Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Parenterální výživa: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Vzdělávací portál Nutriční akademie
 

Přínos domácí parenterální výživy pro pacienty s malignitami

Specializace: anesteziologie a resuscitace farmacie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná intenzivní medicína interní lékařství neurologie onkologie
Téma: Parenterální výživa

Vydáno: 7.11.2016

Přínos domácí parenterální výživy pro pacienty s malignitami

Výzkumy ukázaly, že malnutrice se u pacientů s malignitami vyskytuje v závislosti na typu nádoru v 60–80 % případů. Dochází k rozvoji nádorové kachexie, což je komplexní syndrom zahrnující úbytek na váze, anorexii, anemii, zánět a nízkou hladinu albuminu. Nutriční stav pacientů s malignitami mohou dále zhoršovat vedlejší toxické účinky léčby. Špatný nutriční stav je silným nezávislým prediktorem mortality, špatné odpovědi na léčbu a prolongované hospitalizace.

Úvod

Domácí parenterální výživa má být použita u pacientů, u nichž nemůže být nutriční potřeba zajištěna enterálně a kterým je možné podávat parenterální výživu mimo lůžkové zařízení. Vždy jsou nutné dobrá spolupráce a edukace pacienta i rodiny a pravidelné kontroly. Podávání parenterální výživy v domácím prostředí velmi usnadňují firemně vyráběné vícekomorové vaky, které v jedné komoře obsahují roztok glukózy, v další roztok aminokyselin, eventuálně s dalšími elektrolyty, a v poslední lipidovou emulzi. Roztoky jsou odděleny v jednotlivých komorách vaku a směs se rekonstituuje těsně před podáním, kdy se rovněž doplňují vitaminové přípravky a mikroelementy.

Parenterální výživa však musí být přizpůsobena individuálním potřebám jednotlivých pacientů. Dávkování závisí na energetickém výdeji, klinickém stavu pacienta, tělesné hmotnosti a jeho schopnosti metabolizovat složky přípravku. Ne všichni pacienti potřebují stejný poměr energie a bílkovin. Požadavky na energii i ztráty proteinů mají u nemocných větší rozptyl než u zdravých jedinců. U výrazně katabolických pacientů převyšují změny ve ztrátách proteinů energetický výdej a poměr energie k dusíku (E/N) se zvyšujícími se ztrátami proteinů výrazně klesá. Je výhodné, pokud jsou k dispozici přípravky s různým poměrem živin a v různých objemech. Například vaky Olimel jsou k dispozici s různým obsahem dusíku pro pacienty s normální, střední a vysokou potřebou proteinů a s různým poměrem neproteinové E/N; zároveň v případě vyšších nároků umožňují koncentrované roztoky dodání velkého množství energie s minimalizací zátěže vodou a glukózou.

Popis studií a způsob hodnocení

Vyhodnocením vlivu domácí parenterální výživy na nutriční stav a kvalitu života pacientů se zhoubnými nádory se zabývaly dvě francouzské observační multicentrické prospektivní studie, do kterých byli v jednom případě zahrnuti nemocní se zhoubným nádorem gastrointestinálního traktu (GIT) a ve druhém s různými typy malignit. Byli vybráni pacienti, u kterých bylo indikováno podávání domácí parenterální výživy minimálně po dobu 14 dní.

Při vstupu do studie před začátkem podávání parenterální výživy a po 28 dnech od zahájení podávání byl hodnocen nutriční stav pacientů a kvalita jejich života. Kvalita života byla hodnocena pacientem pomocí dotazníku Funkční posouzení léčby onkologického onemocnění (FACT-G – Functional Assessment of Cancer Therapy – General), který obsahuje čtyři základní subškály (27 položek) pro hodnocení fyzické, společenské/rodinné, emoční a funkční pohody (well-being). Možné výsledné skóre FACT-G se pohybuje v rozmezí od 0 do 100. Byl přiložen i dotazník pro posouzení osobní pohody pacienta jinou osobou (partnerem či jiným členem rodiny).

Výsledky

Do studie zveřejněné v Journal of Pain and Symptom Management bylo zařazeno 370 pacientů se zhoubným nádorem GIT, u 71 % byly přítomné metastázy. Průměrný věk činil 64,5 roku, 59 % nemocných tvořily ženy. Domácí parenterální výživa byla indikována pro podvýživu v souvislosti s nádorem u 89 % pacientů, dalšími indikacemi byly komplikace spojené s léčbou a intestinální selhání. U 84 % byla podávána jako doplněk perorálního příjmu potravy. Po 28 dnech podávání domácí parenterální výživy se zlepšila celková kvalita života (48,9 při přijetí do studie vs. 50,3; p = 0,007) a o 2,7 % se zvýšila tělesná hmotnost pacientů. Skóre hodnotící riziko malnutrice (NRS – nutrition risk screening) se významně snížilo (3,2 ± 1,1 vs. 2,8 ± 1,3; p = 0,003).

