Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Výsledky léčby natalizumabem v reálné klinické praxi v České republice – neintervenční klinická studie TOP-CZ

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.2.2012

Výsledky léčby natalizumabem v reálné klinické praxi v České republice – neintervenční klinická studie TOP-CZ

Natalizumab je selektivní inhibitor adhezní molekuly a vazbou na α -podjednotku hu­mánních integrinů zabraňuje migraci mononukleárních leukocytů endotelem do zánětlivé parenchy­mální tkáně centrálního nervového systému. Je používán k léčbě pacientů s relaps-remitující formou roz­troušené sklerózy (RR), u kterých se nepodařilo navzdory léčbě interferonem-β nebo glatira­mer acetátem snížit počet relapsů pod dvě ataky ročně nebo tři ataky za dva roky, a dále pacientů s rychle se vyvíjející těžkou RR formou.

Studie TOP (Tysabri Observational Project) je mezinárodní multi­centrická klinická studie, která si klade za cíl sledovat účinnost a bezpečnost přípravku v postregistrační fázi u pacientů s atakovitou formou RS. Studie probíhá rovněž v centrech pro léčbu RS v České republice (TOP-CZ). Sledovanými parametry jsou počet a závažnost relapsů, skóre EDSS, výskyt závažných nežádoucích účinků, předchozí a souběžná terapie a anamnéza onemocnění.

K 1. červnu 2011 bylo v ČR do sledování zahrnuto celkem 349 pacientů s průměrným věkem 33,8 roku. V době první aplikace natalizumabu byla průměrná doba od diagnózy RS 9,0 roku. Průměrná hodnota  EDSS v době nasa­zení léčby byla 3,9 a průměrný počet relapsů za rok byl před nasazením natalizumabu 2,08 a za dva roky před zahájením léčby činil 3,06. Analýza předcházející léčby ukázala, že 79,4 % pacientů bylo léčeno interferonem-β, 38,4 % glatiramer acetátem, 39,0 % azathioprinem, 10,6 % cyklofosfamidem a 6,3 % methotrexátem. V souhrnném vyjádření bylo 49,3 % pacientů před začátkem terapie natalizumabem léčeno imu­nosupresivy. Po zahájení léčby natalizumabem poklesl anualizovaný počet relapsů (u pacientů, kteří dokončili 12měsíční sle­dování) z výchozí hodnoty 2,10 na 0,41. Tento rozdíl byl statisticky významný.

Analýza 349 pacientů v ČR, kteří byli léčeni natalizumabem, uka­zuje, že léčba nejen snižuje počet relapsů obecně, ale také počet relapsů s nutností systémové léčby kortikosteroidy či vyžadujících hospitalizaci, a rovněž dochází ke stabilizaci progre­se onemocnění podle hodnoty EDSS.

V současné době platící indikační omezení pro natalizumab umožňuje zahájit terapii v době, kdy je onemocnění ve velmi pokročilém stupni a možnost zabránit invaliditě a zvýšit so­běstačnost pacientů je limitovaná. V ČR se dokonce jedná o populaci ve vyšším stadiu pro­grese onemocnění než ve dříve publikované studii s natalizumabem AFFIRM. Analýzou výsledků však bylo zjištěno, že absolutní pokles roční incidence relapsů je ve studii TOP-CZ vyšší (1,69) než ve studii AFFIRM .

V českém souboru TOP-CZ se také ukazuje, že v minulosti byla polovina pacientů léčena klasickými chemickými imu­nosupresivy, zejména azathioprinem a cyklofosfamidem. To je dáno především nízkou dostupností moderní imunomo­dulační léčby (interferony, glatiramer acetát) v minulosti. Účinnost natalizumabu nebyla ovlivněna typem léčby před jeho nasazením. V celém souboru TOP byla zjištěna incidence progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) 1 na cca 600 léčených pacientů, v TOP-CZ nebyl popsán žádný případ.

(moa)

Zdroj :  E. Havrdová, za skupinu investigátorů TOP. Výsledky léčby natalizumabem v reálné klinické praxi v České republice – neintervenční klinická studie TOP-CZ.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Socioekonomické aspekty testování neutralizujících protilátek proti interferonu beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Vznik neutralizujících protilátek (NAB) proti interferonu beta (IFNb) je spojen se ztrátou účinnosti této léčby u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Podle evropských směrnic by měli být testováni všichni pacienti s RS léčení zmíněným přípravkem a v případě perzistence NAB by měla být léčba IFNb přerušena. Ekonomický dopad této všeobecné detekce NAB včetně přechodu na alternativní metodu léčby u pacientů s RS však dosud nebyl zkoumán

Natalizumab v terapii roztroušené sklerózy u pediatrických pacientů

Roztroušená skleróza (RS) je neurologické onemocnění postihující centrální nervový systém, projevující se vznikem mnohočetných zánětlivých ložisek, které ničí myelin. Manifestuje se většinou v mladším věku, zhruba mezi 20. až 30. rokem. Existují však i případy dětí s RS

Vliv pohlaví na průběh roztroušené sklerózy

Předpokládá se, že pohlaví pacienta ovlivňuje průběh roztroušené sklerózy (RS). U žen je pozorována vyšší incidence RS, ale u mužů je popisována horší prognóza. Úbytek bílé a šedé mozkové hmoty je nalézán u všech pacientů s RS a následkem těchto změn dochází ke snížení kognitivních funkcí pacientů. Dle práce nizozemských autorů z University Medical Center v Amsterdamu, prezentované na 5. konferenci ECTRIMS/ACTRIMS, je i stupeň atrofizace mozkové tkáně závislý na pohlaví pacienta.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy