Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Tromboprofylaxe v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Validace Khoranovy škály jakožto prediktoru rizik tromboembolické nemoci u hospitalizovaných nemocných s nádorovým onemocněním

Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Téma: Tromboprofylaxe v onkologii

Vydáno: 12.6.2017

Validace Khoranovy škály jakožto prediktoru rizik tromboembolické nemoci u hospitalizovaných nemocných s nádorovým onemocněním

Incidence žilních tromboembolických příhod (VTE) u hospitalizovaných onkologických pacientů bývá uváděna jako vyšší než incidence VTE u jinak akutně nemocných přijatých k hospitalizaci. VTE u onkologických pacientů zvyšuje také riziko mortality, rekurence VTE a krvácivá rizika spojená s dlouhodobým podáváním terapeutických dávek antikoagulancií. Předkládaná práce hodnotí možné využití Khoranovy škály jako nástroje pro hodnocení rizika tromboembolických komplikací u onkologicky nemocných pacientů přijatých k hospitalizaci.

Ideální nástroj pro hodnocení rizik tromboembolických příhod u hospitalizovaných onkologických nemocných

Nástroj umožňující posouzení rizik VTE u hospitalizovaných onkologických pacientů je velmi potřebný, jelikož rizika se liší napříč onkologickou populací a profylaxe je používána ne zcela konzistentně.

Khoranova škála byla validována pro onkologické pacienty jako nástroj posouzení rizik v případě ambulantní léčby. Tato škála pracuje s 5 klinickými parametry: lokalizací primárního nádoru, body mass indexem a hodnotami krevního obrazu (hemoglobin, počet krevních destiček a leukocytů). Validovaná riziková skóre, dříve publikovaná pro ambulantní pacienty, zahrnují nízké riziko (0), střední riziko (1–2) a vysoké riziko (≥ 3) tromboembolické příhody.

Khoranova škála u hospitalizovaných onkologických pacientů

V této práci autoři hodnotili validitu Khoranovy škály u hospitalizovaných onkologických pacientů. Jednalo se o retrospektivní kohortovou studii všech konsekutivních pacientů přijatých k hospitalizaci v americké nemocnici Cleveland Clinic v letech 2012–2014. Celkově se jednalo o 3531 nemocných, z nichž bylo pro různé důvody z analýzy vyloučeno 751. V konečné fázi se tedy validace týkala 2780 pacientů, u 106 (3,8 %) se v průběhu hospitalizace vyvinuly VTE. Medián věku byl 62 let (19–98), 56 % nemocných tvořili muži. Medián délky hospitalizace činil 5 dnů (0–152).

Dosažení vysokého rizika dle Khoranovy škály (tedy ≥ 3) bylo signifikantně spojeno s rizikem VTE, a to jak v uni-, tak i multivariační analýze (adjustovaný poměr šancí [OR] = 2,5; 95% CI 1,3–4,9). Dalšími signifikantními proměnnými byly mužské pohlaví (OR 1,67; 95% CI 1,1−2,53), pokročilý věk (OR 0,86; 95% CI 0,75−0,99) a užívání antikoagulancií (OR = 0,57; 95% CI 0,39−0,85). Analýza ukázala, že optimální mezní hodnotou rizika vzniku VTE je dosažení skóre 2 dle Khoranovy škály.

Závěr

V souhrnu tedy autoři konstatují, že toto byla první validace použití Khoranovy škály pro predikci rizika vzniku VTE u hospitalizovaných onkologických pacientů. Aplikace uvedeného nástroje může v budoucnu vést ke konzistentnějšímu a úspěšnějšímu využívání tromboprofylaxe u hospitalizovaných pacientů.

(eza)

Zdroj: Patell R., Rybicki L., McCrae K. R., Khorana A. A. Predicting risk of venous thromboembolism in hospitalized cancer patients: utility of a risk assessment tool. Am J Hematol 2017; 92 (6): 501–507, doi: 10.1002/ajh.24700.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Enoxaparin v prevenci a terapii tromboembolické nemoci u onkologických pacientů

Tromboembolická nemoc (TEN) představuje častou komplikaci u pacientů se zhoubnými nádory, přičemž zvyšuje morbiditu a mortalitu nemocných, ale také snižuje kvalitu jejich života a komplikuje onkologickou terapii. V prevenci tromboembolické nemoci se často používají antikoagulancia v podobě nízkomolekulárních heparinů (LMWH), mezi něž se řadí enoxaparin.

Aktuální doporučení pro tromboprofylaxi u různých skupin onkologicky nemocných

Dle pracovní skupiny španělské Společnosti pro klinickou onkologii, která v přehledové práci shromáždila nejnovější poznatky a doporučení, je rutinní tromboprofylaxe vhodná především u pacientů hospitalizovaných a u těch, kteří podstupují chirurgickou léčbu.

Rizikové faktory tromboembolické nemoci u pacientek s karcinomem prsu

Švédská populační studie hodnotila rizika a klinické prediktory žilní tromboembolické epizody u žen léčených pro karcinom prsu.Všechny novinky