Studie zveřejněná v časopisu Supportive Care in Cancer zahrnovala 767 pacientů s různými typy malignit, v 50 % případů to byl nádor GIT. Studii dokončilo 437 pacientů. Průměrný věk činil 63 let, 60,5 % nemocných tvořili muži. Metastázy byly zjištěny u 65,3 % pacientů. Podvýživa byla diagnostikována u 98,3 % pacientů. Hlavní indikací parenterální výživy byla malnutrice v důsledku nádorového onemocnění (86,7 %), dále komplikace spojené s léčbou a intestinální selhání. Jako doplněk perorálního příjmu potravy byla podávána v 82,1 %. Po 28 dnech od zahájení domácí parenterální výživy došlo k významnému zvýšení kvality života (49,95 ± 5,82 vs. 48,35 ± 5,01 při vstupu do studie; p < 0,0001). Došlo také ke zlepšení dalších parametrů: průměrné tělesné hmotnosti, sérového albuminu a nutričního rizikového indexu. Většina pacientů (78 %) vnímala účinek domácí parenterální výživy pozitivně. Jako významné bylo hodnoceno zlepšení osobní pohody (well-being) pacientů také druhými osobami (rodina, lékaři).

Závěr

Výsledky obou studií prokázaly, že korekce malnutrice pomocí domácí parenterální výživy je pro pacienty s malignitami přínosná a má pozitivní vliv na kvalitu jejich života.

(blu)

Zdroje:

  1. Senesse P. et al. A prospective observational study assessing home parenteral nutrition in patients with gastrointestinal cancer: benefits for quality of life. J Pain Symptom Manage 2015; 49 (2): 183–191.e2, doi: 10.1016/j.jpainsymman.2014.05.016.
  2. Culine S. et al. Home parenteral nutrition improves quality of life and nutritional status in patients with cancer: a French observational multicentre study. Support Care Cancer 2014 Jul; 22 (7): 1867–1874, doi: 10.1007/s00520-014-2164-9.
  3. Souhrny údajů o přípravcích (SPC) Olimel N9E, Olimel N9, Olimel N7E, Olimel N5E. Dostupné na: www.sukl.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Domácí parenterální výživa zlepšuje kvalitu života i nutriční status pacientů s pokročilými nádory

Řada onkologických pacientů především v pozdních stadiích onemocnění trpí závažnou poruchou funkce gastrointestinálního systému a výraznou malnutricí. U těchto osob má smysl zahájit nutriční podporu formou parenterální výživy (PN). Domácí PN představuje účinný nástroj nutriční terapie v onkologii, jak zjistila klinická studie amerických autorů publikovaná v časopisu BMC Cancer.

Stopové prvky v parenterální výživě

Článek publikovaný v časopisu Nutrition in Clinical Practice se věnuje obecnému přehledu stopových prvků, jejich metabolismu, symptomům z nedostatku nebo naopak jejich nadbytku a pokouší se odpovědět i na otázku, jak optimálně monitorovat jejich hladiny.

Domácí parenterální výživa v onkologii Díl 2 – Kdy indikovat domácí paliativ

Je známo, že onkologičtí pacienti trpí nádorovou kachexií, která je charakterizována jako chronická progresivní nedobrovolná ztráta hmotnosti, která nereaguje na běžnou nutriční podporu. Její příčina je zřejmě multifaktoriální a podílí se na ní aktivace prozánětlivých cytokinů, anorexie (nechutenství), vlastní nádorový růst a metabolické změny. Pokles hmotnosti (většinou > 10 %) závisí na typu nádoru a rozsahu postižení a postihuje 30– 80 % pacientů. Řada onkologických pacientů není schopna perorálního příjmu potravy ani enterální výživy a tehdy vyvstává otázka, kdy můžeme pacientům s nevyléčitelným onemocněním pomoci domácí parenterální výživou (DPV). Dle ESPEN a ASPEN (Evropská společnost pro parenterální a enterální výživu a Americká společnost pro enterální a parenterální výživu) guidelines z roku 2009 by měla být dlouhodobá DPV nabídnuta pacientům s očekávanou dobou dožití 2– 3 měsíce, kde navíc očekáváme, že výživa stabilizuje nebo zlepší stav pacienta a kvalitu života (Karnofského skóre > 50 %), a pacient si přeje tento typ podpory.Všechny novinky