Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VLIV KOUŘENÍ NA SÉROVÉ HLADINY VYBRANÝCH ADIPOKINŮ U PACIENTŮ S LUPÉNKOU

Autoři: Vachatová S.1, Ettler K.1, Borská L.2, Krejsek J.3, Andrýs C.3, Čermáková E.4, Řeháček V.5, Fiala Z.6

Autoři - působiště: 1Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové přednosta doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., 2Ústav patologické fyziologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové přednosta prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc., 3Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové přednosta prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., 4Ústav lékařské biofyziky, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové přednosta doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., 5Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové primář MUDr. Vít Řeháček, 6Ústav hygieny a preventivního lékařství, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové přednosta prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

Článek: Čes-slov Derm, 92, 2017, No. 6, p. 264-274
Kategorie: Terapie, farmakologie a klinické studie
Počet zobrazení článku: 24x

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
uzamčeno uzamčeno

The Impact of Smoking on Selected Serum Adipokines in Patients with Psoriasis

Psoriasis is a chronic relapsing inflammatory disease affecting 2–3% of European population. The components of metabolic syndrome (MetS) include obesity, dylipidemia, high blood pressure and insulin resistence. MetS can increase the risk of cardiovascular disease and diabetes mellitus type II (DM2T) which prevalence is 25–30% in developed countries. Smoking is closely related to MetS: smokers are at higher risk of MetS. Patients with psoriasis are more likely to be smokers and have higher risk of developing MetS. Link between psoriasis and MetS can be explained by subclinical inflammation and elevation of adipokines levels, present in both diseases. Smoking activates inflammatory processes via oxidative stress that contributes to chronicity of psoriasis. The aim of this study was to compare inflammatory markers – C-reactive protein (CRP), leptin, adiponectin, resistin and lipoprotein associated phospholipase A2 (LpPLA2) as well as the factors of MetS between patients with psoriasis (PP) and the control group (CG) witht respect to positivity of MetS and smoking history. PP have a statistically non-significant higher tendency to smoke. In the PP group 40.5% of patients smoked and in the control group only 30.8% of individuals. Next, significantly higher psoriasis area and severity index (PASI, p < 0.05) was measured in patients without MetS, who smoked in comparison to non-smoking controls without MetS. This finding confirm a direct link between psoriasis and smoking regardless of the presence of MetS. We detected significantly higher levels of pro-inflammatory markers CRP (p < 0.01) and leptin (p < 0.05) and proatherogenic marker Lp-PLA2 (p < 0.01) in the group of PP non-smokers suffering with MetS in comparsion to non-smoking CG suffering with MetS. Levels of CRP (p = 0.001), Lp-PLA2 (p < 0.001), leptin (p = 0.006) and resistin (p = 0.005) were statistically significantly related to psoriasis. According to our study psoriasis and obesity are related due to significantly higher BMI (p < 0.05) in PP nonsmokers with MetS in comparsion to CG nonsmokers with MetS. In conclusion we can state that psoriasis is an inflammatory state related to obesity regardless of smoking history, but the severity of psoriasis is aggravated by smoking.

Key words:
psoriasis – obesity – metabolic syndrome – smoking – C-reactive protein – lipoprotein associated phospholipase A2 – adiponectin – leptin – resistin


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Psoriáza je chronické recidivující zánětlivé onemocnění postihující 2–3 % evropské populace. Metabolický syndrom (MetS) je souborem centrální obezity, dyslipidémie, arteriální hypertenze a inzulinové rezistence a je rizikovým faktorem kardiovaskulárních chorob a diabetes mellitus II. typu (DM2T), jehož prevalence se pohybuje mezi 25–30 % v ekonomicky vyspělých zemích. Kouření je úzce spojeno s MetS: kuřáci mají zvýšené riziko MetS. Pacienti s lupénkou mají na straně jedné vyšší sklon ke kouření a na straně druhé také vyšší riziko rozvoje MetS. Jedním z mechanismů pojících psoriázu s MetS, může být subklinický zánět a zvýšená tvorba adipokinů, které jsou přítomny u obou nemocí. Kouření je spojeno s rozvojem oxidačního stresu a aktivací zánětlivých pochodů podporujících chronický průběh u psoriázy. Cílem studie bylo porovnat zánětlivé parametry: C-reaktivní protein (CRP), leptin, adiponektin, resistin a fosfolipázu A2 asociovanou s lipoproteiny (LpPLA-2) společně se složkami MetS u psoriatických pacientů (PP) a kontrolní skupiny (KS), s ohledem na přítomnost MetS a na kuřáckou anamnézu. Statisticky nevýznamně vyšší sklon ke kouření měla skupina PP, kde kouřilo 40,5 % v porovnání s KS, kde kouřilo jen 30,8 % jedinců. Dále jsme, u pacientů kuřáků bez MetS, v porovnání s pacienty nekuřáky bez MetS, shledali statisticky významně vyšší hodnoty PASI (Psoriasis Area and Severity Index, p < 0,5). Toto zjištění podporuje souvislost mezi závažností lupénky a kouřením bez ohledu na přítomnost MetS. Prozánětlivý ukazatel CRP (p < 0,01) a leptin (p < 0,05) a proaterogenní Lp-PLA2 (p < 0,01) byly statisticky významně vyšší ve skupině nekuřáků PP s MetS, v porovnání s nekuřáky KS s MetS. Hladiny CRP (p = 0,001), LpPLA2 (p < 0,001), leptinu (p = 0,006) a resistinu (p = 0,005) byly statisticky významně ovlivněny lupénkou. Lupénka a obezita podle naší studie spolu souvisí pro statisticky významně vyšší BMI (p < 0,05) u nekuřáků PP s MetS v porovnání s nekuřáky KS s MetS. Závěrem můžeme potvrdit, že lupénka je zánětlivý stav, který jistě souvisí s obezitou bez ohledu na kuřáckou anamnézu. Kouření však zhoršuje závažnost lupénky.

Klíčová slova:
lupénka – obezita – metabolický syndrom – kouření – C-reaktivní protein – fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny – adiponektin – leptin – resistin

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Antihistaminika 2. generace

Autor kurzu: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články