Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

SSRI versus tricyklická antidepresiva u mladých pacientů

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 16.8.2016

SSRI versus tricyklická antidepresiva u mladých pacientů

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) mají podobné spektrum účinku jako tricyklická antidepresiva, ale současně vykazují menší četnost nežádoucích účinků. S těmito výsledky přichází rozsáhlá metaanalýza porovnávající farmakoterapii deprese u mladých jedinců.

Úvod

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) se po svém zavedení do klinické praxe staly hojně využívanými antidepresivy. S velkou selektivitou inhibují zpětné vychytávání ze synaptických štěrbin do serotoninergních nervových zakončení, protože se specificky vážou na proteinový transportér přítomný pouze v membránách serotoninergních neuronů. Současně nejsou ligandy žádných receptorových systémů, jejichž ovlivnění by bylo zdrojem nežádoucích účinků, jako je tomu například u tricyklických antidepresiv (TCA). Nežádoucí účinky farmakoterapie psychických poruch přitom mnohdy převažují nad jejím benefitem. Zejména u dětí a dospívajících je ovšem vhodné vyvarovat se rizika vedlejších účinků. Metaanalýza čínských vědců proto porovnávala účinnost a bezpečnost terapie SSRI a TCA u dětí, dospívajících a mladých dospělých.

Metodika analýzy

Komplexní literární rešerše byla vytvořena ze studií publikovaných od roku 1970 do prosince 2013. Studie byly získány z databází PubMed, Cochrane, Embase, Web of Science a PsycINFO. Do metaanalýzy byly zahrnuty pouze studie, které se zabývaly podáváním preparátů z řady SSRI nebo TCA jedincům ve věku 7−25 let s diagnózou unipolární depresivní poruchy. Primární účinnost byla určena standardizovaným průměrným rozdílem (SMD), který byl vypočítán z rozdílu ve snížení průměrného skóre hodnoticí škály deprese pro dvě antidepresiva. Tolerance léčby byla hodnocena pomocí relativního rizika (RR) ukončení léčby z jakýchkoliv důvodů, pro nežádoucí účinky i sebevražedné pokusy.

Výsledky

Vstupní kritéria splnilo celkem 5 studií o celkovém počtu 422 účastníků. Z hlediska primární účinnosti byly signifikantně účinnější SSRI oproti TCA (SMD = −0,52; 95% CI −0,81 až −0,24; p = 0,0003). U pacientů užívajících SSRI byla zaznamenána významně vyšší léčebná odpověď na symptomy deprese oproti pacientům užívajícím TCA (RR = 1,55; 95% CI 1,04−2,29; p = 0,03). Ze skupiny SSRI vykazoval nejvyšší léčebný efekt v porovnání s TCA fluoxetin (SMD = −0,82; 95% CI −1,34 až −0,29; p = 0,003). Léčbu přerušilo významně větší množství pacientů užívajících TCA oproti těm, kteří užívali SSRI (35,8 vs. 25,1 %; RR = 0,70; 95% CI 0,52−0,93; p = 0,02).

Závěr

Léčba selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu vykazuje signifikantně větší účinnost a tolerabilitu u pacientů ve věku 7−25 let oproti terapii tricyklickými antidepresivy.

(holi)

Zdroj: Qin B., Zhang Y., Zhou X. et al. Selective serotonin reuptake inhibitors versus tricyclic antidepressants in young patients: a meta-analysis of efficacy and acceptability. Clin Ther 2014 Jul 1; 36 (7): 1087−1095.e4; doi: 10.1016/j.clinthera.2014.06.001.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antidepresiva skupiny SSRI v rukách praktického lékaře

Biochemickou podstatou depresivních poruch je nedostatek serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. Antidepresiva skupiny SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) jsou lékem volby v terapii deprese i úzkostných stavů v primární péči.

Výhody léčby deprese a úzkostných poruch escitalopramem

Escitalopram je purifikovaný S-enanciomer citalopramu a ve studiích in vitro prokázal dvojnásobný účinek v blokování zpětného vychytávání serotoninu. Účinnost v indikaci deprese byla prokázána klinickými studiemi a účinek se projevil již po 1−2 týdnech léčby. Navíc bylo potvrzeno jeho příznivé působení v léčbě úzkostných poruch (např. panické poruchy, generalizované a sociální anxiety). Escitalopram je dobře snášený a jeho užívání je bezpečné, navíc vykazuje méně lékových interakcí, a je tím pádem výhodný i pro starší a polymorbidní pacienty.

Escitalopram: farmakologická data a souhrn klinických zkušeností

Působení escitalopramu na obou vazebných místech serotoninového transportéru vede k účinnější blokádě zpětného vychytávání serotoninu, než navozuje podávání jiných antidepresiv ze skupiny SSRI. Níže prezentovaný přehled dále shrnuje výsledky klinických studií s escitalopramem v léčbě deprese a úzkostných poruch. Data potvrdila velmi dobrou účinnost a snášenlivost léku, jehož používání může být výhodné i z farmakoekonomického hlediska.Všechny novinky