Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Crohnova nemoc: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Ustekinumab v léčbě pacientů s refrakterní Crohnovou chorobou

Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Téma: Crohnova nemoc

Vydáno: 24.9.2017

Ustekinumab v léčbě pacientů s refrakterní Crohnovou chorobou

Ustekinumab je plně lidská monoklonální protilátka proti podjednotce p40 interleukinů 12 a 23. Na 10. kongresu Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a kolitidu (ECCO) v Barceloně byly prezentovány výsledky retrospektivní observační studie účinnosti a bezpečnosti ustekinumabu v léčbě Crohnovy choroby (CD) refrakterní k terapii inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α).

Metodika studie

Studie byla provedena v rámci francouzských terciárních center ze skupiny GETAID (Groupe d’Etude Thérapeutique des Affections Inflammatoires du tube Digestif) a zahrnovala všechny po sobě jdoucí pacienty, kteří obdrželi subkutánně ustekinumab pro léčbu CD refrakterní ke konvenční terapii a léčbě inhibitory TNF-α a kteří byli sledováni po dobu delší než 3 měsíce.

Primárním cílem studie byl klinický přínos ustekinumabu po 3 měsících léčby. Tento parametr byl definován jako ošetřujícím lékařem vyhodnocené významné zlepšení, které vedlo k pokračování léčby ustekinumabem s postupným úplným vysazením steroidů, pokud byly při vstupu do studie podávány. Dále byly zaznamenány údaje o bezpečnosti a klinickém přínosu terapie v čase 6 a 12 měsíců a při ukončení doby sledování.

Sledovaná populace pacientů

V rámci 16 center obdrželo nejméně jednu subkutánní injekci ustekinumabu celkem 97 pacientů (28 % mužů, průměrný věk 35,1 ± 11,6 roku). 91 % pacientů mělo luminální CD a 9 % pacientů perianální onemocnění. Při vstupu do studie byl medián doby trvání onemocnění 11,9 roku (IQR 7,3–16,2) a všichni pacienti měli předchozí zkušenost se selháním nebo intolerancí thiopurinů či methotrexátu a nejméně jednoho inhibitoru TNF-α (infliximabu nebo adalimumabu, 87 % pacientů užívalo oba). 61 % pacientů dříve prodělalo intestinální resekci.

Medián doby sledování činil 39,2 ± 32,8 týdne a průměrná kumulativní dávka ustekinumabu podaného v období indukce v týdnech 0–4 dosáhla 148,5 ± 65 mg (interval 45–396 mg). Při vstupu do studie souběžně užívalo 15,5 % pacientů kortikosteroidy a 12,4 % pacientů imunosupresiva.

Výsledky

Klinický přínos po 3 měsících léčby byl zaznamenán u 71 % pacientů v celé populaci a u 8/9 pacientů s perianální CD. Klinický přínos po 6 měsících terapie přetrval u 78 % z primárních respondérů na ustekinumab, po 12 měsících léčby to bylo u 86 %. Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky spojené s ustekinumabem.

Byla pozorována asociace mezi současným užíváním imunosupresiv a absencí podávání kortikosteroidů při zahájení léčby a klinickou odpovědí na ustekinumab po 3 měsících léčby, ale tento efekt nebyl statisticky významný (p = 0,09).

Závěr

U 71 % pacientů s vysoce refrakterní CD byl po 3 měsících léčby subkutánním ustekinumabem zaznamenán klinický přínos terapie, který se u většiny těchto pacientů udržel po dobu až 12 měsíců. Vzhledem k tomu by ustekinumab mohl být považován za záchrannou terapii u pacientů s CD, u kterých selhala předchozí konvenční léčba imunosupresivy či inhibitory TNF-α nebo kteří tuto terapii netolerovali.

(este)

Zdroj: Wils P., Bouhnik Y., Flourie B. et al. Ustekinumab efficacy and safety in Crohn’s disease patients refractory to conventional and anti-TNF therapy: a multicenter retrospective experience. J Crohns Colitis 2015; 9 (Suppl. 1): S37–S39: DOP029.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nerovnováha cytokinů v patogenezi nespecifických střevních zánětů

Přehledový článek shrnuje recentní poznatky o cytokinech, především z rodiny interleukinů IL-12 a IL-1, které jsou spojovány s nespecifickými střevními záněty (IBD). Diskutovány jsou výsledky použití nových cílených léčiv v klinické praxi i z jejich testování v klinických studiích.

Ustekinumab v terapii Crohnovy choroby

Ustekinumab byl nedávno schválen v EU a USA pro léčbu středně těžké až těžké aktivní Crohnovy choroby u dospělých pacientů, u nichž selhala léčba imunomodulancii, glukokortikoidy či antagonisty TNF nebo kteří tuto konvenční léčbu netolerovali. Následující článek přehledně shrnuje informace z literatury o použití ustekinumabu v této indikaci.

Eskalace dávek biologických léčiv u Crohnovy choroby

U biologických léčiv, která se užívají pro terapii Crohnovy choroby, může časem docházet ke snížení jejich účinku, což vede k nutnosti zvyšovat dávku. Objasnění otázky, jak často k tomu dochází, se věnovala studie publikovaná v červnu 2017.Všechny novinky