Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NÁSLEDNÁ A DLOUHODOBÁ PÉČE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY – PŘEHLED AKTUÁLNÍHO STAVU A ZMĚN LŮŽKOVÉ KAPACITY Z DAT NÁRODNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Autoři: Pokorná A.1,2, Dolanová D.1,2, Bartůňková M.1, Dušek L.1

Autoři - působiště: 1Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, Ředitel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D., 2Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství, Brno, Přednostka: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph. D.

Článek: Prakt. Lék. 2017; 97(6): 250-258
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 82x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Follow-up and long-term care in the Czech Republic – an overview of the current state and changes in bed capacity from the National Health Information System

Aim:
The aim of the paper is to introduce the possible resources for describing bed capacity for follow-up (after care) and long-term care, identifying possible funds and information for planning their effective usage.

Methods:
Retrospective, observational, descriptive analysis for the period 2014–2015. We analysed the structure of bed capacity for follow-up and long-term care and the data from medical registers within National Health Information System (NHIS) managed by the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS CR).

Results:
As per the NHIS data gathered from healthcare providers, in 2015 the number of beds for follow-up and long-term care increased by 216 beds (28,899 beds in total), that represents 1% increase comparing to the year 2014 (28,683 beds). The most significant changes in bed capacity were registered at hospitals (+556 beds), hospitals for follow-up care (minus 215 beds), sanatoriums for long-term sick people (minus 106 beds) and other professional healthcare institutions (minus 44 beds).

Conclusion:
The number of beds for follow-up and long-term care increased by 216 beds in total. No significant deviations among inpatient care providers were registered in 2015. However, change of bed capacity structure was registered in 2015. Bed capacity usage in 2015 reached the same level as in 2014. Partial decline (by 5%) was registered in follow-up and long-term care beds at university hospitals. Current demographical trend requires thorough evaluation of bed capacity structure and usage in order to guarantee healthcare continuity and quality.

Keywords:
follow-up (after care) – long-term care – bed capacity – inpatient care


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Cílem příspěvku je představení možných zdrojů pro popis lůžkové kapacity následné a dlouhodobé péče, identifikace možných rezerv a informací pro plánování jejich účelného využití.

Metodika:
Retrospektivní observační deskriptivní analýza za období 2014–2015. Analyzována byla struktura lůžkového fondu následné a dlouhodobé péče a data ze zdravotních registrů spravovaných ÚZIS ČR v rámci Národního informačního zdravotnického systému (NZIS).

Výsledky:
Počet lůžek následné a dlouhodobé péče, dle údajů z NZIS od poskytovatelů zdravotnických služeb, vzrostl v roce 2015 o 216 lůžek (28 899 lůžek celkem), což představuje 1% navýšení oproti roku 2014 (28 683 lůžek). Nejvýraznější změny v počtech lůžek byly zaznamenány v nemocnicích (+ 556 lůžek), v nemocnicích následné péče (mínus 215 lůžek), v léčebnách pro dlouhodobě nemocné (mínus 106 lůžek) a v ostatních odborných léčebných ústavech (mínus 44 lůžek).

Závěr:
U lůžek určených pro poskytování následné a dlouhodobé péče došlo k nárůstu celkového počtu lůžek o 216. Mezi poskytovateli lůžkové péče nedošlo v roce 2015 k žádným zásadním výkyvům. V roce 2015 je patrná změna struktury lůžkových fondů. Využití lůžkového fondu v roce 2015 je na stejné úrovni jako v roce 2014. Dílčí pokles (o 5 %) je evidován u následných a dlouhodobých lůžek ve fakultních nemocnicích. Současný demografický trend vyžaduje pečlivé hodnocení struktury a využití lůžkového fondu tak, aby byla zajištěna kontinuita péče a její kvalita.

Klíčová slova:
následná péče – dlouhodobá péče – lůžková kapacita – lůžková péče

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články