Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Mirtazapin může zmírnit projevy sexuální dysfunkce u schizofrenie

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 11.10.2017

Mirtazapin může zmírnit projevy sexuální dysfunkce u schizofrenie

Až 54 % mužů trpících schizofrenií má sníženou sexuální apetenci a až u 42 % se objevují potíže při dosahování orgasmu. Autoři této studie se rozhodli ověřit, zda mirtazapin, který zmírňuje sexuální dysfunkce u pacientů s depresí, by mohl mít podobný přínos i u schizofrenie.

Sexuální dysfunkce u pacientů se schizofrenií

Příčiny poruch sexuálních funkcí u schizofrenie jsou zřejmě komplexní, předpokládá se fyziologický a endokrinní vliv základního onemocnění kombinovaný s vedlejšími efekty antipsychotik, zejména antipsychotik 1. generace (FGA), zřejmě z důvodu zvýšení hladiny prolaktinu v plazmě. Antipsychotika 2. generace (SGA) mají méně výrazný dopad na sexuální funkce. Možným vysvětlením je silnější vazba SGA na serotoninové receptory 5-HTnež na dopaminové receptory D2, které jsou primárním cílem FGA. Tento vazební profil SGA vede k nižším hladinám prolaktinu v plazmě.

K rozvoji sexuální dysfunkce můžou přispívat také antidepresiva (ATD) typu SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) nebo SNRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu). Tato ATD jsou běžně předepisována pacientům se schizofrenií pro zvládnutí depresivních symptomů. Asi u třetiny pacientů s klinickou depresí vedou k poruchám sexuálních funkcí.

Mirtazapin jako alternativa SSRI u nemocných léčených FGA

Podávání mirtazapinu jakožto alternativy SSRI a SNRI vedlo u pacientů s klinickou depresí ke zmírnění sexuální dysfunkce. Mirtazapin, ATD s vazebným profilem odlišným od většiny ostatních ATD (blokuje serotoninové receptory 5-HT2a/c), nese poměrně nízké riziko sexuální dysfunkce u pacientů s depresí. Cílem studie finských, švédských a ruských autorů bylo ověřit, zda mirtazapin přidaný k léčbě pacientů se schizofrenií léčených FGA vede ke snížení výskytu sexuální dysfunkce. Autoři vycházeli z hypotézy, že kombinace mirtazapinu s účinkem na receptory 5-HT2a/c a FGA s účinkem na receptory D2 simuluje vazebný profil SGA, a u takto léčených pacientů lze tedy očekávat nižší výskyt sexuálních dysfunkcí.

Metodika studie

Výzkum byl součástí dvojitě zaslepené randomizované klinické studie. Zařazení pacienti měli diagnostikovanou schizofrenii nebo schizoafektivní poruchu se symptomy i po 6 týdnech léčby FGA. První týden pacienti dostávali standardizovanou léčbu, poté byli randomizováni do 2 skupin: s přidáním mirtazapinu 30 mg denně po dobu 6 týdnů nebo placeba. Sledovaným parametrem byla změna skóre 5 položek škály UKU-SERS (Udvalg for Kliniske Undersogelser side-effect rating scale) hodnotících míru sexuální dysfunkce po 6 týdnech sledované léčby. 

Výsledky

Analyzováno bylo 39 pacientů (20 žen, 19 mužů). Po 6 týdnech došlo ve skupině s mirtazapinem k signifikantnímu zlepšení skóre položky UKU-SERS hodnotící orgasmické funkce (p = 0,03). Tento efekt vykázal trend ke korelaci se zmírněním skóre příznaků deprese. U žádné jiné položky k významné změně nedošlo. Ve skupině s placebem nebyla zjištěna žádná významná změna u žádné položky. 

Závěr

Výsledky této analýzy naznačují, že mirtazapin v kombinaci s FGA nezhoršuje sexuální funkce pacientů se schizofrenií a může být zvažován jako alternativa SSRI a potenciálně SNRI u pacientů, u nichž lékař zvažuje antidepresivní léčbu.

(alz)

Zdroj: Terevnikov V., Stenberg J. H., Tiihonen J. et al. Add-on mirtazapine improves orgasmic functioning in patients with schizophrenia treated with first-generation antipsychotics. Nord J Psychiatry 2017; 71 (1): 77−80, doi: 10.1080/08039488.2016.1233996.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Citalopram je účinný v léčbě neklidu u Alzheimerovy nemoci, terapie by měla trvat minimálně 9 týdnů

Agitovanost představuje častý a výrazný symptom u Alzheimerovy nemoci (AD). Lékař by měl hned na začátku provést opatření směřující k úpravě tohoto symptomu a zároveň přihlédnout k závažnosti příznaků a snášenlivosti. Důležité je sledovat časový průběh odpovědi na léčbu, aby nebyla předčasně ukončena, nebo aby naopak nedošlo k předávkování. Jednou z možností léčby agitovanosti u pacientů s AD je nasazení citalopramu, jež zkoumala studie CitAD.

Off-label indikace mirtazapinu

Mirtazapin je indikován k léčbě depresivních poruch, nicméně jeho unikátní duální mechanismus účinku vedl ke zkoumání potenciálního alternativního využití tohoto léčiva.

Mirtazapin v léčbě deprese spojené s nadměrným užíváním alkoholu

Mirtazapin se vyznačuje dobrou snášenlivostí a rychlým nástupem účinku. Efekt na léčbu deprese je znám, méně známé jsou však jeho účinky na velkou depresivní poruchu s komorbidním ethylismem.Všechny novinky