Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Zástupce vedoucího redaktora

Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, CSc.

Odpovědná redaktorka

Ing. Lenka Šplíchalová

Tisk

Tiskárna Prager - LD s. r. o.
Kováků 9
150 00 Praha 5

Rozšiřuje

 • v ČR: Nakladatelství Olympia, a. s., Praha
 • do zahraničí (kromě SR) - Myris Trade s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P.O. BOX 2, 142 01 Praha 4
 • v SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, P.O. Box 183, 830 00 Bratislava 3
  tel.: +421 2 4445 8816
  +421 2 4445 8821
  fax: +421 2 4445 8819
  e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

CN Brown, s. r. o.,

tel. + fax: 267 162 633,
e-mail: cds@verum.cz

Dana Brzobohatá

LD s.r.o. – Tiskárna Prager
Kováků 9, 150 00 Praha 5
www.prager-print. cz
telefon: +420 602 377 675
             +420 251 566 585

Registrační značka MK ČR E 86.

Rukopisy zasílejte na adresu redakce časopisu

Česko-slovenská dermatologie
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů jsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Kreditovaný kurz

 

Antihistaminika 2. generace

Autor kurzu: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články