Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Bispecifická protilátka imitující faktor VIII

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 10.9.2016

Bispecifická protilátka imitující faktor VIII

Velmi recentně byly v New England Journal of Medicine publikovány výsledky studie s novou bispecifickou humanizovanou protilátkou emicizumabem, imitující funkci faktoru VIII (FVIII) v léčbě pacientů s hemofilií A.

Limitace léčby hemofilie A

Standardní léčba hemofilie A spočívá v profylaktickém či epizodickém podávání koncentrátu FVIII, což vede k významnému omezení či zlepšení míry krvácení. Bohužel tato léčba může být velmi náročná pro pacienta i rodinu, protože zahrnuje četné intravenózní aplikace. Navíc je třeba počítat s možnou komplikací v podobě vyvinutí neutralizačních protilátek, tzv. inhibitorů. Při přítomnosti inhibitoru se léčba koncentrátem FVIII většinou stává neefektivní.

Nová protilátka

Nově vyvinutá bispecifická protilátka označená ACE910 a nazvaná emicizumab dokáže obejít funkci FVIII tím, že propojí aktivovaný faktor IX a faktor X, což vede k aktivaci faktoru X a dokončení koagulační kaskády, tedy k vytvoření stabilního fibrinového koagula. Její účinnost a bezpečnost byla ověřena pokusy na modelech hemofilie u primátů a v první fázi klinického zkoušení u zdravých subjektů.

Metodika studie

Do klinické studie s touto protilátkou byli zahrnuti pacienti s těžkou formou hemofilie A s inhibitorem FVIII i bez něj. Jednalo se o otevřenou nerandomizovanou studii zaměřenou na eskalaci dávky a hodnocení bezpečnosti, farmakokinetiky a farmakodynamiky emicizumabu. Pacienti dostávali emicizumab subkutánně 1× týdně po dobu 12 týdnů. Dávky ve třech různých sledovaných kohortách činily 0,3, 1,0 a 3,0 mg na kg tělesné hmotnosti.

Výsledky

Během studie autoři nezaznamenali žádné nežádoucí příhody ani klinicky významné abnormity v koagulačních testech. Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) zůstal po celou dobu studie krátký. Medián roční četnosti krvácení ve 3 různých kohortách dle dávky klesl z 32,5 na 4,4 v kohortě číslo 1, z 18,3 na 0 v kohortě číslo 2 a z 15,2 na 0 v kohortě číslo 3. U 8 z 11 pacientů (73 %) s přítomným inhibitorem FVIII se v průběhu studie nevyskytlo žádné krvácení. Stejně tak se nevyskytlo žádné krvácení u 5 ze 7 pacientů (71 %) bez inhibitoru. Nebyl pozorován vznik protilátek proti emicizumabu.

Závěr

Tato studie ukázala velmi nadějný potenciál emicizumabu v léčbě hemofilie. Při podávání jednou týdně vedla léčba emicizumabem u pacientů s hemofilií A k významnému poklesu krvácení, a to dokonce i u těch, kteří již dříve vyvinuli inhibitor FVIII.

(eza)

Zdroj: Shima M. et al. Factor VIII-mimetic function of humanized bispecific antibody in hemophilia A. N Engl J Med 2016 May 26; 374 (21): 2044−2053, doi: 10.1056/NEJMoa1511769.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Intramurální střevní hematom u hemofilika − kazuistika

Hemofilie je jedním z nejznámějších vrozených krvácivých onemocnění. Zejména u těžkých forem je typické krvácení, často bez zjevné vyvolávající příčiny. Nejčastějšími místy krvácení jsou klouby, měkké tkáně či svaly. Krvácení do zažívacího systému je spíše vzácnější komplikací.

I pacienti s inhibitory si zaslouží profylaxi

Nikdo z nás nejspíš nepochybuje o tom, že hemofilici s inhibitorem mají nižší kvalitu života než ti bez inhibitoru. Profylaxe je však pro ně stejně přínosná jako pro ostatní a neměla by jim být upírána jen proto, že je finančně náročnější.

Pro hodnocení efektu profylaxe je vhodné kombinovat objektivní metody i pacienty zaznamenávané údaje

Pro neléčenou hemofilii jsou typická opakovaná kloubní krvácení, zejména do kotníků, kolenních kloubů a loktů. Následkem je narušení struktury kloubu vedoucí ke ztrátě funkce, těžké bolesti a disabilitě. Časné zahájení profylaktické terapie může předejít vývoji nepříznivého kloubního postižení zejména proto, že chrání před kloubním krvácením.Všechny novinky