Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VYBRANÉ ASPEKTY ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST U OSOB OHROŽENÝCH CHUDOBOU ŽIJÍCÍCH V JIHOČESKÉM KRAJI

Autoři: Belešová R.1, Dvořáčková D.2

Autoři - působiště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 1Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Ředitelka: doc. Sylva PhDr. Bártlová, Ph. D., 2Ústav sociálních a speciálně pedagogických věd, Ředitelka: doc. PhDr. Mojžíšová A., Ph. D.

Článek: Prakt. Lék. 2017; 97(6): 243-249
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 79x

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost

Selected aspects of lifestyle and health literacy in south bohemian citizens living in poverty

Health literacy includes people’s knowledge, their motivation and competence to acquire, understand, evaluate, and apply adequate health information to people in everyday life to judge and decide in the area of health care, disease prevention, and health promotion to preserve or improve the quality of life. Citizens’ health literacy is influenced by factors such as education, age, gender, place of residence and last but not least economic conditions too. People’s attitudes towards a healthy lifestyle correspond to their level of health literacy.

Goal:
The main goal of this study was to determine the health literacy of people at risk of poverty living in the South Bohemia and to assess these aspects of lifestyle aspects such as alcohol consumption, smoking and physical activity.

Methods:
The study was performed by a quantitative method using a short form of a standardized questionnaire containing 16 items (one-dimensional Rasch scale) to identify the health literacy.

Results:
Based on the statistic data, insufficient health literacy was identified in 31.9%, problematic health literacy in 34.3% and sufficient health literacy in 33.8% of the respondents at risk of poverty. Statistically significant correlations were identified between: education and health literacy; education and smoking, alcohol consumption and exercise; net income per household and smoking, consumption of alcohol and exercise.

Conclusions:
The results of the research show a lack of health literacy in people at risk of poverty. For this reason, it would be advisable to focus more attention on the subject under this target group.

Keywords:
poverty – smoking – alcohol consumption – physical activity – health literacy


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Zdravotní gramotnost zahrnuje znalosti lidí, jejich motivace a kompetence získat, porozumět, vyhodnotit a aplikovat adekvátní zdravotní informace tak, aby byli v každodenním životě lidé schopni posoudit a rozhodovat se v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí a podpory zdraví v zájmu uchování či zlepšení kvality života. Zdravotní gramotnost občanů ovlivňují faktory, jako je vzdělání, věk, pohlaví, místo bydliště a v neposlední řadě také ekonomické podmínky. Postoje lidí k dodržování zdravého životního stylu korespondují s jejich úrovní zdravotní gramotnosti.

Cíl:
Hlavním cílem studie bylo zjistit zdravotní gramotnost u osob ohrožených chudobou, které žijí v Jihočeském kraji, a posoudit u těchto osob vybrané aspekty životního stylu, jako je konzumace alkoholu, kouření a pohybová aktivita.

Metodika:
Výzkum byl uskutečněn kvantitativní metodou za využití krátké formy standardizovaného dotazníku s 16 položkami (one-dimenzional Rasch-scale) k identifikaci zdravotní gramotnosti obyvatelstva.

Výsledky:
Na základě statistického zpracování byla zjištěna nedostatečná zdravotní gramotnost u 31,9 % dotazovaných, problematická zdravotní gramotnost u 34,3 % a dostatečná zdravotní gramotnost u 33,8 % občanů ohrožených chudobou. Byla prokázána statisticky významná souvislost: vzdělání se zdravotní gramotností; vzdělání s kouřením, konzumací alkoholu a pohybovou aktivitou; čistého měsíčního příjmu na domácnost s kouřením, konzumací alkoholu a pohybovou aktivitou.

Závěry:
Z výsledků výzkumu je zřejmá nedostatečná zdravotní gramotnost u osob ohrožených chudobou. Z tohoto důvodu by bylo vhodné u této cílové skupiny zaměřit více pozornosti na zkoumanou problematiku.

Klíčová slova:
chudoba – kouření – konzumace alkoholu – pohybová aktivita – zdravotní gramotnost

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články