického využití v rámci léčebných intervencí. Přesto se nadále objevují otázky spojené s tím, jak dochází k navázání BUP na μ-receptory (μORs), což je neurobiologickým cílem pro tuto medikaci, a jak se týkají jejich klinického využití. BUP vytváří na μOR změny vázané na dávku a čas. V návaznosti na to se opakovaně objevují obavy některých lékařů, zda-li je opravdu nutné pacientům podávat dávky, které by byly vyšší, než dávky nutné k potlačení abstinenčních příznaků závislosti na opiátech. A zákonodárci zvažují omezení úhrad pro určité režimy buprenorfinové léčby.

Metody: Vytvořili jsme revizi vědeckých dat, která se zabývala BUP-vyvolanými změnami u μOR a jejich vztahem ke klinické účinnosti.

Výsledky: Potlačování abstinenčních příznaků podle všech indicií vyžaduje, aby byla dostupnost μOR ≤50%, ve spojitosti s hladinou BUP pomocí plazmatických koncentrací ≥1 ng/ml; pro většinu pacientů to může znamenat a vyžadovat buď jednorázovou denní dávku BUP v rozsahu 4 mg, nebo několik menších dávek. Blokáda posílených a subjektivních účinků obvyklé dávky zneužívaného opiátu vyžaduje <20% μOR dostupnosti, spojeno s BUP pomocí plazmatických koncentrací ≥3 ng/ml; pro většinu jednotlivců to může znamenat a vyžadovat buď jednorázovou denní dávku BUP vyšší než 16 mg, nebo několik menších dávek. Pro pacienty, kteří se pokusí tuto blokádu překonat vyšší než obvyklou dávkou zneužívaného opiátu, dokonce dávkou vyšší než je dávka BUP, bude nutno, aby bylo dostupných alespoň <10 % μOR.

Závěr: Z těchto důvodů a v souvislosti se složitostmi veškerých studií týkajících se tohoto problému a komorbidit, je usuzováno, že strikní limity na dávky BUP v klinické péči, nebo limity na úhradu na této péče jsou neodůvodněné.

Klíčová slova: buprenorfin, opioidní receptory, PET, závislost na opiátech, léčba, pravidla   celý článek

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Specifika a komorbidity závislosti na opioidech v různých věkových kategoriích

Specifika a komorbidity závislosti na opioidech v různých věkových kategoriích

Souvislosti mezi věkem či pohlavím a závislostí na opioidech přibližuje článek zveřejněný v Journal of Substance Abuse Treatment. Autoři z Washingtonovy univerzity v St. Louis se zaměřili na sledování odlišných návyků a komorbidit mezi jednotlivými věkovými kategoriemi pacientů se závislostí na opioidech.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Setrvání v substituční léčbě závislosti na opioidech

Setrvání v substituční léčbě závislosti na opioidech

V roce 2017 byla ve Spojených státech amerických prohlášena za urgentní problém veřejného zdravotnictví tzv. opioidová krize, tj. stále narůstající počet pacientů závislých na opioidech, často předepisovaných pro léčbu chronické nenádorové bolesti. Cílem prezentované studie bylo identifikovat faktory, které souvisejí s perzistencí k substituční léčbě. Ta je silným prediktorem úspěšnosti terapie závislosti na opioidech.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti