Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba a prevence tromboembolismu: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Apixaban – inhibitor faktoru Xa

Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Téma: Léčba a prevence tromboembolismu

Vydáno: 22.6.2016

Apixaban – inhibitor faktoru Xa

Přímo působící inhibitory faktoru Xa, tzv. xabany, jsou antikoagulační léky k perorálnímu užití. Jedním z nich je apixaban, který byl v Evropě představen v roce 2011.

Charakteristika apixabanu

Jedná se o perorální přímý kompetitivní a vysoce selektivní inhibitor aktivovaného faktoru Xa, který má dobrou (přibližně 50%) dostupnost, dlouhý plazmatický poločas (v průměru 12 hodin) a nekomplikovaný metabolismus s relativně nízkým rizikem lékových interakcí a s velmi malou interindividuální i intraindviduální variabilitou účinku. Eliminován je převážně játry, pouze asi 27 % ledvinami.

Indikace apixabanu

V současné době je na základě rozsáhlých registračních studií a doporučení mezinárodních odborných společností indikovaný k primární i sekundární prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s nevalvulární fibrilací síní, k léčbě hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevenci jejich rekurence u dospělých a k prevenci trombotických komplikací u pacientů podstupujících náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Perorální podání je předností zejména při nutnosti déletrvající terapie.

Kontraindikace apixabanu

Absolutními kontraindikacemi jsou závažné krvácení, přítomnost jaterního onemocnění spojeného s významnou koagulopatií, významná trombocytopenie či trombocytopatie nebo známá hypersenzitivita na kteroukoli obsaženou látku. Stejně jako ostatní antitrombotika není ani apixaban vhodný u nemocných s výrazným rizikem krvácení. Pro nedostatek zkušeností se nedoporučuje léčba u nemocných s renálním selháním, dětí a těhotných žen.

Možnosti sledování účinku apixabanu

Na rozdíl od léčby antagonisty vitaminu K či hepariny není nutno aktivitu apixabanu pravidelně monitorovat. V případě, že je nutné znát jeho aktuální účinek (např. před urgentní operací), je vhodné použít některý z komerčně dostupných kitů ke sledování aktivity anti-Xa. Běžné hemokoagulační testy odrážející aktivitu fXa (protrombinového času, aktivovaného parciálního tromboplastinového času – aPPT, INR) jsou zatíženy velkou intra- i interindividuální variabilitou výsledků, a není je tedy možné u apixabanu použít. Vzhledem ke krátkému biologickému poločasu a efektu apixabanu přetrvávajícímu přibližně 24 hodin, lze většinu situací vyžadujících přerušení jeho účinku zvládnout bez nutnosti použití specifické reverzní látky, ale v současnosti v této oblasti probíhá intenzivní klinický vývoj. V případě krvácení postupujeme konzervativně – podpůrně, při život ohrožujícím krvácení je vhodné zvážit chirurgickou zástavu a podání koncentrátu protrombinového komplexu, krevních derivátů, eventuálně mražené plazmy (k volumexpanzi).

Nežádoucí účinky apixabanu

Nejčastějším nežádoucím účinkem apixabanu je krvácení, které se vyskytuje se srovnatelnou incidencí jako při léčbě kyselinou acetylsalicylovou. Nejčastěji se jedná o epistaxi, krvácení do zažívacího traktu, hematurii nebo krvácení v místě chirurgického zákroku, punkce či v místě instalovaného katétru. Při srovnání s ostatními antikoagulancii je při farmakologicky ekvivalentních dávkách výskyt krvácení ve srovnání s enoxaparinem či warfarinem nižší. Z dalších, méně častých nežádoucích účinků je možné zmínit anémii, zažívací potíže, elevaci jaterních testů nebo mírnou tranzitorní trombocytopenii.

Lékové interakce apixabanu

Apixaban má příznivý farmakokinetický profil s minimem lékových interakcí a nepatrným ovlivněním potravou. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat současnému užívání s významnými inhibitory a induktory P-gp, BRCP či CYP3A4, dlouhodobějšímu podávání v kombinaci se silnými inhibitory CYP3A4 je lepší se vyhnout. Farmakodynamické lékové interakce jsou významné pouze s jinými antitrombotiky (antikoagulancii i protidestičkovými léky), kdy se zvyšuje riziko a prodlužuje doba krvácení.

Závěr

Apixaban je účinné a – při správné indikaci a za dodržování zásad pro jeho použití – i bezpečné antitrombotikum, vhodné pro širokou škálu pacientů.

(epa)

Zdroje:
1. Bhanwra S., Ahluwalia K. The new factor Xa inhibitor: apixaban. J Pharmacol Pharmacother 2014 Jan-Mar; 5 (1): 12–14; doi: 10.4103/0976-500X.124409.
2. Bultas J., Karetová D. Apixaban. Remedia 2011; 21 (4): 304–313.
3. SPC Eliquis. Dostupné na: www.sukl.cz.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Data z reálné praxe potvrdila superioritu apixabanu ve snížení rizika závažného krvácení u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

Na posledním sjezdu Evropské kardiologické společnosti (ESC) byly zveřejněny výsledky retrospektivní analýzy dat z americké reálné praxe, která hodnotila výskyt závažného krvácení vyžadujícího hospitalizaci u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF), jimž byl nově nasazen warfarin, rivaroxaban, dabigatran nebo apixaban.

Účinnost a bezpečnost apixabanu, rivaroxabanu a dabigatranu v porovnání s warfarinem v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

Nevalvulární fibrilace síní jakožto nejčastěji se vyskytující arytmie je spojená s významným zvýšením rizika cévní mozkové příhody. Randomizované klinické studie se zabývaly porovnáním účinnosti a rizik podávání apixabanu, rivaroxabanu a dabigatranu proti warfarinu v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Velká pozornost byla věnována vyhodnocení rizika výskytu závažného krvácení.

Možnosti kontroly antikoagulační aktivity perorálních antikoagulancií

Perorální antikoagulancia se používají k léčbě a prevenci mnoha klinických stavů. Standardně používaným léčivem byl po více než 50 let antagonista vitaminu K warfarin. Vysoká inter- a intraindividuální variabilita odpovědi na warfarin vyžaduje monitorování terapie pomocí mezinárodního normalizovaného poměru (INR). V současnosti se ale stále více používají látky ze skupiny přímých perorálních antikoagulancií, u kterých není během léčby potřeba rutinně kontrolovat účinek laboratorními testy. V případě akutních stavů – krvácení či nutnosti urgentního operačního výkonu – však INR ke zhodnocení stavu koagulace u těchto léčiv nelze použít.Všechny novinky